SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

17.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 5. stavka 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 14/12), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Schneidar
d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu,
Grad Crikvenica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Schneidar d.o.o. Tribalj 22/D iz Triblja, OIB 82266103720, da kao Koncesionar na plaži Rokan u Selcu, Grad Crikvenica temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342-01/11-02/37, URBROJ: 2170/1-07/10-12-15 od 15. lipnja 2012. godine) i Ugovora o prijenosu koncesije na pomorskom dobru (KLASA: 342- 01/11-02/37, URBROJ: 2170/1-07-02/7-14-31 od 15. srpnja 2014. godine) sklopi Ugovor o potkoncesiji na rok do 15. lipnja 2024. godine sa sljedećom osobom:

1. trgovačkim društvom Lux Perfectum d.o.o. iz Kanfanara, Kurili 2A, OIB: 86247638201 za obavljanje djelatnosti sportsko - rekreacijskog sadržaja - Aqua park i iznajmljivanje pedalina na morskom dijelu plaže površine 600 m2 na rok do isteka koncesije s predloženom godišnjom naknadom za potkoncesiju od 3.000,00 kuna za stalni dio i 3% godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na potkoncesioniranom području za promjenjivi dio naknade.

Grafički prikaz područja korištenja potkoncesije sastavni je dio Ugovora o potkoncesiji.

Članak 2.

Koncesionar je dužan naknadu za potkoncesiju koju će sklopiti s pravnom osobom iz članka 1. ove Odluke obračunati razmjerno vrijednosti prema kojoj je dana koncesija.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 14/12) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica (KLASA: 342-

01/11-02/37, URBROJ: 2170/1-07/10-12-15 od 15. lipnja 2012. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

Klasa: 021-04/15-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-15-40

Rijeka, 26. veljače 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=925&mjesto=00001&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr