SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 6. Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
GRAD DELNICE

4.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/07, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09,15/11, 144/12 i 19/13) članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09,41/09,11/13 i 20/13), čl. 3. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti od 5. ožujka 2015.g., Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 5. ožujka 2015. g. donosi

ODLUKU
o
dimnjačarskoj službi

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija, način rada dimnjačarske službe, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službena području Grada Delnica. Dimnjačarska služba je komunalna djelatnost i mora se obavljati trajnoprema propisima i pravilima struke.

Dimnjačarska služba je obvezatna komunalna djelatnost.

Članak2.

Dimnjačarskom se službom smatra čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje, izdavanje potvrde (atesta) o ispravnosti i poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka kako ne bi zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje nastupile štetne posljedice.

Dimovodnim objektima u smislu ove Odluke smatraju se usponski dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući i dimovodne zaklopke), sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka.

Korisnici dimnjačarske usluge su vlasnici građevina, stanova, poslovnih prostora i drugih objekata u kojima se nalaze dimovodni objekti.

II. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 3.

Dimnjačarsku službu na cijelom području Grada Delnica obavlja isključivo Komunalno poduzeće »Risnjak-Delnice« d.o.o. (u daljnjem tekstu: ovlašteni dimnjačar).

Članak 4.

Ovlašteni dimnjačar utvrđuje raspored redovne kontrole i čišćenja o čemu je dužan na pogodan način (na službenim stranicama Grada, oglasnim pločama na javnim površinama, oglasnim pločama u zgradama), pravovremeno, odnosno najmanje tridana prije čišćenja, obavijestiti i najaviti svim korisnicima usluge. Ovlašteni dimnjačar dužan je plan i raspored čišćenja dostaviti i Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica.

Članak 5.

Ovlašteni dimnjačar dužan je uslugu čišćenja obaviti na način kojim se korisniku ne nanosi šteta, te je nakon obavljeneusluge čađu koja pada u ložište, sabiralište ili oko dimovodnog objekta dužan očistiti.

Članak 6.

Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnim objektima postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti vlasnika građevine odnosno tijelo koje upravlja građevinom, uz zahtjev da se uočeni nedostaci uklone u roku koji ne može biti duži od tri mjeseca.

Pismenu obavijest o uočenim nedostacima iz st.1. ovog članka, ovlašteni dimnjačar dostavit će i komunalnom redaru odnosno nadležnoj inspekciji zaštite od požara.

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u određenom roku iz st.1. ovog članka ili ako ovlašteni dimnjačar utvrdi postojanje neposredneopasnosti za živote ljudi i imovinu koja može nastati uporabom dimnjaka ili uređaja za loženje, odmahće o tome izvijestiti sva nadležna tijela.

Članak 7.

Korisnici usluga dužni su omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i to svakim radnim danom prema utvrđenom rasporedu.

Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprečavati pristup do mjesta za čišćenje, niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova. Radi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata pristup do vratašca dimovodnog objekta mora biti uvijek slobodan.

Članak 8.

Na traženje korisnika usluge, a za potrebe izdavanja uvjerenja za uporabu građevine, ovlašteni dimnjačar je dužan pregledati dimovodne objekte, te ako utvrdi da su ispravni izdati o tome potvrdu (atest) o ispravnosti vlasniku građevine u izgradnji ili izvoditelju radova.

Ateste o ispravnosti dimovodne instalacije izdaje ovlašteni dimnjačar. Kod pregleda se mora naročito utvrditi je li dimovodni objekti udovoljavaju zahtjevima koji se odnose na mjere zaštite od požara.

Članak 9.

Ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata. Kontrolna knjiga sadrži:

1.oznaku građevine (mjesto, ulica i kbr.),

2.ime, prezime vlasnika građevina, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom,

3.broj i vrstu dimovodnih objekata,

4.vrstu energenta,

5.datum obavljanja dimnjačarske usluge,

6.potpis dimnjačara koji je obavio dimnjačarsku uslugu,

7.potpis prisutne osobe kod obavljanja usluge (ukoliko je nazočna pri čišćenju).

Kontrolna knjiga vodi se za tekuću godinu, a nakon isteka toga roka mora se čuvati još najmanje dvije godine. Ovlašteni dimnjačar može prema potrebi voditi i druge evidencije o izvršenim dimnjačarskim uslugama i kontroli dimovodnih objekata.

Članak 10.

Uz kontrolnu knjigu ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kartoteku dimovodnih objekata koji se obavezno čiste.

Kartoni dimovodnih objekata sadrže:

1.oznaku građevine (mjesto, ulica i kbr.),

2.ime, prezime vlasnika građevine, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom,

3.broj i vrstu dimovodnog objekta,

4.rokove čišćenja,

5.vrstu energenta.

Članak 11.

Korisnici dimnjačarske usluge dužni su za obavljenu uslugu ovlaštenom dimnjačaru plaćati uslugu prema cjeniku.

Za dimnjačarske usluge obavljene na zahtjev korisnika, izvan propisanog vremena i utvrđenih rokova redovnog čišćenja iz čl. 12. ove Odluke, plaća se uvećani iznos cijene.

Cjenik usluga donosi ovlašteni dimnjačar uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

III. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMOVODNIH OBJEKATA

Članak 12.

Dimovodni objekti se u sezoni korištenja čiste i kontroliraju u sljedećim rokovima:

1.dimnjaci, dimovodni kanali i kotlovi centralnog grijanja u domaćinstvima, te poslovnim i stambenim zgradama jednom u dva mjeseca u sezoni loženja.

2.tvornički dimnjaci, kotlovnice, jedanput godišnje,

3.sabirališta čađe u dimovodnim objektima čiste se kad i dimovodni kanali ili prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, uz obvezu uklanjanja i odvoza ostataka izgaranja.

Sezona korištenja dimovodnih objekata iz st. 1. ovog članka traje od 1. listopada do 1. svibnja.

Čišćenje dimovodnih objekata obavlja se i na zahtjev vlasnika ili korisnika objekta i izvan utvrđenih rokova u stavku 1. ovog članka.

Pod redovno čišćenje ne spadaju: peći od gline, štednjaci u domaćinstvima, metalne peći svih vrsta u stanovima i sl., te priključne cijevi tih peći za koje postoji obveza da ih čisti njihov vlasnik ili korisnik.

U vrijeme redovnog obilaska, ovlašteni dimnjačar je na zahtjev vlasnika ili korisnika dužan obaviti čišćenje peći navedenih u stavku 4. ovog članka, uz plaćanje prema cjeniku dimnjačarskih usluga.

Članak 13.

Kod dimovodnih objekata koje nije moguće temeljito očistit i ukloniti nečistoću uobičajenim alatom za čišćenje, te ako stanje dimovodnog uređaja i ostale okolnosti nisu prepreka, obavit će se spaljivanje čađe.

Spaljivanje čađe obavlja se uz sve mjere opreza na najpovoljnijem mjestu u dimovodnom objektu. Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka.

O spaljivanju čađe ovlašteni dimnjačar dužan je obavijestiti vatrogasnu službu i ostale korisnike zgrade.

Članak 14.

Ovlašteni dimnjačar dužan je jednom godišnje do početka ogrjevne sezone, a najkasnije do 1. rujna tekuće godine za prethodnu godinu Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o promjeni broja i vrsti dimovodnih objekata na području grada Delnica.

Članak 15.

Obavezno se jednom u dvije godine kontroliraju a ne čiste:

-dimnjaci koji se stalno ne koriste i na koja nisu priključena ložišta te otvori koji su za priključke propisno zatvoreni,

-prirodni ventilacijski kanali.

Članak 16.

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe obavlja komunalni redar u okviru svoje nadležnosti.

Komunalni redar ovlašten je:

1.narediti obavljanje dimnjačarskih poslova ako utvrdi da se oni ne obavljaju pravilno i potpuno,

2.zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih poslova,

3.kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata,

4.izdati obavezan prekršajni nalog,

5.pokrenuti prekršajni postupak,

6.izricati i naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja.

7.poduzimati druge propisane mjere.

IV.PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 17.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi:

1.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 3.,

2.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 4.,

3.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 5.,

4.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 6.,

5.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 7.,

6.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 8.,

7.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 9.,

8.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 10.,

9.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 11.,

8.ako ne obavlja kontrolu i čišćenje dimovodnih
objekata u rokovima određenim u članku 12,

9.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 13.,

10.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 14.,

11.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 15. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a fizička osoba novčanom kaznom u iznosu 200,00 kuna:

1.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 3.,

2.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 6. st.1.,

3.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 7.,

4.ako ne postupi u skladu s odredbom članka 11.
st.1. i st.2.

Novčana se kazna može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice točno određenog iznosa novčane kazne iz st. 1.i 2. ovog članka.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dimnjačarskoj službi SN PGŽ 08/99, 37/09).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-19/15-01/01

URBROJ: 2112-01-30-20-3-15-1

Delnice, 5. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica:
Nada Glad, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr