SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 6. Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
OPĆINA FUŽINE

6.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) te čl. 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 23/ 09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici od 5. ožujka 2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o uvjetima i načinu davanja nužnih smještaja
na korištenje

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se davanje nužnih smještaja u vlasništvu Općine Fužine na korištenje osobama koja ostvaruju prava iz socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) Općine Fužine.

Pod nužnim smještajem u smislu ove Odluke, razumijeva se jedna ili više prostorija koje ispunjavanju minimalne uvjete za zadovoljavanje potreba korisnika a uključuju i mogućnost korištenja vode i sanitarnog čvora.

Pod korisnikom prava razumijeva se osoba koja je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatka za pomoć i njegu, pomoći i njege u kući, osobne invalidnine sukladno posebnim propisima ili osoba koja je korisnik prava na troškove stanovanja sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine.

Članak 2.

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje nužnog smještaja na korištenje ima državljanin RH s prebivalištem na području Općine Fužine (u daljnjem tekstu: Općina) ako ispunjava uvjete iz čl. 1. st. 3. Odluke te ukoliko:

-korisnik ili članovi obitelji nisu su/vlasnici stana ili kuće na području Republike Hrvatske,

-korisnik ili članovi obitelji nisu vlasnici ili nisu bili vlasnici stana otkupljenog prema zakonu kojim se uređuje prodaja stanova na kojim postoji stanarsko pravo,

-korisnik ili članovi obitelji žive u nehigijenskom stambenom prostoru koji je prema nalazu sanitarne inspekcije potencijalni izvor zaraze,

-korisnik ili članovi obitelji ne koriste stan na osnovu sklopljenog ugovora o najmu stana.

Svi uvjeti iz prethodnog stavka trebaju biti zadovoljeni kumulativno da bi se moglo odobriti davanje nužnog smještaja na korištenje.

Članak 3.

Postupak za davanje nužnog smještaja na korištenje provodi Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu : JUO) uz suglasnost ili na prijedlog Povjerenstva za zdravstvo, školstvo i socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te ispunjavanje uvjeta iz čl. 2. ove Odluke.

Članak 4.

Na prijedlog JUO-a i pisanu suglasnost Povjerenstva, odluku o davanju nužnog smještaja na korištenje donosi Općinski načelnik.

Odluku o visini naknade za korištenje nužnog smještaja donosi općinski načelnik na prijedlog Odbora za kontrolu i nadzor nad upravljanjem nekretninama Općine Fužine.

Članak 5.

Temeljem Odluke, sklapa se ugovor o korištenju nužnog smještaja u pisanom obliku kao ovršna isprava sukladno propisima.

Ugovor sadrži osobito:

-podatke o ugovornim stranama,

-podatke o članovima obitelji koji će koristiti nužni smještaj,

-opći podaci o nužnom smještaju,

-naćin primopredaje,

-iznos naknade i drugih troškova,

-vrijeme trajanja ugovora,

-odredbe o prestanku ugovora.

Po isteku trajanja ugovora, ugovor se može produžiti temeljem odluke Općinskog načelnika.

Članak 6.

Općina će otkazati ugovor o korištenju nužnog smještaja osobito ako:

-korisnik ili članovi obitelji prestanu ispunjavati uvjete iz čl. 2. ove Odluke,

-korisnik ili članovi obitelji ne koriste isto za stanovanje,

-korisnik ili članovi obitelji ne plate iznos naknade i drugih troškova neprekidno duže od tri mjeseca,

-Općina privodi nekretninu gdje se nalazi nužni smještaj namjeni u skladu s dokumentom prostornog uređenja.

U svim slučajevima iz st. 1. ovog članka, otkazni rok iznosi 90 dana.

Članak 7.

JUO vodi popis nužnih smještaja, popis ugovora i popis korisnika nužnih smještaja.

JUO prati i vrši postupak naplate naknade i drugih troškova u svezi korištenja nužnog smještaja.

Odbor za kontrolu i nadzor nad upravljanjem nekretninama Općine Fužine dužan je u roku od 30 dana utvrditi popis prostora koji će se koristiti za potrebe nužnog smještaja.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/01

URBROJ: 2112/03-01-15-06

Fužine, 5. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=926&mjesto=10009&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr