SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
GRAD CRES

3.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 29/09 i 14/13) i članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« RH broj 124/14) gradonačelnik Grada Cresa donosi

ODLUKU
o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja
i obveza Grada Cresa

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i uvjeti, te propisuje postupak otpisa potraživanja i obveza Grada Cresa s osnova sljedećih prihoda, primitaka i obveza:

- gradskih poreza (porez na tvrtku, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju i porez na javne površine) u apsolutnoj zastari,

- prihoda od financijske imovine (redovnih i zateznih kamata),

- prihoda od nefinancijske imovine (naknade za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine),

- ostalih prihoda od nefinancijske imovine i vlastitih prihoda proračuna i proračunskih korisnika,

- potraživanja za koje se utvrdi da su sporna i neutemeljena,

- obveza za koje je nastupila apsolutna zastara,

- obveza za koje se utvrdi da su sporne i neutemeljene.

Članak 2.

Otpis potraživanja i obveza Grada Cresa obavlja se na temelju sljedećih kriterija:

- godine dospjelosti,

- nemogućnosti naplate,

- neutemeljenosti evidentiranih potraživanja i obveza,

- isplativosti pokretanja postupka ovrhe,

- ostalih posebnih okolnosti od utjecaja na potraživanja.

Članak 3.

Postupak otpisa potraživanja i obveza pokreće Upravni odjel zadužen za pojedinu vrstu proračunskih prihoda i primitaka, te obveza tijekom godine ili u okviru redovnog godišnjeg popisa imovine, a nakon što su se iscrpile sve prethodne procedure prisilne naplate prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.

Upravni odijel dužan je za svaki pojedinačni otpis priložiti:

- financijsku dokumentaciju iz glavne knjige proračuna po dužnicima i vjerovnicima,

- sve vrste prihoda i rashoda s navedenim iznosima po kriterijima iz ove Odluke,

- dokaze o poduzetim radnjama u svrhu naplate prihoda i primitaka,

- obrazložiti razloge otpisa.

Članak 4.

Prijedlozi Upravnog odjela za otpis potraživanja i obveza iz članka 3. dostavljaju se se na razmatranje i konačnu odluku gradonačelniku Grada Cresa.

Članak 5.

Gradonačelnik Grada Cresa na temelju prijedloga i priložene dokumentacije donosi Odluku temeljem članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-0/15-01/4

Ur. broj: 2213/02-02-15-1

Cres, 30. siječnja 2015.

Gradonačelnik

Kristijan Jurjako, bacc. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr