SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 1. Petak, 23. siječnja 2015.
OPĆINA ČAVLE

1.

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13) i članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 20/14, 26/14) Općinski načelnik općine Čavle, 22. siječnja 2015. godine donio je sljedeću

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje Općine Čavle

Članak 1.

Razrješuje se dužnosti službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: »službenik za informiranje«) IVANA CVITAN POLIĆ.

Članak 2.

Imenuje se DOLORES BURIĆ, pročelnica upravnog odjela Općine Čavle, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: »službenik za informiranje«).

Članak 3.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

-rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

-obavlja poslove redovitog obavljanja,

-unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

-osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija i

-poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja Kataloga informacija,

-obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Čavle.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev podnosi se osobno ili poštom na adresu: Općina Čavle, Čavle 206, 51219 Čavle, te putem elektroničke pošte dolores.buric@cavle.hr. Usmeni zahtjev podnosi se osobno kod službenika za informiranje, na adresi Čavle 206, 51219 Čavle. O usmenom zahtjevu sastavlja se službena bilješka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za informiranje Klasa: 022-05/14-01/10,URBROJ: 2170-03-14-01-6.

Klasa: 022-05/15-01/03

Ur. broj: 2170-03-15-01-31
Čavle, 22. siječnja 2015.

Općinski načelnik

Željko Lambaša, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr