SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

3.

Na temelju Zaključka Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (KLASA: 021-04/13-01/3, URBROJ: 2170/1-01-01/4-13-60 od 9. travnja 2013.), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine donijela je

PLAN
ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 2015. - 2018.

I.

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2018. izrađen je na temelju Ocjene zdravstvenog stanja stanovništva putem kvalitativnog istraživajna u fokus grupama i Koncensus Konferencije, te su odabrana četiri javnozdravstvena i četiri socijalna prioriteta:

Javnozdravstveni prioriteti:

1) Prevencija bolesti srca i krvožilja

2) Unaprjeđenje mentalnog zdravlja kroz životnu dob

3) Unaprjeđenje zdravstvene pismenosti

4) Rana dijagnostika i detekcija djece s teškoćama u razvoju

Socijalni prioriteti:

1) Unaprjeđenje skrbi o starijim osobama

2) Poticanje socijalne i ekonomske uključenosti mladih

3) Razvoj udomiteljstva djece u PGŽ

4) Razvoj stambenih zajednica za socijalno osjetljive skupine

II.

PREVENCIJA BOLESTI SRCA I KRVOŽILJA

1. ANALIZA PROBLEMA

Kardiovaskularne bolesti (KVB) vodeći su uzrok pomora s oko polovine svih umrlih u Primorsko-goranskoj županiji, Republici Hrvatskoj i ostalim zemljama Europske unije. Dob u kojoj se bolest dijagnosticira sve je niža te predstavljaju globalno najznačajniji zdravstveni ali i socijalno-ekonomski prioritet.

Danas se smatra da je moguće reducirati do 50% prijevremenih smrti i dizabiliteta od kardiovaskularnih bolesti. Naime, postoje čvrsti dokazi o učinkovitosti primarne i sekundarne prevencija kod tih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija naglašava da se strategijom uravnotežene kombinacije populacijskog pristupa i pristupa rizičnim

skupinama može postići učinkovit nadzor nad epidemijom kardiovaskularnih bolesti. Većina kardiovaskularnih bolesti može se prevenirati djelovanjem na faktore rizika, poput pušenja, nezdrave prehrane i pretilosti, tjelesne neaktivnosti, visokog krvnog tlaka, šećerne bolesti i povišenih lipida u krvi.

2. ANALIZA STANJA I DETERMINANTI

KVB su 2013. god. bile vodeći uzrok smrti u PGŽ s udjelom u ukupnom pomoru od 37,97%, a drugi po redu uzrok pobola (iza bolesti dišnog sustava).

Trend smrtnosti od KVB u razdoblju od 2004. do 2013. godine, konstantno opada, pri čemu kod stanovnika Primorsko-goranske županije sličnom stopom i progresijom kao u stanovnika ostalih zemalja Europske unije.

3. CILJEVI

Osnovni cilj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti te smanjenje pobola i pomora od kardiovaskularnih bolesti za 2% u 10-godišnjem razdoblju.

Specifični ciljevi: 1. Organizacija i održavanje tečajeva edukacije laika za pružanje prve pomoći. 2. Podizanje svijesti građana o brizi i odgovornosti za vlastito zdravlje te važnosti usvajanja zdravog stila života putem: a) medijske kampanje, objave članaka u Narodnom zdravstvenom listu (NZL), b) promocije tjelesne aktivnosti (radionice Nordijskog hodanja), c) pokretanja web stranice programa i on-line zdravstvenog savjetovanja; i 3. Promocija i unaprjeđenje zdravlja i zdravog načina života putem: a) medijske promocije zdravlja, b) organizacije javnozdravstvenih akcija, c) promocije zdravlja u školama, d) on-line zdravstvene edukacije putem web stranice Programa.

4. CILJANA SKUPINA

Opća populacija sa skupinama od posebnog interesa prema kojima će biti usmjerene aktivnosti: a) školska djeca, roditelji i prosvjetni djelatnici (u osnovnim i srednjim školama i dječjim vrtićima), b) kardiovaskularni bolesnici i članovi njihove obitelji, c) mladi i radno aktivno stanovništvo, c) umirovljenici.

5. PLAN AKTIVNOSTI

2015.: 1. Organizacija i održavanje tečajeva edukacije laika za pružanje prve pomoći u dječjim vrtićima za osoblje dječjih vrtića. 2. Organizacija radionica edukacije zdravstvenih djelatnika za pružanje prve pomoći Osnovno održavanje života (Basic Life Support-»BSL«) uz uporabu Automatskog vanjskog defibrilatora (AVD) - edukacija edukatora. 3. Medijska kampanja promocije zdravlja u suradnji s Novim listom i Kanalom Ri - izdavanje 8 edukativnih članaka vezanih uz kardiovaskularno zdravlje u Novom listu, 2 emisije na Kanalu Ri. 4. Organizacija i provedba 2 radionice Nordijskog hodanja s ciljem promocije zdravog stila života (tjelesne aktivnosti). 5. Objava zdravstveno-edukativnih članaka o zdravim stilovima života kao oblicima prevencije srčano-žilnih bolesti u Narodnom zdravstvenom listu. 6. Organizacija javnozdravstvenih akcija na Svjetski dan zdravlja i Svjetski dan srca.

2016.: 1. Organizacija radionica edukacije laika za pružanje prve pomoći u osnovnim školama. 2. Kreiranje web stranice Programa sa zdravstvenim savjetima za očuvanje i unapređenje zdravlja. 3. Organizacija javnozdravstvenih akcija - Svjetskog dana zdravlja i Svjetskog dana srca s aktivnostima vezanim uz temu koju odredi Svjetska zdravstvena organizacija (SZO). 4. Analiza stanja na terenu vezana uz zdravlje učenika, te stjecanje i provođenje zdravih životnih navika. 5. Nastavljanje medijske kampanje promocije zdravlje, suradnja s lokalnim medijima, objava članaka u NZL-u.

2017.: 1. Organizacija radionica edukacije laika za pružanje prve pomoći u srednjim školama. 2. Promocija zdravlja u školama- opsežna kampanja o zdravim životnim navikama u školama - edukacija učenika o primarnoj prevenciji i promociji zdravlja, zdravim stilovima života kao oblicima prevencije srčano-žilnih bolesti. 3. Edukacija učitelja, stručnih suradnika, roditelja o načinima primarne prevencije bolesti i unapređenju zdravlja. 4. Organizacija javnozdravstvenih akcija - Svjetskog dana zdravlja i Svjetskog dana srca s aktivnostima vezanim uz temu koju odredi SZO. 5. Provođenje medijske kampanje promocije zdravlje, suradnja s lokalnim medijima, objava članaka u NZL-u. 6. Održavanje i unaprjeđenje web stranice Programa sa zdravstvenim savjetima za očuvanje i unapređenje zdravlja te on-line zdravstveno savjetovanje.

2018.: 1. Promocija zdravlja u školama - opsežna kampanja o zdravim životnim navikama u školama - edukacija učenika o primarnoj prevenciji i promociji zdravlja, zdravim stilovima života kao oblicima prevencije srčano-žilnih bolesti. 2. Organizacija javnozdravstvenih akcija - Svjetskog dana zdravlja i Svjetskog dana srca s aktivnostima vezanim uz temu koju odredi SZO. 3. Provođenje medijske kampanje promocije zdravlja, suradnja s lokalnim medijima, objava članaka u NZL-u. 4. Provođenje on-line zdravstvenog savjetovanja, unaprjeđenje i održavanje web stranice Programa, aktivna komunikacija i edukacija korisnika. 5. Završna analiza stanja na terenu, usporedba s početnim stanjem.

6. EVALUACIJA

Evaluacija Programa provodit će se statističkom obradom anketnih upitnika (provest će se više anketa) i podataka o pobolu i pomoru unutar grupe Objektivni i mjerljivi indikatori provedbe su indikatori procesa (broj anketnih upitnika o zadovoljstvu i korisnosti polaznika Programa i stanovništva PGŽ, broj održanih radionica CPR i broj odazvanih polaznika na radionice, broj objavljenih članaka, emisija - medijska zastupljenost, broj štampanih i distribuiranih letaka, posjećenost web stranice Programa, broj uključenih škola i učenika/učitelja/roditelja u program) i indikatori ishoda (pobol i pomor od kardiovaskularnih bolesti, unaprjeđenje svijesti i znanja stanovnika Primorsko-goranske županije o rizičnim faktorima za nastanak kardiovaskularnih bolesti te načinima njihove prevencije (porovedba web ankete). Kod evaluacije programa unapređenja zdravlja realni se rezultati (registrirani pobol, pomor) mogu očekivati tek nakon dužeg vremenskog razdoblja provedbe Programa.

7. FINANCIJSKI ASPEKT PLANA ZA 2015. GODINU

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

X.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/15-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-15-12

Rijeka, 26. veljače 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=925&mjesto=00001&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr