SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD OPATIJA

5.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 99, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04,38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13 i 147/ 14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. veljače 2015.godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 13/09) članak 11. mijenja se i glasi:

»Na vanjskim dijelovima pročelja zgrada unutar registriranih kulturno povijesnih cjelina naselja moguća je postava reklamnih predmeta, klima uređaja, antena i drugih predmeta, uređaja i opreme isključivo uz prethodno odobrenje nadležnog odjela Gradske uprave, koji određuje poziciju kao i posebne uvjete za postavljanje prema pojedinačnom zahtjevu i uz suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, vodeći računa da isti ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu«.

Članak 2.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Kod postave reklamnih predmeta iz članka 11. ove Odluke moraju biti ispunjeni slijedeći opći uvjeti:

-po svom obliku, veličini i drugim elementima moraju se uklapati u urbanističku cjelinu u kojoj će biti postavljeni te ne smiju narušavati vizure postojećih građevina ni umanjivati i prekrivati arhitektonske značajke te u odnosu na susjedne reklamne predmete trebaju činiti skladnu cjelinu,

-postavljaju se na način prikazan u idejnom rješenju kojim mora biti definirano mjesto postave, konstrukcija i način pričvršćenja, oblik, vrsta, veličina, boja, tekst i ostali elementi,

-ne smiju nepovoljno utjecati na fasadu predmetne građevine odnosno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora,

-ne smiju sprečavati ili otežavati korištenje zgrada ili drugih građevina,

-ne smiju zasljepljivati sudionike u prometu i odvraćati njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost u prometu.«

Članak 3.

Iza članka 11.a dodaje se članak 11.b koji glasi:

»Vlasnici odnosno korisnici reklamnih predmeta, klima uređaja, antena i drugih predmeta, uređaja i opreme na dijelovima zgrada iz članka 11. ove Odluke, koje su postavljene u razdoblju do donošenja ove Odluke bez odobrenja Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, dužni su se uskladiti sa odredbama ove Odluke u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Odluke«.

Članak 4.

U članku 57. iza broja članka 11 dodaju se brojevi članaka: »11a, 11b«.

Članak 5.

U članku 58. iza broja članka 11 dodaju se brojevi članaka: »11a, 11b.«

Članak 6.

U članku 59. iza broja članka 11 dodaju se brojevi članaka: »11a, 11b.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/09-01/11

URBROJ: 2156-01-01-15-2

Opatija, 25. veljače 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr