SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
GRAD CRES

4.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09 i 14/13), i članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 86/08 i 61/11), a u svezi s Proračunom Grada Cresa za 2015. godinu, gradonačelnik Grada Cresa donosi

PLAN
prijema u službu u Grad Cres za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijema u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Ured Grada Cresa i Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje u 2015. godini.

Članak 2.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta za tijela Grada Cresa utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog plana.

Članak 3.

U 2015. godini planira se prijem polaznika programa stručnog usavršavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 4.

Plan prijema u službu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 100-01/15-1/2

Ur. broj: 2213/02-02-15-1

Cres, 18. siječnja 2015.

Gradonačelnik

Kristijan Jurjako, bacc. oec., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr