SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

65.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) te članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 25/09, 35/09 i 13/13) donosi

P R A V I L N I K
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/13 i 27/14) članak 4. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1.Odsjek za financije, društvene i imovinsko-pravne poslove;

2.Odsjek za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. briše se tekst: »a najduže na 12 mjeseci«.

Članak 3.

U članku 13. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Opis radnih mjesta, koji sadrži osnovne podatke o radnom mjestu, opis poslova radnog mjesta i opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta (potrebno stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama, stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka) nalazi se u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.«

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Dodatak I Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/13) te Pravilnik o izmjeni i dopuni Dodatka I Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/14).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 110-01/14-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-14-4

Punat, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=919&mjesto=51521&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr