SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD OPATIJA

9.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. 2. 2015. godine donosi

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA
I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2015. GODINU

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Grad) u 2015. godini i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, poticanje osnivanja novih obrta i drugih slobodnih zanimanja, poticanje otvaranja OPG-a te subvencije kamata na kredite po Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta«Kreditom do uspjeha 2014.» Mjera 1. - »Kreditom do konkurentnosti«.

Članak 2.

(1) Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeća i nova mala i srednja trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Opatije, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Opatije te obrtnici i druga slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu »obrtnici«) te nosioci OPG-a sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava.

(2) Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:

-ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna,

-prihod 65.000.000,00 kuna,

-prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

(3) Srednja trgovačka društva su ona koja prelaze uvjete za mala trgovačke društva, ali koji ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:

-ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna,

-prihod 260.000.000,00 kuna,

-prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250.

(4) Izuzetno korisnici sredstava mogu biti i osobe iz stavka (1) ovog članka koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Poticaji za zapošljavanje

Članak 3.

(1) Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. koji su u 2015. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja i to kroz slijedeće oblike i visine poticaja:

1. za svaku novozaposlenu osobu sa navršenih 30 godina starosti

-jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i

-12 mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće, a najviše do 1.500,00 kuna mjesečno.

2. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti

-jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna i

-12 mjesečnih poticaja u visini do 25% bruto plaće, a najviše do 1.800,00 kuna mjesečno.

3. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom

-jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i

-12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno.

(2) Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj dobili, osim ukoliko ne zaposle osobu za koju do sada nisu koristiti poticaj za zapošljavanje pod istim uvjetima.

(3) Za svaku novozaposlenu osobu može se koristiti jedan od oblika poticaja iz stavka (1) ovog članka.

Članak 4.

(1) Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba do navršenih 30 godina, s prebivalištem na području Grada mogu koristiti neprofitne organizacije iz članka 2., koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele Zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade, i to:

-mjesečni poticaj u visini do 50% bruto plaće, a najviše do 1.719,23 kuna mjesečno.

(4) Broj mjesečnih poticaja utvrđuje se ugovorom, ovisno o razdoblju na koje je radni odnos zasnovan, a ne može biti viši od 12.

Članak 5.

(1) Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz članka 3. potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca (za trgovačka društva):

2.1. godišnji financijski izvještaj poduzetnika - GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i,

2.2. prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospijela obveza podnošenja porezne prijave s

Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave,

3. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva,

4. Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora, ovjeren od strane Porezne uprave,

5. Popis osoba za koje se traži potpora,

6. Dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena minimalno 1 mjesec (potvrda HZZ-a ili dr.)

7. Dokaz o utvrđivanju invaliditeta,

8. Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,

9. Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,

10. Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

11. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

Članak 6.

(2) Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz članka 4. potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Popis osoba za koje se traži potpora,

3. Dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena minimalno 1 mjesec (potvrda HZZ-a ili dr.)

4. Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,

5. Dokaz o predaji Zahtjeva neprofitne organizacije za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade, HZZ-u sa preslikom predane dokumentacije

6. Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,

7. Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

8. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate.

Poticaji za početak obavljanja registrirane djelatnosti

Članak 7.

(1) Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2015. godini započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti i to:

-jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna

-12 mjesečnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.

(2) Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa prebivalištem na području Grada Opatije, zajednički obrt može ostvariti poticaj srazmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na području Grada Opatije u zajedničkom obrtu.

(3) Obrtnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti, ne mogu koristiti poticaj za početak obavljanja nove djelatnosti.

Članak 8.

(1) Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište

na području Grada Opatije i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2015. godini započeli ili će započeti obavljanje OPG-a i to:

-jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna

-12 mjesečnih poticaja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak

(2) Osobe koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti OPG-a, ne mogu koristiti poticaj za početak obavljanja nove djelatnosti.

Članak 9.

(1) Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti iz članka 7.ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

3. Ovjereni obrazac prijeve u registar obveznika poreza na dohodak,

4. Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

5. Presliku osobne iskaznice

6. Izjavu da podnositelj zahtjeva nije u radnom odnosu kod poslodavca

Članak 10.

(1) Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG-a iz članka 8.ovog

Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

3. Ovjereni obrazac prijeve u registar obveznika poreza na dohodak ili izjava da nije upisan u registar obveznika poreza na dohodak

4. Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

5. Presliku osobne iskaznice

6. Izjava da podnositelj zahtjeva nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca

Subvencije za kamate na kredite

Članak 11.

1) Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. koji imaju sjedište ili prebivalište na području Grada Opatije, a koji su u 2015. godini zaključili ugovor o kreditu po Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta»Kreditom do uspjeha 2014.« Mjera 1. - »Kreditom do konkurentnosti« po natječaju Primorsko- goranske županije.

2) Grad Opatija poduzetnicima iz stavka 1 ovog članka subvencionira kamatu u visini 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu.

Članak 12.

(3) Uz zahtjev za dodjelu poticaja za kamate na kredite iz članka 11. potrebno je priložiti:

a) Izvadak o upisu u odgovarajući registar, b) Presliku Ugovora o kreditu

c) Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate.

Ugovorne obveze

Članak 13.

(1) S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Upravnog odjela za Financije i društvene djelatnosti o potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

(2) Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

(3) Osim uvjeta iz stavka 2. ovog članka, Ugovor o dodjeli poticaja neće se zaključiti ukoliko korisnik sredstava ima nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija ili ne podmiruje redovito obveze po odobrenoj odgodi naplate odnosno obročnoj otplati dugovanja.

Članak 14.

(1) Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja .

(2) Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće novozaposlenoj osobi.

(3) Mjesečni poticaj za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od

podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca poslovanja, uz uvjet dostave Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplaćuje.

(4) Mjesečni poticaji iz stavka 2. i 3. ovog članka isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen.

Članak 15.

(1) Poticaj za subvenciju kamata na kredite iz članka 11.ovog Programa isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen, za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu.

(2) Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz dokaz o plaćenim kamatama za koji se poticaj isplaćuje.

Članak 16.

(1) Korisnik sredstava iz članka 3. Ovog Programa. obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2) Korisnik sredstava iz članka 4. Ovog Programa. obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 6 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(3) U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.

(4) Izuzetno od stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog zaposlenika koji ispunjava uvjete iz članka 3. ovog Programa, pod istim uvjetima, a u roku od 60 dana od raskida radnog odnosa.

Članak 17.

(1) Korisnik sredstava iz članka 7. i 8. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada Opatije najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2) U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, ako promijeni prebivalište izvan područja Grada Opatije, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugih poslodavca obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.

Članak 18.

(1) U roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa, gradonačelnik objavljuje javni poziv sa uvjetima davanja poticaja.

(2) Ugovori od dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištavanja osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Opatije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Za sve obveze koje se preuzmu provedbom ovog Programa, a koje će dospijeti u idućim godinama, sredstva će se osigurati u Proračunu Grada.

(2) Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 403-01/15-01/01

URBROJ: 2156-01/01-15-1

Opatija, 25. veljače 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr