SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD KASTAV

10.

Na temelju članka 19. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01,129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13.), članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/ 07 i 94/13.) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ broj 26/09 i 13/13.) Gradsko vijeće Grada Kastva na 19. sjednici održanoj dana 25. veljače 2015. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Članak 1.

U Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva izraz »naobrazba« zamjenjuje se izrazom »obrazovanje«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. mijenja se tablica na sljedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/02

URBROJ: 2170-05-06/1-15-4

Kastav, 25. veljače 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr