SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
GRAD KASTAV

6.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 18. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2015. godine donijelo je

Izmjene i dopune Odluke
o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih
tijela Grada Kastva

Članak 1.

U članku 6. točka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 36/13) i u svim ostalim člancima gdje se isti pojavljuje, mijenja se naziv upravnog odjela na način da se riječ »planiranje« zamjenjuje riječju »uređenje«

Članak 2.

U članku 8. podstavak 4. mijenja se tako da se iza riječi »obračun« dodaju riječi »i izvršenje«.

te se iza podstavka 4. dodaju novi podstavci koji glase:

. »obračun i izvršenje komunalne naknade;

. obračun i izvršenje spomeničke rente;«

Članak 3.

U članku 9. podstavak 13. mijenja se tako da glasi:

»utvrđivanje obveznika, obračun i naplata prihoda Grada (utvrđivanje obveznika poreznih i drugih prihoda, osim obveznika komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente).«

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/01

UR.BROJ: 2170-05-06/1-15-12

Kastav, 29. siječnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr