SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD CRES

10.

Temeljem odredbi članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08.,136/12.), te čl. 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne samouprave (»Narodne novine« br. 55/09. 139/ 10.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 26. veljače 2015. godine donosi

ODLUKU
O ZADUŽENJU ZA KAPITALNE INVESTICIJE GRADA CRESA U 2015. GODINI

Članak 1.

Grad Cres zadužit će se za sljedeće investicije u 2015. godini kako slijedi:

1.Izvođenje radova na sanaciji fasade i krovišta Dječjeg vrtića Girice u Cresu u iznosu od 1.320.000,00 kn

2.Uređenje partera Trga Veli dvor, Ulice Sv. Ćirila i Metoda i Ulice Alberta Fortisa u Cresu II. faza u iznosu od 1.030.000,00 kn

3.Izgradnja oborinske kanalizacije Ulice Šetalište XX. travnja i Ulice Zazid u Cresu u sklopu rekonstrukcije vodovoda, u iznosu od 1.300.000,00 kn

4.Sanacija Ceste Beli- Podbeli IV. faza u iznosu od 400.000,00 kn

5.Uređenje parkirališta Melin IV. faza u iznosu od 150.000,00 kn.

Članak 2.

Ukupna vrijednost investicija iz članka 1. ove Odluke iznosi 4.200.000,00 kn (četirimilijunadvijestotisućakuna) i planirane su u Proračunu Grada Cresa za 2015. godinu u okviru Programa gradnje komunalnih objekata i Programa predškolski odgoj - kapitalni projekti.

Članak 3.

Grad Cres kreditno će se zadužiti za realizaciju investicija iz članka 1. ove Odluke kod Privredne banke Zagreb d.d. u visini od 4.200.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 4.200.000,00 kn

Vrsta kredita: dugoročni novčani kredit

Efektivna kamatna stopa: 2,97 %

Rok povrata kredita: 31. prosinca 2022. godine

Poček: jedna godina

Dinamika otplate glavnice i kredita: polugodišnje, na zadnji dan svakog polugodišta

Naknada za odobrenje kredita: 21.000,00 kn

Ostale naknade: -

Instrumenti osiguranja kredita: mjenica i zadužnica

Čanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/15-01/11

Ur. broj: 2213/02-01-01-15-3

Cres, 26. veljače 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr