SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

73.

Temeljem članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 17. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava u sustavu socijalne skrbi, uvjeti i način njihovog ostvarivanja, imenovanje korisnika te postupak ostvarivanja istih koje osigurava Općina Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Poslove u vezi ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel uz suradnju Socijalnog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 3.

Općina Malinska-Dubašnica može poslove ili dio poslova u svezi ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi utvrđenih člankom 12. ove Odluke, temeljem ugovora o međusobnim pravima, obvezama i odgovornosti, povjeriti nadležnom tijelu za socijalnu skrb.

Općina Malinska-Dubašnica može, temeljem ugovora, određene poslove pružanja usluga korisnicima iz članka 12. ove Odluke (prehrana, pomoć i njega u kući i dr.) povjeriti ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje tih usluga.

Članak 4.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava u sustavu socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti određen (ograničen) sredstvima namijenim potrebama socijalne skrbi u proračunu Općine Malinska-Dubašnica, osim u slučaju ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi na koje je Općina Zakonom obvezana.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica.

Strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine osiguravaju se prava iz socijalne skrbi utvrđena u članku 12., stavku 1., točki 1., podtočkama 1.1.,1.3., 1.5. i 1.6, točki 4. i točki 5. ove Odluke.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Uvjeti za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi su:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) uvjet minimalnog prihoda.

a) Socijalni uvjet

Članak 8.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb kojim ostvaruje :

1. pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

2. pravo na doplatak za pomoć i njegu,

3. pravo na osobnu invalidninu.

b) Uvjet prihoda

Članak 9.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik koji ostvaruje prihod:

- jednočlano kućanstvo do 2.100,00 kn,

- dvočlano kućanstvo do 3.000,00 kn,

- tročlano kućanstvo do 4.000,00 kn,

- četveročlano kućanstvo do 5.100,00 kn,

-za kućanstvo s više od četiri člana, cenzus prihoda se za svakog sljedećeg člana povećava za 700,00 kn.

Pojam prihoda određen je člankom 4., stavkom 1., točkom 18. Zakona.

U prihod u smislu stavka 1. ovog članka ne uračunavaju se primici određeni člankom 31. Zakona.

c) Uvjet minimalnog prihoda

Članak 10.

Uvjet minimalnog prihoda ispunjava kućanstvo koje ostvaruje prihode do 600,00 kn po članu.

Članak 11.

Samac ili kućanstvo koje ne može ostvariti naknade iz članka 12. ove Odluke određen je člankom 29., stavkom 1. Zakona.

IV. PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava u sustavu socijalne skrbi u Općini Malinska - Dubašnica kako slijedi:

1. Pravo na naknadu za podmirenje osnovnih životnih potreba

1.1 jednokratna novčana naknada

1.2 mjesečna novčana naknada

1.3 jednokratna naknada za troškove stanovanja

1.4jednokratna naknada za podmirenje komunalne naknade

1.5 mjesečna naknada za troškove stanovanja,

1.6 naknada za podmirenje troškova ogrjeva,

1.7 poklon paketi za božićno novogodišnje blagdane,

2.Pravo na naknadu za podmirenje troškova redovitog školovanja učenika i studenata

3.Pravo na naknadu za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama, dječjim vrtićima i produženom boravku osnovne škole

4.Pravo na naknadu za podmirenje troškova prehrane učenika u redovnoj nastavi i produženom boravku osnovne škole

5.Pravo na naknadu za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata

6.Pravo na naknadu za nabavu opreme novorođenčeta

7.Pravo na doplatak za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

8.Pravo na naknadu za podmirenje troškova pomoći i njege u kući

9.Pravo na naknadu za podmirenje troškova smještaja u psihijatrijskoj ustanovi i u ustanovama socijalne skrbi

10.Pravo na naknadu za uzdržavanje

11.Pravo na naknadu za podmirenje pogrebnih troškova

Prava u sustavu socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Članak 13.

Korisnik, u pravilu, može istovremeno ostvariti samo jedno pravo te iznimno više pojedinačnih prava uz prethodno odobrenje Socijalnog vijeća.

1. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA

1.1. Pravo na jednokratnu novčanu naknadu

Članak 14.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu ostvaruje samac ili jedan član kućanstva ukoliko su osobe potpuno nesposobne za rad ili pak radno sposobne osobe koje trenutno svojim prihodima ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe, a čiji prihodi ne prelaze 50% iznosa prihoda određenih uvjetom prihoda iz članka 9.

Članak 15.

Najviši iznos jednokratne novčane naknade može biti u visini Zakonske osnovice utvrđene člankom 274., stavkom 3. Zakona. Ista se može odobriti u cijelosti ili djelomično u naravi ako Jedinstveni upravni odjel Općine i Socijalno vijeće utvrde da postoji vjerojatnost da je korisnik neće koristiti za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Jednokratna novčana naknada može se tijekom jedne kalendarske godine istoj osobi odobriti više puta, s time da ukupni iznos ne smije prijeći četverostruki iznos Zakonske osnovice utvrđene člankom 274., stavkom 3. Zakona.

1.2. Pravo na mjesečnu novčanu naknadu

Članak 16.

Pravo na mjesečnu novčanu naknadu ostvaruje samac ili jedan član kućanstva ukoliko su osobe potpuno nesposobne za rad ili pak radno sposobne osobe koje trenutno svojim prihodima ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe te ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

- socijalni uvjet

- uvjet minimalnog prihoda

Članak 17.

Mjesečna novčana naknada iznosi 400,00kn. Ista se može odobriti u cijelosti ili djelomično u naravi ako Jedin

stveni upravni odjel Općine i Socijalno vijeće utvrde da postoji vjerojatnost da je korisnik neće koristiti za podmirenje osnovnih životnih potreba.

1.3. Pravo na jednokratnu naknadu za podmirenje troškova stanovanja

Članak 18.

Pravo na jednokratnu naknadu za podmirenje troškova stanovanja ostvaruje samac ili jedan član onog kućanstva koje ispunjava uvjet prihoda.

Socijalno vijeće može odobriti pravo na jednokratnu naknadu za podmirenje troškova stanovanja osobama koje ne ispunjavaju uvjet prihoda ukoliko utvrdi da se u kućanstvu radi o iznimno nepovoljnim životnim uvjetima ili se radi o višečlanoj obitelji s 3 ili više djece.

Članak 19.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke utvrđeni su člankom 41. Zakona.

Iznos jednokratne naknade za podmirenje troškova stanovanja u istom mjesecu ne smije prijeći iznos Zakonske osnovice utvrđene člankom 274., stavkom 3. Zakona.

Jednokratna novčana naknada za podmirenje troškova stanovanja može se tijekom jedne kalendarske godine istoj osobi odobriti više puta, s time da ukupni iznos ne smije prijeći četverostruki iznos Zakonske utvrđene člankom 247., stavkom 3. Zakona.

Naknada se uplaćuje izravno izdavatelju računa za troškove stanovanja.

1.4. Pravo na jednokratnu naknadu za podmirenje komunalne naknade

Članak 20.

Pravo na jednokratnu naknadu za podmirenje komunalne naknade ostvaruje obveznik plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor u kojemu živi osoba (ili osobe) sa 75 godina života i više, s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica, koji cijelu godinu borave u objektu za koji se plaća komunalna naknada.

Članak 21.

Iznos jednokratne naknade za podmirenje troškova komunalne naknade isplaćuje se u visini iznosa godišnje obveze, a najviše do 200,00 kn godišnje.

1.5. Pravo na mjesečnu naknadu za podmirenje troškova stanovanja

Članak 22.

Pravo na mjesečnu naknadu za podmirenje troškova stanovanja ostvaruju osobe sukladno odredbama članaka 41. i 42. Zakona i osobe koje ispunjavaju uvjet minimalnog prihoda.

Socijalno vijeće može odobriti pravo na mjesečnu naknadu za podmirenje troškova stanovanja osobama koje ne ispunjavaju navedene uvjete, ukoliko utvrdi da se u kućanstvu radi o iznimno nepovoljnim životnim uvjetima ili se radi o višečlanoj obitelji s 3 ili više djece.

Članak 23.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke utvrđeni su člankom 41. Zakona.

Visina naknade za podmirenje troškova stanovanja iznosi do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade utvrđene člankom 30. Zakona. Visina naknade može biti i do iznosa zajamčene minimalne naknade u slučaju kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da se djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

1.6. Pravo na naknadu za podmirenje troškova ogrjeva

Članak 24.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova ogrjeva ostvaruju osobe sukladno odredbama članaka 43. i 44. Zakona te osobe koje ispunjavaju uvjet prihoda koje to pravo nisu ostvarile po nekoj drugoj osnovi (Crveni križ, Caritas). Ovo pravo ne ostvaruju osobe, korisnici prava na naknadu za troškove stanovanja, koji se griju na plin ili električnu energiju.

Članak 25.

Samcu ili jednom članu kućanstva naknada za podmirenje troškova ogrjeva priznaje se na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Primorsko-goranska županija.

1.7. Pravo na dodjelu poklon paketa za božićno novogodišnje blagdane

Članak 26.

Pravo na dodjelu poklon paketa za božićno novogodišnje blagdane ostvaruju sve osobe starije od 80 godina života, djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te sve osobe koje ispunjavaju uvjet minimalnog prihoda.

Članak 27.

Poklon paket u vrijednosti 300,00 kn dodjeljuje se u naravi.

Članak 28.

Načelnik Općine zaključkom utvrđuje broj korisnika koje predlaže Jedinstveni upravni odjel Općine, Socijalno vijeće, Udruga umirovljenika i Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, sadržaj paketa te način njihove dodjele.

2. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE TROŠKOVA REDOVITOG ŠKOLOVANJA UČENIKA I STUDENATA

Članak 29.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova redovitog školovanja mogu ostvariti učenici ili studenti koji osobno ili čiji roditelji ispunjavaju barem jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda.

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki učenik i student, ukoliko ih ima više u obitelji i ne isključuje korištenje drugih oblika naknade utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 30.

Iznos naknade za podmirenje troškova redovitog školovanja učenika i studenata jednak je iznosu redovne mjesečne stipendije koju dodjeljuje Općina Malinska-Dubašnica i isplaćuje se za 10 mjeseci obrazovne godine, odnosno dok za to postoje navedeni uvjeti. Naknada se isplaćuje na žiro račun učenika ili studenta.

Članak 31.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora ostvaruju svi polaznici osnovne škole u Malinskoj te učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica u godišnjem iznosu od 400,00 kn. Ukoliko polaznici osnovne škole u Malinskoj nemaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica, ostvaruju navedeno pravo u 50% iznosu pod uvjetom da isto nisu ostvarili u matičnoj jedinici lokalne samouprave.

3. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA, DJEČJIM VRTIĆIMA I PRODUŽENOM BORAVKU OSNOVNE ŠKOLE

Članak 32.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama, dječjim vrtićima i produženom boravku osnovne škole u cijelosti imaju djeca čija su oba roditelja zaposlena i djeca čiji je samohrani roditelj zaposlen. Pravo na naknadu se ostvaruje ako dijete osobno ili barem jedan od roditelja ispunjavaju barem jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet

- uvjet prihoda.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama, dječjim vrtićima i produženom boravku osnovne škole u cijelosti mogu ostvariti i djeca iz obitelji u kojima je jedan ili oboje roditelja nezaposleno zbog posebnih prilika u obitelji (bolest roditelja ili nepovoljna socijalno - materijalna situacija u obitelji), a uz prethodnu suglasnost Socijalnog vijeća.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova boravka u 50% iznosu ostvaruju djeca koja imaju preporuku liječnika specijaliste ili odgojno-obrazovne stručne službe za boravak u jaslicama, dječjem vrtiću i produženom boravku osnovne škole.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova boravka u 50% iznosu ostvaruju djeca roditelja hrvatskih ratnih vojnih invalida.

Članak 33.

Naknada se odobrava za tekuću pedagošku ili školsku godinu odnosno dok za to postoje navedeni uvjeti.

Naknada se uplaćuje izravno po ispostavljenom računu vrtiću ili osnovnoj školi.

4. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE UČENIKA U REDOVNOJ NASTAVI I PRODUŽENOM BORAVKU OSNOVNE ŠKOLE

Članak 34.

Pravo na podmirenje troškova organizirane prehrane učenika u redovnoj nastavi i produženom boravku osnovne škole u cijelosti imaju učenici koji osobno ili čiji roditelji ispunjavaju barem jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda.

Članak 35.

Naknada se odobrava za tekuću školsku godinu odnosno dok za to postoje navedeni uvjeti.

Naknada se uplaćuje izravno školi prema ispostavljenom računu.

5. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA

Članak 36.

Učenici i studenti koji se školuju van otoka Krka, a ne ostvaruju pravo na sufinanciranje javnog prijevoza iz državnog ili županijskog proračuna na relaciji izvan otoka Krka, imaju pravo na naknada za podmirenje troškova javnog prijevoza do mjesta školovanja u iznosu od 50% iznosa koji snosi učenik ili student.

Pravo na naknadu za podmirenje ukupnih troškova javnog prijevoza imaju učenici i studenti koji osobno ili čiji roditelji ispunjavaju barem jedan od dva uvjeta:

- socijalni uvjet

- uvjet prihoda.

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki učenik i student, ukoliko ih ima više u obitelji i ne isključuje korištenje drugih oblika naknade utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 37.

Naknada se odobrava za tekuću školsku godinu odnosno dok za to postoje navedeni uvjeti.

Naknada se uplaćuje izravno prijevozniku po ispostavljenom računu.

6. PRAVO NA NAKNADU ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČETA

Članak 38.

Pravo na naknadu za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruju roditelji od kojih barem jedan od roditelja ima neprekidno prebivalište u Općini Malinska-Dubašnica u zadnjih 5 godina. U slučaju da korisnik promijeni mjesto prebivališta iz Općine Malinska-Dubašnica, gubi pravo na isplatu neisplaćenih obroka za godine u kojima je odjavio prebivalište.

Članak 39.

Iznos naknade za nabavu opreme novorođenčeta isplaćuje se izravno roditelju u visini:

- 3.000,00 kn za prvo dijete, isplata se vrši nakon rođenja djeteta,

- 6.000,00 kn za drugo dijete, isplata se vrši u dva jednaka obroka i to prvi obrok nakon rođenja djeteta te drugi obrok nakon godine dana i

- 9.000,00 kn za treće i svako daljnje dijete, isplata se vrši u tri jednaka obroka i to prvi obrok nakon rođenja djeteta i druga dva obroka u naredne dvije godine.

Članak 40.

Roditelji novorođenog djeteta koji ne ispunjavanju kriterij iz stavka 1. ovog članka, ostvaruju pravo na naknadu za nabavu opreme novorođenčeta ako barem jedan od roditelja ima neprekidno prebivalište u Općini Malinska- Dubašnica u proteklih godinu dana od rođenja djeteta u iznosu od 3.000,00 kn.

7. PRAVO NA DOPLATAK ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBAMA S INVALIDITETOM

Članak 41.

Pravo na doplatak za pomoć djeci s teškoćama u razvoju priznaje se roditelju djeteta s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom koja udovoljava socijalnom uvjetu u smislu ostvarivanja prava na osobnu invalidninu.

Članak 42.

Najviši mjesečni iznos doplatka može biti do 900,00 kn.

Pravo iz ovog članka može koristiti svako dijete s teškoćama u razvoju, ukoliko ih ima više u obitelji.

8. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE TROŠKOVA POMOĆI I NJEGE U KUĆI

Članak 43.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova pomoći i njege u kući ima osoba kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prema mišljenju stručne osobe prijeko potrebna pomoć i njega, a koju ne ostvaruje po drugoj osnovi te udovoljava barem jednom uvjetu:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda.

Članak 44.

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

-organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.),

-obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl.)

-održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

-dodatni sat kućne medicinske njege, do dvanaest (12) sati mjesečno.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka pravo na naknadu za podmirenje troškova dodatnog sata kućne medicinske njege osoba ostvaruje uz rješenje Centra za socijalnu skrb za pomoć i njegu u kući te uz preporuku obiteljskog liječnika i potvrdu Zavoda za zdravstveno osiguranje RH o odobrenoj medicinskoj njezi u kući.

Pomoć i njegu u kući te medicinsku njegu u kući mogu pružati ustanove socijalne skrbi, vjerske zajednice, trgovačko društvo, udruge i druge pravne ili fizičke osobe ovlaštene za obavljanje te djelatnosti.

Oblik, način i obim pružanja pomoći odredit će se uz prethodnu suglasnost Socijalnog vijeća.

9. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA U PSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI I U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

Članak 45.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova smještaja u psihijatrijskoj ustanovi i u ustanovama socijalne skrbi, što uključuje smještaj u domovima za starije i nemoćne, ostvaruje osoba temeljem nalaza liječnika specijaliste, koja ispunjava barem jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda.

Korisnik samac iz prethodnog stavka ovog članka koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) dužan je, nakon što zadrži dio prihoda namijenjen za osobne potrebe, sudjelovati u podmirenju troškova smještaja.

Članak 46.

Visinu mjesečnog prihoda namijenjenog za osobne potrebe utvrđuje općinski načelnik.

Pripadajući iznos sredstava za podmirenje troškova smještaja u smislu stavka 2. ovog članka utvrđuje se ugovorom kojeg korisnik sklapa sa ustanovom u kojoj je smješten.

10. PRAVO NA NAKNADU ZA UZDRŽAVANJE

Članak 47.

Pravo na naknadu za uzdržavanje može ostvariti samac ili obitelj koja nema sredstva za uzdržavanje, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima.

Temeljem rješenja o ostvarivanju prava na naknadu za uzdržavanje, Općina će s korisnikom zaključiti Ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim će se utvrditi međusobni odnosi, a temeljem kojeg Općina ima pravo na zabilježbu tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u korisnikovom vlasništvu.

11. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 48.

Pravo na naknadu za podmirenje pogrebnih troškova, što uključuje osnovnu pogrebnu opremu i troškove ukopa, ukoliko se ne može ostvariti po drugoj osnovi (Centar za socijalnu skrb ili drugi izvori), odobrava se ukoliko umrli i / ili njegovi srodnici nemaju sredstava za podmirivanje istih.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka pravo na naknadu za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti i osoba - poznanik umrlog, u slučaju kada umrli nije imao rodbinu, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta te ako ispunjava uvjete iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 49.

Naknada se uplaćuje izravno pogrebnom poduzeću po ispostavljenom računu.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 50.

Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, po službenoj dužnosti ili na zahtjev bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke. Postupak je hitan te se provodi sukladno odredbama članka 110. Zakona. Ako je potrebno provoditi ispitni postupak, Jedinstveni upravni odjel može isti provesti uvidom na terenu ili konzultacijom s odgovarajućim nadležnim tijelima. Pri provođenju postupka poštivati će se načela socijalne skrbi sukladno člancima 7. do 20. Zakona.

Zahtjev, uz prilog odgovarajućih osobnih isprava i dokaza relevantnih za utvrđivanje iskazane potrebe, podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. Korisnik je dužan dostaviti istinite podatke sukladno odredbama članka 107., stavaka 1. i 2. Zakona.

Članak 51.

O pravima iz socijalne skrbi koja se ostvaruju na osnovi ove Odluke, rješava u upravnom postupku Jedinstveni upravni odjel Općine u suradnji sa Socijalnim vijećem.

O žalbi protiv Rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Županije Primorsko-goranske.

Članak 52.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je, na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela, dužan dostavljati dokaze relevantne za daljnje ostvarivanje prava.

Odjel će donijeti novo Rješenje ukoliko se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi.

Korisnik je dužan prijaviti Odjelu svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili na visinu naknade odmah,

a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Članak 53.

Socijalno vijeće Općine Malinska - Dubašnica radno je tijelo Općinskog vijeća ustrojeno temeljem Poslovnika Općinskog vijeća koje odlučuje o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Socijalni program Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 21/14 i 22/14).

Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 021-05/14-02/1

URBROJ: 2142/05-01-14-60

U Malinskoj, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=919&mjesto=51511&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr