SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD OPATIJA

6.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. veljače 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije

Članak 1.

(1) Fizičkim osobama, vlasnicima odnosno fizičkim osobama, zakonitim posjednicima postojećih građevina na području Grada Opatije, koje nisu spojene na sustav javne odvodnje i koji su obvezni priključiti iste po odredbama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 23/14), a koji izgradnju priključenja instalacija interne odvodnje od građevina do revizionog okna povjere društvu Liburnijske vode d.o.o. Ičići, odnosno njegovom ugovaratelju (dalje: isporučitelj vodnih usluga) omogućit će se plaćanje troškova priključenja do 12 jednakih mjesečnih obroka, bez kamata, pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.

(2) Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjivati će se na ugovore o priključenju koje će isporučitelj vodnih usluga zaključiti s vlasnicima, odnosno zakonitim posjednicima postojećih građevina od dana stupanja na snagu ove Odluke do 30. lipnja 2016. godine, a prema uvjetima obročnog plaćanja predviđenim ugovorom o priključenju.

Članak 2.

(1) Troškove isporučitelja vodnih usluga nastale radi omogućavanja odgođenog plaćanja po članku 1. ove Odluke snositi će Grad Opatija.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovog članka iskazuju se u visini iznosa kamata obračunatih na ukupnu vrijednost radova koju je dužan platiti vlasnik odnosno zakoniti posjednik postojeće građevine uz kamatnu stopu od 6% i rok otplate do 12 mjeseci.

Članak 3.

(1) Odnose u vezi provedbe odredaba članka 1. i 2. ove Odluke, isporučitelj vodnih usluga i Grad Opatija će urediti ugovorom.

(2) Isporučitelj vodnih usluga će tromjesečno podnositi Gradu zahtjeve za naknadu troškova iz članka 2. stavka 2. ove Odluke.

(3) Uz zahtjev se prilaže popis ugovora o priključenju s ugovorenom i izvedenom vrijednošću radova i izvršenim obračunom kamata.

(4) Zahtjevi iz stavka 2. ovog članka podnose se Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Članak 4.

Fizičkim osobama, vlasnicima odnosno fizičkim osobama, zakonitim posjednicima postojećih građevina na području Grada Opatije, koje nisu spojene na sustav javne odvodnje i koji su obvezni priključiti iste po odredbama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Opatije, Grad Opatija će priznati dio troškova priključenja u visini od 20 % vrijednosti radova, a maksimalno do 10.000,00 kuna, ako se priključak izvodi u vremenu od dana stupanja na snagu ove Odluke do 30. lipnja 2016. godine.

Članak 5.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 4. ove Odluke, koji se podnosi

Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, prilaže se:

-ugovor o izvođenju radova,

-račun o izvedenim radovima sa dokazom plaćanja računa,

-potvrda Liburnijskih voda d.o.o. Ičići da je priključak izveden.

Članak 6.

Ostvarivanje sufinanciranja dijela troškova iz članka 1. ove Odluke isključuje sufinanciranje iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 011-01/15-01/11

URBROJ: 2156/01-06/01-15-2

Opatija, 25. veljače 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr