SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD OPATIJA

8.

Na temelju članka 86., 89. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije», broj 25/09, 30/09 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 25. veljače 2015. godine donosi:

Odluku o izradi
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OPATIJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (SN PGŽ br. 1/07 i 56/12) u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, razlozi za izmjenu i dopunu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju, članka 86. i članka 89 i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj. 106/ 98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11).

OBUHVAT PLANA

Članak 4

Obuhvat Plana je cjelokupno područje Grada Opatije.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan je cjelokupno područje Grada Opatije na kojem nisu u skladu s navedenim novim Zakonom označeni neuređeni dijelovi građevinskih područja, zbog čega je na spornom području odredbama Zakona onemogućeno izdavanje potrebnih akata za gradnju. Uočena je potreba rješavanja dugogodišnjeg neriješenog statusa Jedriličarskog kluba koji je proslavio 125 godina postojanja a trenutno se nalazi unutar obuhvata luke otvorene za javni promet. Osim navedenog problema postoji potreba razmatranja određenih kolizijskih točaka također na samom obalnom prostoru a radi se o području na kojem je planirano proširenje marine Ičići, kao i području za razvoj luke Ika.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 6.

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su već prethodno navedeni, kroz ocjenu stanja u obuhvatu, a između ostalog to su:

-usklađivanje plana sa novim Zakonom o prostornom uređenju na način da se odrede neuređeni dijelovi građevinskog područja

-određivanje sportske luke izdvajanjem iz luke otvorene za javni promet kako bi se prostorno planski riješilo pitanje Jedriličarskog kluba,

-izmjena obuhvata luke posebne namjene - marina Ičići, ukidanje proširenja,

-izmjena obuhvata luke otvorene za javni promet Ika,

-ucrtati cestu koja prolazi iznad Dobreća po trasi vodovoda,

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana utvđeni su sukladno navedenom u prethodnim člancima, između ostalog kako slijedi:

-usklađivanje plana sa novim Zakonom o prostornom uređenju na način da se odrede neuređeni dijelovi građevinskog područja, te uskladi potreba izrade UPU-a i

Odredbe za provođenje s tako provedenim usklađenjem,

-određivanje sportske luke (Jedriličarski klub) izdvajanjem iz luke otvorene za javni promet,

-razmotriti izmjenu obuhvata luke posebne namjene - marina Ičići, ukidanje proširenja,

-razmotriti izmjenu obuhvata luke otvorene za javni promet Ika,

-razmotriti uris ceste koja prolazi iznad Dobreća po trasi vodovoda.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana koristiti će se postojeće stručne podloge temeljem kojih je izrađen Prostorni plan uređenja Grada Opatije.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Plan će se izraditi na podlogama propisanim Zakonom o prostornom uređenju, kao i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, koje su korištene u izradi važećeg Plana. Plan će se izraditi u mjerilu 1:25000 i 1:5000.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

-MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

-MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO- GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija Rijeka

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka

-PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijska lučka uprava Opatija - Lovran - Mošćenička Draga, V. C. Emina 3, Opatija

-JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2, 51000 RIJEKA

-HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

-UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

-HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 12, 10000 Zagreb,

-HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA

-HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, M. Tita 166, 51410 OPATIJA

-HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

-KOMUNALAC d.o.o., Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA.

-HAKOM

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA
I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

-Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-Izrada prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi,

-Utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od dovršetka prijedloga Plana,

-Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

-Javna rasprava: 15 dana,

-Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od okončanja javne rasprave,

-Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga,

-Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja mišljenja Zavoda i suglasnosti resornog

Ministarstva ili proteka Zakonom propisanog roka.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA
ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Izradu Plana financira Grad Opatija.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 011-01/15-01/12

Urbroj: 2156/01-01-15-1

Opatija, 25.veljače 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr