SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD KASTAV

9.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13), čl. 37. Zakona o dadiljama (Narodne novine« broj 37/13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« br. 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva je na 19. sjednici održanoj dana 25. veljače 2015. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području
Grada Kastva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak sufinanciranja djelatnosti dadilja na području Grada Kastva.

Članak 2.

Djelatnost dadilje u smislu ove Odluke obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 7 godina, odnosno do polaska u školu, u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja, u skladu s odredbama Zakona o dadiljama (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. NAČIN DODJELE

Članak 3.

Visina sufinanciranja djelatnosti dadilja iznosi 60% cijene usluge dadilja i ne može biti veća od 700,00 kn za dijete jasličke dobi, odnosno 550,00 kn za dijete vrtićke dobi.

Pravo na sufinanciranje ostvaruje se ukoliko potrebu za čuvanje, brigu i skrb djeteta nije moguće osigurati u Dječjem vrtiću »Vladimir Nazor«, odnosno ukoliko zbog specifičnih potreba zaposlenih roditelja (noćni rad, smjenski rad i sl.) nije moguće adekvatno smjestiti dijete u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja.

Grad Kastav zadržava pravo neodobravanja prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja ukoliko u trenutku podnošenja zahtjeva ne postoje dostatna sredstva u Proračunu, a zahtjev se razmatra ponovno po osiguranju sredstava za tu namjenu.

Članak 4.

Pravo na subvenciju iz članka 3. ove Odluke imaju dadilje koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

-imaju sjedište na području Grada Kastva;

-uslugu djelatnosti dadilje pružaju na području Grada Kastva;

-upisani su u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilja;

-upisani su u imenik dadilja sukladno odredbama Zakona;

-imaju podmirene obveze prema Gradu Kastvu i trgovačkim društvima kojima je Grad Kastav većinski vlasnik ili osnivač.

Članak 5.

Iznimno, pravo na subvenciju iz članka 3. ove Odluke imaju dadilje koje nemaju sjedište na području Grada Kastva ukoliko su kod njih smještena djeca sa područja Grada Kastva u slučaju da predmetne potrebe i interese djece i roditelja nije moguće zadovoljiti na području Grada Kastva.

Članak 6.

Zahtjev za sufinanciranje djelatnosti dadilja dostavlja se nadležnom upravnom odjelu Grada Kastva uz priložene dokumente:

-ispunjen zahtjev na propisanom obrascu,

-dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta utvrđenih člankom 4. ove Odluke,

-preslika ugovora zaključenog između dadilje i roditelja djece sukladno odredbi članka 20. Zakona,

-preslike osobne iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu jednog roditelja,

-preslike uvjerenja o prebivalištu za dijete,

-potvrda izdana od Dječjeg vrtića Vladimir Nazor da je roditelj podnio prijavu za upis s navedenim razlozima zbog kojih dijete nije upisano u vrtić,

-potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da roditelj radi u smjenama, noću i sl. (ukoliko se sufinanciranje traži zbog specifičnih potreba zaposlenih roditelja).

Članak 7.

Nadležni upravni odjel, nakon provjere priložene dokumentacije, a ukoliko su ispunjeni uvjeti za sufinanciranje djelatnosti dadilja, dostavlja gradonačelniku prijedlog zaključka o sklapanju ugovora kojim se reguliraju međusobna prava i obveze dadilje i Grada Kastva.

Članak 8.

Na temelju zaključenog ugovora iz članka 7. ove Odluke, odobrena novčana sredstva doznačuju se na IBAN-račun dadilje do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

III. NAČIN KONTROLE

Članak 9.

Dadilja je dužna omogućiti Gradu Kastvu kontrolu priložene dokumentacije iz članka 6. ove Odluke.

Članak 10.

Dadilja je dužna do 31. prosinca tekuće godine dostaviti nadležnom Upravnom odjelu financijsko izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava.

Članak 11.

Kontrolu namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava obavlja nadležni upravni odjel kontrolom dostavljenog financijskog izvješća iz članka 10. ove Odluke.

Ukoliko se kontrolom ustanovi da je dadilja priložila neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju na terenu, dadilja dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Kastva te će biti isključena iz svih gradskih potpora u narednih pet (5) godina.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/02

UR. BROJ: 2170-05-06/1-15-3

Kastav, 25. veljače 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr