SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 1. Petak, 23. siječnja 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

3.

Na temelju članka 3. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 32/14) Odbor za statutarno - pravna pitanja Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 22. siječnja 2015. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 5/03), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 15/06) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 13/10) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 18/13), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 32/14) u kojima je utvrđeno vrijeme njihovih stupanja na snagu.

Klasa: 021-05/14-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-15-9

Mali Lošinj, 22. siječnja 2015.

Predsjednik

Odbora za statutarno pravna pitanja

Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja

Luigi Satalić, v. r.

ODLUKA
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupci gospodarenja građevinskim zemljištem i drugim nekretninama u vlasništvu Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad).

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, uvjeti, način i postupci raspolaganja javnim površinama, raspolaganja poslovnim prostorima te raspolaganja stanovima u vlasništvu Grada uređeni su posebnim odlukama.

U smislu st. 1. ovog članka, ovom Odlukom propisuju se pravila, i to:

1. Načina i uvjeta prodaje građevinskog zemljišta i drugih nekretnina u vlasništvu Grada;

2. Načina i uvjeta davanja u zakup građevinskog zemljišta i drugih nekretnina u vlasništvu Grada;

3. Ostali načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 2.

Pod građevinskim zemljištem smatra se izgrađeno i uređeno, kao i neizgrađeno zemljište koje je obuhvaćeno važećim dokumentima prostornog uređenja, predviđeno za građenje građevina i građenje i uređenje javnih i zelenih površina, a nalazi se unutar građevinskih područja svih mjesta i naselja koja administrativno pripadaju Gradu.

Članak 3.

Gradonačelnik Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) upravlja nekretninama u vlasništvu Grada pažnjom dobrog gospodara, na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnost, u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Grada, za osiguranje društvenih i drugih interesa, te za probitak i socijalnu sigurnost građana Grada, te donosi odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina.

Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina donosi Gradsko vijeće.

Stručne poslove u izvršenju prava iz prethodnih stavaka ovog članka obavlja upravni odjel Grada nadležan za imovinsko-pravne poslove.

Članak 4.

Grad može nekretninama u svojem vlasništvu raspolagati na načine određene Zakonom, a može i stjecati nekretnine.

Članak 5.

Grad može stjecati nekretnine kada je to potrebno radi izgradnje, rekonstrukcije građevina, privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim planom za obavljanje djelatnosti koja je Zakonom utvrđena kao djelatnost koju obavlja ili čije financiranje osigurava jedinica lokalne samouprave, radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture, u slučajevima kada se stječu poslovni i stambeni prostori i u drugim opravdanim slučajevima.

Odluku o stjecanju nekretnina donosi nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke i ona mora biti obrazložena.

Ugovor o kupnji nekretnina zaključuje se na temelju prethodno provedenog javnog natječaja, vodeći računa o tržišnoj cijeni nekretnine, a iznimno se ugovor o kupnji nekretnine može zaključiti izravnom pogodbom u onim slučajevima kada se nekretnina stječe samo od određenog vlasnika, te kada to predviđaju posebni zakonski propisi o nabavci roba i usluga.

II. NAČINI I UVJETI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I DRUGIH NEKRETNINA

Članak 6.

Nekretnine u vlasništvu Grada prodaju se putem javnog natječaja i uz tržišnu cijenu, na način i pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Javni natječaj provodi se za:

1. Prodaju nekretnina;

2. Zakup zemljišta;

3. Zamjenu nekretnina;

4. Osnivanje prava građenja radi građenja građevina;

5. Ustanovljenje prava služnosti i drugih stvarnih tereta.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka raspolaganje nekretninama može se vršiti izravnom pogodbom, kada je to posebnim Zakonom i ovom Odlukom izričito propisano.

Članak 7.

Građevinsko zemljište priprema se za građenje građevina i uređenje javnih površina čiji je investitor Grad, kao i za prodaju zemljišta i osnivanje prava građenja na zemljištu.

Priprema građevinskog zemljišta obuhvaća: izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, ishođenje lokacijske dozvole, izradu i provedbu geodetskog elaborata, utvrđivanje komunalnog doprinosa, rješavanje imovinsko pravnih odnosa (otkup, zamjena, i sl.), kao i druge radnje potrebne za pripremu građenja ili uređenja na zemljištu.

Priprema građevinskog zemljišta financira se iz sredstava Proračuna Grada i to iz prihoda od komunalnih doprinosa i prihoda ostvarenih gospodarenjem nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 8.

Početna prodajna cijena zemljišta sastoji se od cijene zemljišta i rente.

Cijena zemljišta i drugih nekretnina utvrđuje se prema procjeni tržišne vrijednosti koju obavlja sudski vještak građevinske a po potrebi i drugih struka.

Procjenu tržišne vrijednosti nekretnina može izvršiti i Komisija za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina koju formira i imenuje Gradonačelnik.

Osim prodajne cijene, kupac odnosno investitor dužan je platiti i pripadajuće stvarne troškove pripreme zemljišta iz čl. 7. ove Odluke.

U slučaju da nakon provedenog natječaja za prodaju nekretnine po procijenjenoj vrijednosti iz stavka 2. i 3. ovog članka nije bilo zainteresiranih ponuđača, nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke može raspisati novi javni natječaj uz smanjenu početnu cijenu.

Ukoliko je odluku o prodaji nekretnine donijelo Gradsko vijeće Gradonačelnik može raspisati novi javni natječaj, bez posebne odluke Gradskog vijeća, uz smanjenu početnu cijenu za 10% od utvrđene.

Ukoliko ni nakon primjene odredbi prethodnog stavka ne bude zainteresiranih ponuđača, Gradonačelnik može početnu cijenu smanjiti za 20% od utvrđene.

Odluku o smanjenju početne cijene u većem postotku od 20% donosi Gradsko vijeće, kada je isto donijelo i odluku o prodaji.

Renta

Članak 9.

Renta je dodatna vrijednost zemljišta, nastala urbanizacijom, ulaganjem i opremanjem zemljišta komunalnom i drugom infrastrukturom, položajnim i drugim pogodnostima određenog zemljišta.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, ukoliko je brutto razvijena površina planirane građevine veća od površine građevinskog zemljišta, renta se obračunava po m2 brutto razvijene površine građevine.

Prodaja nekretnina

Članak 10.

Nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja mora sadržavati:

- oznaku i površinu odnosne nekretnine;

- oznaku suvlasničkog dijela odnosne nekretnine izraženu u idealnom i realnom dijelu;

- opis i namjenu nekretnine;

- početnu cijenu za odnosnu nekretninu, i cijenu po m2;

- izreku da se javni natječaj objavljuje u dnevnom tisku, lokalnom radiu i oglasnoj ploči Grada, te rok u kojem je javni natječaj otvoren;

- obvezu najpovoljnijeg ponuđača da, pored kupoprodajne cijene, plati i troškove procjene zemljišta i objave natječaja;

- pravo prodavatelja da, ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 90 dana, može raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja po potrebi može sadržavati i druge elemente, kao što su: podaci o opremljenosti nekretnine, podaci o namjeni prostora, iznos troškova pripreme zemljišta, podatak o obvezi i visini komunalnog doprinosa, rok za zaključenje ugovora, rok za plaćanje kupoprodajne cijene, uvjete za raskid ugovora, visinu i način polaganja jamčevine, dokumentacija koja se mora priložiti uz ponudu u natječaju, podaci o državljanstvu ponuditelja, način i rok podnošenja ponude, mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, posebne uvjete, te druge važne elemente.

Ukoliko nadležno tijelo iz članak 3. ove Odluke donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja na zahtjev zainteresirane stranke, stranka snosi troškove raspisivanja i objavljivanja javnog natječaja.

Članak 11.

Prilikom podnošenja ponuda za natječaj natjecatelj plaća jamčevinu i u ponudi mora dostaviti potvrdu o plaćenoj jamčevini, koja iznosi 10% od ukupno određene početne cijene nekretnine.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja.

Natjecatelj koji odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora nakon što je utvrđen kao najpovoljniji natjecatelj, ili koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnine u predviđenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.

Natjecatelju koji uspije u natječaju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Članak 12.

Natječaj se provodi na temelju pismenih ponuda dostavljenih u zatvorenom omotu, s naznakom »ne otvaraj - ponuda za natječaj«.

Rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja.

Natječaj provodi komisija sastavljena od pet članova, koju imenuje Gradsko vijeće.

Komisija u postupku natječaja utvrđuje da li su ponude u skladu s raspisanim uvjetima natječaja, te zapisnički određuje najpovoljnijeg ponuditelja cijeneći sve elemente ponude, osobito visinu ponuđene kupoprodajne cijene.

Gradonačelnik donosi odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja, na koju natjecatelji imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka odluke, a o prigovoru rješava Gradonačelnik.

U slučaju prodaje nekretnine kupoprodajna cijena se plaća u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, osim ako odlukom nadležnog tijela iz čl. 3. ove Odluke nije drugačije riješeno.

Članak 13.

Nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke može utvrditi mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene umanjene za uplaćenu jamčevinu u jednakim obrocima, uz plaćanje kamata prema stopi koju poslovna banka Grada obračunava na oročena sredstva na vrijeme obročne otplate.

Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene po st. 1. ovog članka dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više od devedeset (90) dana od isteka roka iz st. 1. ovog članka, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.

Članak 14.

Nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke može donijeti odluku o sklapanju ugovora izravnom pogodbom i prema tržišnoj cijeni utvrđenoj sukladno čl. 8. ove Odluke, u sljedećim slučajevima:

1. U slučaju kad je odgovarajućim prostornim planom izričito predviđeno oblikovanje nove parcele, ili je lokacijskom dozvolom to moguće, vlasniku zemljišta koje s zemljištem u vlasništvu Grada čini novu građevnu parcelu prodat će se zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu Grada predviđeno za formiranje te nove parcele, i to samo ako je površina zemljišta u vlasništvu ili suvlasništvu Grada manja od 50% površine nove parcele;

2. Za formiranje građevinske parcele (okućnice) na kojoj je već izgrađena građevina u vlasništvu druge osobe, a građ. parcela se formira suglasno lokacijskoj dozvoli ili odgovarajućem prostornom planu;

3. Za usklađenje (legalizaciju) građevina izgrađenih na građevinskom zemljištu u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, ukoliko postoje zakonski uvjeti za priznanje prava vlasništva građenjem u sudskom postupku;

4. Radi razvrgnuća suvlasničke zajednice isplatom, ukoliko je suvlasnički dio Grada manji od 1/2 dijela, u sudskom postupku;

5. Radi zamjene nekretnina u postupku formiranja građevinske parcele utvrđene detaljnim urbanističkim planom ili lokacijske dozvole utvrđene dokumentom prostornog uređenja.

ZAKUP ZEMLJIŠTA

Članak 15.

Grad može dati u zakup zemljište i čestice zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu u svojem vlasništvu u sljedećim slučajevima:

1. U svrhe uređenja zelene površine, parkirališnog prostora, okoliša i sl.;

2. Radi privremenog korištenja zemljišta radi obavljanja djelatnosti, gdje je to predviđeno prostornim planom ili lokacijskom dozvolom;

3. Radi privremenog korištenja zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu za poljoprivrednu obradu.

Ukoliko je predmet zakupa dio katastarske čestice, potrebno je ishoditi skicu izmjere izrađenu po ovlaštenom geometru, o trošku zakupnika.

Ukoliko je predmet zakupa zemljište namijenjeno svrhama navedenim u st. 1. podstavak 1. i 2., potrebno je zahtjevu priložiti grafički prikaz uređenja zelene površine, parkirališta, okoliša i sl., odnosno plana uređenja zemljišta za privremeno korištenje radi djelatnosti.

Ukoliko je predmet zakupa poljoprivredno zemljište, odnosno zemljište koje nije obuhvaćeno prostornim planovima a koristi se ili se može koristiti u poljoprivredne svrhe, zahtjevu je potrebno priložiti gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Zakupnik poljoprivrednog zemljišta je dužan podignuti nasade iz ugovora o zakupu u roku od 3 godine od dana sklapanja ugovora.

Članak 16.

Odredbe koje se odnose na provedbu natječaja za prodaju nekretnina odgovarajuće se primjenjuju i na davanje zemljišta i čestice zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu u zakup.

Iznimno od prethodne stavke ovog članka, Gradonačelnik može donijeti odluku o davanju u zakup zemljišta i čestice zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu neposrednom pogodbom, u slučajevima navedenim u članku 15. stavak 1., podstavak 1. i 3.

Članak 17.

Ugovor o zakupu zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu sklapa se na rok koji odredi Gradonačelnik odlukom o raspisivanju natječaja za davanje u zakup zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu, ili odlukom o davanju zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu u zakup, ali najduže na rok od 30 godina.

Članak 18.

Ugovor o zakupu zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu sadrži i klauzulu o pravu Grada, odnosno zakupodavatelja da jednostrano raskine ugovor ukoliko zakupnik ne koristi zemljište i čestice zgrada i zgrade sagrađenih na zemljištu u skladu s ugovorenom svrhom zakupa, te u tom slučaju zakupnik nema pravo na povrat eventualnih investicija, uložena sredstva u uređenje zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu, trajne nasade ili neubrane plodove ili naknadu štete.

Grad može jednostrano raskinuti ugovor i ukoliko se zemljište i čestice zgrada i zgrade sagrađenih na zemljištu koje je predmet zakupa privodi namjeni određenoj dokumentima prostornog uređenja prije isteka roka trajanja zakupa, uz obvezu zakupnika da zemljište i čestice zgrada i zgrade sagrađenih na zemljištu preda u posjed Gradu oslobođeno od osoba i stvari, te u tom slučaju zakupnik nema pravo na naknadu za uložena sredstva u uređenje zemljišta i česticae zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu, trajne nasade ili neubrane plodove ili naknadu štete.

Članak 19.

Zakupnina se određuje odlukom gradonačelnika, u kunskom iznosu po četvornom metru, uvažavajući namjenu za koju se nekretnina koristi.

IV. OSTALI NAČINI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA

Članak 20.

Grad može zamjenjivati nekretnine radi:

1. razvrgnuća suvlasničke zajednice;

2. stjecanja vlasništva na građevinskom zemljištu ili drugim nekretninama radi privođenja zemljišta ili postojećih objekata namjeni utvrđenoj prostornim planovima;

Zamjena nekretnina obavlja se prema tržišnoj vrijednosti, sukladno čl. 8. ove Odluke.

Članak 21.

Na zemljištu u vlasništvu Grada mogu se ugovorom osnivati prava služnosti u korist vlasnika povlasne nekretnine, nositelja prava građenja na njoj, ili u korist određene osobe.

Ugovor o osnivanju služnosti zaključuje se na najviše 10 godina, a ugovorom se utvrđuje prava Grada da ukine osnovanu služnost i prije isteka roka na koji je osnovana, ako služnost izgubi svoju razumnu svrhu.

Visinu naknade za osnovanu služnost utvrđuje gradonačelnik.

Članak 22.

Na nekretnini u vlasništvu Grada može se osnovati pravo građenja u korist druge osobe.

Pravo građenja osniva se ugovorom između Grada kao vlasnika nekretnine i nositelja prava građenja.

Pravo građenja osniva se na rok duži od 10 godina.

Rok na koji se osniva pravo građenja, i visinu naknade za ustanovljeno pravo građenja utvrđuje se pojedinačnom odlukom Gradonačelnika.

Pravo građenja može se osnovati isključivo na temelju provedenog javnog natječaja.

Članak 23.

Na nekretninama u vlasništvu Grada Gradonačelnik može iznimno dopustiti zasnivanje založnog prava pravnim poslom (dobrovoljno založno pravo), ako je to u interesu za ostvarivanje funkcija grada, a pod time se podrazumijeva i interes trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu ili suvlasništvu Grada.

Članak 24.

Gradsko vijeće može na prijedlog Gradonačelnika donijeti odluku da se nekretnine u vlasništvu Grada unesu u temeljni kapital trgovačkog društva, te tako steknu udjeli ili dionice tog trgovačkog društva, a sve na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Gradonačelnik donosi Plan i program raspolaganja gradskim nekretninama za dvogodišnje razdoblje, a prvi Plan i program će donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Mali Lošinj (»Službene novine ŽPG« 10/95).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr