SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

78.

Na temelju članka 5. stavka 9. i članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« RH broj 153/09 i 56/13) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2014. donijelo je

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj

Članak 1.

Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Novi Vinodolski i utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog trgovačkog društva Vodovod Žrnovnica d.o.o. (u daljnjem tekstu: isporučitelj), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada Novi Vinodolski.

Članak 3.

Osnovnica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno 1m3 isporučene vode.

Naknada za razvoj se obračunava uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada Novi Vinodolski.

Naknada za razvoj uplaćuje se putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Račun za isporučenu vodnu uslugu ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade za razvoj utvrđene člankom 4. ove Odluke.

Članak 4.

Visina naknade za razvoj utvrđuje se u iznosu od 2,15 kn/m3.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 5.

Prihod od naknade za razvoj koristi se za:

- ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području Grada Novi Vinodolski sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina, koju donosi Isporučitelj,

- otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditima za izgrađene komunalne vodne građevine, čija je gradnja financirana kreditom poslovnih i ostalih banaka,

- učešća u financiranju projekata gradnje financiranih iz predpristupnih, kohezijskih i strukturnih fondova, te ostalih instrumenata pomoći Europske unije.

Članak 6.

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Isporučitelj je u obvezi prikupljenu naknadu za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu (poziciji).

Isporučitelj je obvezan izraditi i dostaviti Gradu Novi Vinodolski, godišnje izvješće o obračunatim iznosima naknade za razvoj, te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj.

Isporučitelju je zabranjeno raspolagati naknadom za razvoj na bilo koji način, osim na način utvrđen ovom Odlukom.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno upravno tijelo Grada Novi Vinodolski.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o uvođenju naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/10 i 34/13).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 325-01/14-01/16

Ur. broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=919&mjesto=51250&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr