SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 3. Četvrtak, 5. veljače 2015.
OPĆINA BAŠKA

3.

Temeljem članka 6. stavak 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 4. veljače 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Baška

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Općine Baška (u daljnjem tekstu: Savjet), djelokrug rada, uređuje se broj i sastav članova Savjeta, način i postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta, način i postupak izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta, mandat članova, djelokrug i način rada Savjeta, postupak donošenja poslovnika o radu i programa rada Savjeta, sredstva za rad Savjeta, odnos Savjeta i Općinskog vijeća Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), te općinskog načelnika Općine Baška (u daljnjem tekstu: općinski načelnik), suradnja s drugim savjetima mladih, kao i ostala pitanja od značenja za rad Savjeta.

Članak 2.

Savjet je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća i osniva se s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih, te aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine.

Članak 3.

Mladi su, u smislu ove Odluke, osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Baška, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih, imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života te, kao takvi, imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih.

Članak 4.

Izrazi, koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

II. BROJ I SASTAV ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Savjet ima 5 (pet) članova uključujući predsjednika i zamjenika.

III. NAČIN I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 6.

(1) Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, članove Savjeta i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće, koje i pokreće postupak biranja članova Savjeta i njihovih zamjenika.

(2) Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike, temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura, podnose udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj, kao i neformalne skupine mladih.

(3) Neformalnu skupinu mladih čini najmanje 10 (deset) mladih, koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke.

(4) Podnositeljima kandidature u ime neformalne skupine mladih smatraju se prva dva potpisnika s popisa članova neformalne skupine mladih koji podržavaju kandidaturu.

(5) Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika člana.

Članak 7.

(1) Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika donošenjem odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura.

(2) Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta objavljuje se na web stranici Općine Baška i na oglasnim pločama.

(3) Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta, obvezatno sadrži:

.poziv ovlaštenim predlagateljima da podnesu kandidature za izbor članova Savjeta i njihovih zamjenika, s naznakom tko mogu biti ovlašteni predlagatelji,

.rok za podnošenje prijava,

.podatke o načinu sastavljanja kandidatura (obrasce koje je potrebno popuniti i dokumentaciju i dokaze koje je potrebno priložiti),

.podatke o nadležnom tijelu kojem se dostavljaju kandidature,

.rok u kojem će nadležno tijelo izvršiti provjeru zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata,

.rok u kojem će se izvršiti izbor članova i njihovih zamjenika.

(4) Prijedlog kandidata mora sadržavati:

.naziv ovlaštenog predlagatelja iz članka 6. stavka 2. ove Odluke, odnosno naziv »neformalna skupina mladih«,

.ime i prezime kandidata i njegova zamjenika,

.adresu prebivališta odnosno boravišta kandidata i njegova zamjenika,

.dan, mjesec i godina rođenja kandidata i njegova zamjenika,

.OIB kandidata i njegova zamjenika,

.obrazloženje kandidature.

(5) Kandidatura mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjerena pečatom predlagatelja, ukoliko predlagatelj ima pravnu osobnost.

(6) Uz kandidaturu je potrebno priložiti:

.presliku važeće osobne iskaznice, odnosno uvjerenje o prebivalištu, odnosno boravištu za kandidata i njegova zamjenika, kao dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na području Općine Baška,

.vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za izbor člana, odnosno zamjenika člana Savjeta.

.izvadak iz registra udruga ili drugog registra, u koji se upisuju organizirani oblici djelovanja mladih, izvadak iz statuta udruge iz kojeg se vidi da je udruga ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade, preslike odluke o osnivanju organizacijskog oblika djelovanja mladih, izvatke iz statuta ili druge akte kao dokaz o svojstvu ovlaštenog predlagatelja iz članka 5. stavka 2. ove Odluke.

(7) Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora biti priložen i popis osoba koje čine skupinu i podržavaju kandidaturu, sa sljedećim podacima:

.ime i prezime,

.adresa prebivališta odnosno boravišta,

.dan, mjesec i godina rođenja,

.OIB,

.potpis osobe.

(8) Rok za prijavu kandidatura na javni poziv iznosi 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Općine Baška.

Članak 8.

(1) Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta, Odbor za izbor i imenovanje obavlja provjeru valjanosti kandidatura i izradu liste valjanih kandidatura, obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrđuje popis važećih kandidatura.

(2) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću i objavljuju se na web stranici Općine Baška.

Članak 9.

(1) Općinsko vijeće, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, razmatra izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta, tajnim glasovanjem, bira članove i zamjenike članova Savjeta.

(2) Glasovanje se provodi glasačkim listićem ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.

(3) Na glasačkom listiću imena kandidata navode se abecednim redom prezimena, s naznakom predlagatelja, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata.

(4) Glasuje se za najviše pet kandidata.

(5) Glasački listić na kojem je zaokruženo više od pet kandidata je nevažeći.

(6) Za članove Savjeta su izabrani kandidati koji prema broju dobivenih glasova zauzimaju mjesta od rednog broja 1. do rednog broja 5. na rang listi dobivenih glasova

(7) U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih, zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani, jer su imali jednak broj glasova.

(8) Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.

IV. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 10.

(1) Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na web stranici Općine Baška i na oglasnim pločama.

(2) Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

(3) Prvu sjednicu Savjeta dužan je sazvati predsjednik Općinskog vijeća.

(4) Konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika, predsjedava član Savjeta, koji je u Savjet izabran s najvećim brojem glasova, a ako je više izabranih članova dobilo jednak broj glasova, sjednicom predsjedava član koji je imao manji redni broj na glasačkom listiću.

(5) Savjet je konstituiran izborom predsjednika.

(6) Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se na web stranici Općine Baška i na oglasnim pločama.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta, većinom glasova svih članova Savjeta.

(7) Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika mora biti sastavljen u pisanom obliku i podnijet od najmanje dva člana Savjeta.

(8) Svaki član Savjeta može potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika i jednog kandidata za zamjenika predsjednika Savjeta.

(9) Ako nijedan od kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika ne dobije potreban broj glasova, izbor će se ponoviti na istoj sjednici.

(10) Ako ni nakon ponovljenog izbora nijedan kandidat ne dobije potreban broj glasova, izbor će se ponoviti najkasnije u roku od 15 dana, s tim što u ponovljenom izboru mogu biti ponovno kandidirani i oni kandidati koji nisu izabrani u prethodnom postupku.

(11) Ako Savjet, u roku od 30 dana od dana objave rezultata, ne izabere predsjednika, Općinsko vijeće objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta.

V. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 11.

(1) Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

(2) Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat člana.

(3) Mandat zamjenika člana Savjeta mladih prestaje prestankom mandata.

Članak 12.

(1) Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica Savjeta u godini dana, te na osobni zahtjev člana Savjeta.

(2) Član Savjeta, koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina, nastavlja s radom u Savjetu do isteka mandata na koji je izabran.

(3) Ako se broj članova Savjeta spusti ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko vijeće provest će postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta koliko ih je prestalo biti članom Savjeta prije isteka mandata.

(4) Mandat članova Savjeta izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta.

(5) Općinsko vijeće raspustit će Savjet ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

VI. DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 13.

U okviru svoga djelokruga Savjet:

.na sjednicama raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta, te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća, koji su od interesa za mlade,

.u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća potiče u Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Baška, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Baška, te način rješavanja navedenih pitanja,

.putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća, prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Baška, davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,

.sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

.potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

.predlaže i daje na usvajanje Općinskom vijeću, program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

.ako isto utvrdi potrebnim, poziva predstavnike tijela Općine Baška na sjednice Savjeta,

.potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,

.obavlja savjetodavne i druge poslove od interesa za mlade.

VII. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 14.

(1) Savjet održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

(2) Sjednice Savjeta saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta.

(3) Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta.

(4) O radu na sjednici vodi se zapisnik, koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice, sudjelovanju u raspravi, te o donesenim odlukama.

(5) U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinoj temi.

(6) Zapisnik izrađuje osoba koju za isto odredi predsjednik Savjeta.

(7) Zapisnik sa sjednice obvezno se dostavlja Općinskom načelniku.

Članak 15.

(1) Savjet donosi Poslovnik o radu.

(2) Poslovnik o radu Savjet donosi većinom glasova svih članova Savjeta.

(3) Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta u skladu sa Zakonom i Odlukom.

Članak 16.

(1) Savjet donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Član Savjeta, odnosno njegov zamjenik, koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom

pitanju, može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali se izuzima od odlučivanja.

(3) Smatra se da je član Savjeta neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u komu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

(4) Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici, zamjenjuje ga njegov zamjenik, te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta.

Članak 17.

(1) Savjet predstavlja predsjednik Savjeta.

(2) Predsjednik Savjeta:

.saziva i vodi sjednice Savjeta,

.predstavlja Savjet,

.obavlja druge poslove sukladno odredbama Zakona i Poslovnika o radu Savjeta.

(3) Ako je predsjednik Savjeta iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti, zamjenjuje ga njegov zamjenik.

(4) Ako predsjednik Savjeta ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Općine Baška, te Poslovniku o radu, Savjet može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta i izbora novog predsjednika.

(5) Ako Savjet ne pokrene postupak izbora novog predsjednika sukladno stavku 4. ovoga članka, Općinsko vijeće, sukladno Poslovniku o radu Savjeta, može u pisanom obliku uputiti Savjetu inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika.

(6) Ako zamjenik predsjednika Savjeta ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Općine Baška, te Poslovniku o radu Savjeta, predsjednik Savjeta, ili najmanje 1/3 članova Savjeta, može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika Savjeta i izbor novog zamjenika predsjednika.

Članak 18.

(1) Savjet može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

(2) U radu Savjeta, bez prava glasa, mogu sudjelovati i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 19.

(1) Savjet donosi Program rada za svaku kalendarsku godinu.

(2) Program rada mora obuhvaćati sljedeće aktivnosti:

.sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

.konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,

.suradnju s tijelima Općine Baška, te tijelima područne (regionalne) samouprave u politici za mlade,

.suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

(3) Program rada može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom rada.

(4) Program rada donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.

(5) Savjet program rada donosi, te ga podnosi na odobravanje Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.

(6) Savjet podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, te ga dostavlja na znanje Općinskom načelniku, koji ga objavljuje na web stranici Općine.

Članak 20.

(1) Ako je za provedbu planiranih aktivnosti Programom rada potrebno osigurati financijska sredstva, ista se, sukladno Zakonu i ovoj Odluci, na temelju financijskog plana, osiguravaju u proračunu Općine Baška.

(2) Program rada Savjeta iz stavka 1. ovoga članka odobrava Općinsko vijeće.

VIII. SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 21.

Savjet može surađivati sa savjetima mladih ostalih općina, gradova i županija, te razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnih skupina mladih u jedinicama lokalne, odnosno regionalne (područne) samouprave drugih zemalja, te međunarodnim organizacijama.

IX. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 22.

(1) Općina Baška osigurava financijska sredstva za rad i program rada Savjeta, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta, sukladno Zakonu i ovoj odluci.

(2) Članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

(3) Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu.

Članak 23.

Općina Baška osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za mlade, o članovima Savjeta, njihovim zamjenicima i radu Savjeta na svojoj mrežnoj stranici.

X. ODNOS SAVJETA MLADIH I OPĆINSKOG VIJEĆA, TE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 24.

(1) Savjetu se dostavljaju pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća, kao i zapisnici sa sjednica, u istom roku kao i općinskim vijećnicima, te se na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim aktivnostima Općinskog vijeća.

(2) Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih na koji se po potrebi pozivaju i drugi članovi Općinskog vijeća, a na komu se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Općinskog vijeća i drugih tijela Općine sa Savjetom.

(3) Inicijativu za zajedničkim sastankom može pokrenuti i Savjet mladih.

(4) Na sastanak mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 25.

(1) Na prijedlog Savjeta Općinsko vijeće raspravit će pitanje od interesa za mlade, najkasnije na prvoj idućoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta, pod uvjetom da je zahtjev podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta, kojega Savjet imenuje, dužan je odazvati se pozi

vima na sjednice Općinskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi bez prava glasa, te dostaviti svaki podatak ili izvješće koji zatraži Općinsko vijeće, a iz djelokruga je Savjeta mladih.

Članak 26.

(1) Savjet surađuje s općinskim načelnikom redovnim međusobnim informiranjem, savjetovanjem, te na drugi način.

Općinski načelnik, po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom, na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o međusobnoj suradnji.

(2) Općinski načelnik svakih šest mjeseci, pisanim putem, obavještava Savjet o svim aktivnostima, koje su od važnosti ili interesa za mlade.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/08, 46/09).

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/1

URBROJ: 2142-03-01-15-8

Baška, 4. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr