SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

14.

Na temelju članka 31. stavak 1. alineja 5. i stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 44. stavak 1. alineja 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 15. stavak 1. alineja 8. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/06-01/62 i URBROJ: 2170/01-10/6-07-15 od 2. travnja 2007. godine), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 15. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o prestanku koncesije za gospodarsko korištenje
pomorskog dobra na području Velopin,
rt Premuda, Mali Lošinj

Članak 1.

Na temelju ove Odluke koncesionar »Arhipelag« d.o.o., Zagrebačka 67, Mali Lošinj, MB 01131885 zastupan po direktoru Dubravku Kušeti i Primorsko-goranska županija sklopit će Sporazum o raskidu Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/06-01/62 i URBROJ: 2170/01-10/6-07-15) od 2. travnja 2007. godine.

Za Primorsko-goransku županiju Sporazum o raskidu Ugovora o koncesiji ovlašćuje se potpisati Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Koncesionar trgovačko društvo »Arhipelag« d.o.o. dužno je podmiriti sva davanja koja proizlaze iz obveze plaćanja koncesijske naknade određene u člancima 7., 8. i 9. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, zaključno s danom stupanja na snagu Sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

S danom stupanja na snagu Sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji prestaje važiti Odluka o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na području Velopin, rt Premuda, Mali Lošinj (»Službene novine« broj 12/07).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama«.

Obrazloženje

Županijska poglavarstvo Primorsko-goranske županije je na sjednici dana 15. ožujka 2007. godine donijelo Odluku o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na području Velopin, rt Premuda, Mali Lošinj (»Službene novine« broj 12/07). Temeljem citirane Odluke dana 2. travnja 2007. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/06- 01/62 i URBROJ: 2170/01-10/6-07-15) s koncesionarom trgovačkim društvom »Arhipelag« d.o.o., Zagrebačka 67, Mali Lošinj, MB 01131885 zastupanom po direktoru Dubravku Kušeti.

U postupku utvrđivanja granica lučkog područja Županijske lučke uprave Mali Lošinj, temeljem prostorno-planske dokumentacije Grada Malog Lošinja, područje koje je predmet koncesije iz Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/06-01/62 i URBROJ: 2170/01-10/ 6-07-15) od 2. travnja 2007. godine predviđeno je kao luka otvorena za javni promet. Po okončanju postupka utvrđivanja granica lučkog područja nadležnost nad upravljanjem prelazi na Županijsku lučku upravu Mali Lošinj.

Koncesionar, trgovačko društvo »Arhipelag« d.o.o. upoznato je s promjenama koje uvjetuje prostorno-planska dokumentacija i utvrđivanje lučkog područja na kojem davatelj koncesije ne može biti Primorsko-goranska županija. Istodobno je nesporno da je motorni brod »Marina« koji je temeljem Ugovora o koncesiji bio privezan na području koncesije, napustio to područje. Koncesionar se dana 27. listopada 2014. godine dopisom suglasilo s prijedlogom Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze o prestanku Ugovora o koncesiji temeljem sporazumnog raskida Ugovora.

S danom stupanja na snagu Sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji prestaje važiti Odluka o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na području Velopin, rt Premuda, Mali Lošinj (»Službene novine« broj 12/07).

Samim Sporazumom uredit će se obveze trgovačkog društva »Arhipelag« d.o.o. na pomorskom dobru, a posebno da je dužan s pomorskog dobra, koje je bilo predmet koncesije, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju je koristio za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te isto predati davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskim dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro, te podmiriti iznose koncesijske naknade dospjele zaključno s danom sklapanja Sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/15-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-15-34

Rijeka, 26. veljače 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr