SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
OPĆINA DOBRINJ

2.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 8. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12), a u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/ 12) i člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 15. sjednici održanoj dana 26. veljače 2015. godine, donijelo je

ODLUKU

1.Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi Odluku o prodaji nekretnine u suvlasništvu Općine Dobrinj i to: dio z.č. 1117/29, udio 701/787, ukupno 701 m2, upisana u zk. ul. 5562, k.o. Sužan, po početnoj cijeni nekretnine u iznosu od 757.140,78 kn.

2.Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke broj 18/2015 od 24. veljače 2015. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 1117/29, k.o. Sužan, površine 701 m2, u iznosu od 140,00 EÎ/m2 odnosno 1.080,00 kn/m2, ukupno 98.140 EÎ odnosno 757.140,78 kn.

3.Nalaže se Povjerenstvu za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama da provede postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te da sastavi zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

4.Oglas o javnom natječaju sastavni je dio ove Odluke.

5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/15

URBROJ: 2142-04-01-15-4

Dobrinj, 26. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr