SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
GRAD OPATIJA

69.

Grad Opatija, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić, Općina Lovran, koju zastupa načelnik Alan Sanković, Općina Matulji, koju zastupa načelnik Mario Ćiković,

Općina Mošćenička Draga, koju zastupa načelnik Ratko Salamon, dr. med.

kao suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Opatija,

Javna vatrogasna postrojba Opatije, (kao poslodavac), koju zastupa zapovjednik Gordan Filinić

s jedne strane

i

Sindikat vatrogasaca Rijeka, Sindikalna podružnica JVP Opatija, (u daljnjem tekstu: Sindikat),

koju zastupa povjerenik Sindikalne podružnice Marino Brnčić,

uzimajući u obzir bitno smanjenje proračunskih prihoda po osnovi poreza na dohodak i sredstava za decentralizirane funkcije vatrogastva, zaključuju 29. prosinca 2014. godine sljedeći

A N E K S broj I I I

KOLEKTIVNOM UGOVORU

za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su 19. rujna 2012. godine sklopile Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/12 - u nastavku teksta: Kolektivni ugovor), Aneks broj 1 tom Ugovoru od 31. prosinca 2012. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/13-u nastavku teksta: Aneks broj 1) te Aneks broj 2 tom ugovoru od 25. studenoga 2013. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/13- u nastavku teksta: Aneks broj 2).

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je automatizmom produženo trajanje Kolektivnog ugovora na dodatne dvije godine, sukladno članku 117. stavku 2. Kolektivnog ugovora, do 19. rujna 2016. godine.

Ugovorne strane su suglasne da u dosadašnjem razdoblju primjene Kolektivnog ugovora nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iznimno od odredbi članka 71. stavka 1. podstavka 2. i članka 75. stavka 1. Kolektivnog ugovora, ugovorne strane suglasile su se da se u 2015. godini umanjuju sljedeća materijalna prava:

- svakom radniku upućenom na službeno putovanje u zemlji isplaćuje se dnevnica u visini 50 % iznosa utvrđenog posebnim propisima kojim se utvrđuju naknade, potpore, nagrade, dnevnice i druga primanja na koja se ne plaća porez na dohodak,

- svakom radniku bit će isplaćena naknada troškova prijevoza na posao i s posla, javnim prijevozom u 100% visini troškova izdataka prema cijeni mjesečne karte po pripadajućoj zoni ili relaciji.

Naknada za prijevoz isplaćuje se uz isplatu plaće za svaki mjesec.

U slučaju kada radnik odsustvuje s posla radi korištenja godišnjeg odmora, bolovanja i sl. naknada za prijevoz isplatiti će se srazmjerno broju dana provedenim na poslu u tom mjesecu.

U slučaju kada se, uslijed promjene mjesta prebivališta ili promjene mjesta rada, tijekom mjeseca, promjene uvjeti za određivanje visine naknade za prijevoz (druga prijevozna zona) naknada se utvrđuje srazmjerno broju dana i visini mjesečne karte po pripadajućoj zoni ili relaciji.

Članak 3.

Ostali uglavci ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Aneks se sklapa u 14 jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu radi evidencije.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-10/12-01/03

UR.BROJ: 2156/01-03/01-14-4

Opatija, 29. prosinca 2014.

ZA SINDIKAT ZA GRAD OPATIJU

Marino Brnčić, v.r. Ivo Dujmić, v.r.

ZA JVP OPATIJA ZA OPĆINU LOVRAN

Gordan Filinić, v.r. Alan Sanković, v.r.

ZA OPĆINU MATULJI

Mario Ćiković, v.r.

ZA OPĆINU MOŠĆENIČKA DRAGA

Ratko Salamon, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr