SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD OPATIJA

7.

Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama (Narodne novine br. 37/13) , članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 25. 2. 2015. donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja djelatnosti dadilja te kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje.

Članak 2.

(1) Grad Opatija sufinancirat će djelatnost dadilja registriranih na području Grada Opatija, na osnovi broja djece sa područja Grada Opatije koje se nalaze na čuvanju u obrtu, za koje je Grad izdao suglasnost za sufinanciranje.

(2) Pravo na sufinanciranje ostvaruje se pod sljedećim uvjetima:

1. ukoliko dijete i roditelj/i koji žive u zajedničkom domaćinstvu imaju prebivalište na području Grada Opatije, odnosno prijavljeno boravište (za strane državljane) na području Grada Opatije

2. ukoliko su oba roditelja djeteta zaposlena

3. ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u Dječjem vrtiću Opatija nije moguće upisati u isti te je stavljeno na Listu čekanja osim ukoliko dijete nije na Listi čekanja jer se potreba pojavila nakon provedenog upisnog postupka

4. ukoliko je dijete na čuvanju, brizi i skrbi u trajanju od 5 do 11 sati dnevno, odnosno istovjetno dužini trajanja programa koji se provode u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (poludnevni i cjelodnevni program)

5. ukoliko zbog specifičnih potreba zaposlenih raditelja (noćni rad, smjenski rad i sl.) nije moguće smjestiti dijete u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja.

(3) Uvjeti iz stavka 1.točke 1.-4. ovog članka moraju biti ispunjene kumulativno.

(4) Sve odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike, udomitelje.

Članak 3.

(1) Izuzetno, Grad Opatija sufinancirati će djelatnost dadilja registriranih u okruženju (Lovran, M.Draga, Matulji, Rijeka, Viškovo i Kastav) u kojima su smještena djeca sa područja Grada i koja ispunjavaju uvjete iz članka 3., u slučaju da sve potrebe i interese djece i roditelja nije moguće zadovoljiti na području Grada Opatija.

Članak 4.

(1) Visina sufinanciranja djelatnosti dadilja iznosi 60% cijene usluge dadilja i ne može biti veća od 1.200,00 kuna mjesečno.

(2) S obrtima registiranima za djelatnost dadilja Grad Opatija će sklopiti ugovor o sufinanciranju, a isplate će se vršiti prema stvarnom obračunu za svaki mjesec.

(3) Suglasnosti iz članka 3. izdaje Upravni odjel Grada u čijem su djelokrugu poslovi predškolskoj odgoja i obrozovanja,a izdaju za svaku pedagošku godinu.

(4) Grad Opatija zadržava pravo neizdavanja suglasnosti roditelju koji podnosi zahtjev u trenutku kada za to ne postoje dostatna sredstva u Proračunu, a zahtjev se razmatra ponovo po osiguranju sredstava za tu namjenu.

Članak 5.

(1) Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje provodi upravni odjel iz članka 4. temeljem zahtjeva roditelja.

(2) Zahtjev za dobivanje suglasnosti o sufinanciranju podnosi se Gradu Opatiji, nadležnom odjelu uz priložene dokumente:

1. ispunjen zahtjev na obrascu - Zahtjev za sufinanciranje usluga dadilja

2. preslika osobne iskaznice za hrvatske državljane ili preslika putne isprave i/ili osobne iskaznice za strane državljane za sve članove domaćinstva (roditelja/e/ skrbnika/ke i dijete)

3. potvrda prebivališta ili potvrda boravišta za strane državljane, ne starije od 30 dana, za sve članova domaćinstva

4. potvrda izdana od Dječjeg vrtića Opatija da je roditelj podnio prijavu za upis s navedenim razlozima zbog kojih dijete nije upisano u vrtić

5. dokaz o zaposlenju za oba roditelja - potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja, ne starije od 3 mjeseca, odnosno jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu, ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu i nije obveznik hrvatskih propisa o mirovinskom osiguranju, ovjereni prijevod (potvrda poslodavca, porezna kartica i slično)

6. preslika izvoda iz matične knjige rođenih za dijete

7. potpisana izjava o razlogu smještaja djeteta u obrt registiran za dadilje s obrazloženjem, na obrascu - Izjava

8. presliku ugovora sklopljenog između roditelja i obrta registiranog za djelatnost dadilja

Članak 6.

(1) Grad Opatija zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određenih dodatnih činjenica, od roditelja/skrbnika djeteta zatraži dodatne dokumente, odnosno da uz pisanu privolu roditelja sami provjere potrebne činjenice.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 011-01/15-01/08

URBROJ: 2156-01/01-15-1

Opatija, 25. veljače 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr