SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

78.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u vezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine Omišalj, ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 4.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom.

Članak 5.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u Općini Omišalj, najmanje dvije godine do dana podnošenja zahtjeva.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, pravo na naknadu za troškove stanovanja imaju hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Općini Omišalj te stranci ili osobe bez državljanstva, ako imaju stalni boravak na području općine Omišalj, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Članak 6.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti određen (ograničen) sredstvima osiguranim za socijalnu skrb.

III. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi, ako ovom odlukom nije drugačije određeno, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se i dodatni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.

1. SOCIJALNI UVJET

Članak 8.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako ostvaruje jedno od prava, i to:

-pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

-pravo na osobnu invalidninu,

-pravo na doplatak za pomoć i njegu,

pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar rješenjem, ovisno o prihodima Korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno propisima.

2. UVJET PRIHODA

Članak 9.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:

-samac do 2.200,00 kuna,

-dvočlana obitelj do 2.700,00 kuna,

-obitelj sa tri ili više članova do 1.200,00 kuna po članu.

Prihodom u smislu stavka 1. ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se:

-pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u Centru,

-novčana naknada za tjelesno oštećenje,

-doplatak za pomoć i njegu,

-ortopedski dodatak,

-osobna invalidnina,

-doplatak za djecu,

-iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Kao dokaz o visini prihoda koristi se potvrda o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca (izvješće o plaći za zaposlene, potvrda o visini dohotka za obrtnike, odresci od mirovine, ovjeren evidencijski karton Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene i sl.)

3. POSEBNI UVJET

Članak 10.

Posebni uvjet ispunjavaju:

-dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

-dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

-hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

-ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

-dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata,

-dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz stavka 1. ovoga članka izjednačena su.

IV. a) PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 11.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, i to:

1.pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja:

2.pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima,

3.pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika osnovne škole,

4.pravo na korištenje besplatnog javnog prijevoza za studente,

5.pravo na pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda (pomoć u naravi),

6.pravo na stalnu novčanu pomoć,

7.pravo na pomoć učenicima srednjih škola i studentima,

8.pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

9.pravo na pomoć u financiranju troškova smještaja u psihijatrijskoj bolnici i ustanovama socijalne skrbi.

Korisnik može istodobno ostvariti, u pravilu, dva pojedinačna prava, a odluku o ostvarivanju više prava donosi Odbor za socijalnu skrb.

U stavak 2. ovog članka ne ubraja se pravo na naknadu troškova stanovanja.

1. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 12.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja odnosi se na troškove najamnine, komunalne naknade, električne energije, grijanje, vodu , odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvaruje korisnik zajamčene minimalne naknade, i to: samac- u visini od polovice iznosa zajamčene minimalne naknade odobrene rješenjem Centra za socijalnu skrb, odnosno kućanstvo - u visini od polovice iznosa zajamčene minimalne naknade odobrene rješenjem Centra za socijalnu skrb za kućanstvo, razmjerno broju članova.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja iz stavka 1. ovog članka, u iznosu od 300,00 kuna godišnje ostvaruje i Korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Članak 13.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine i troškova komunalne naknade nema korisnik iz članka 12. stavka 3. ove Odluke ako:

a)ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik),

b)stanuje u stanu koji ima veći standard od jedne sobe po članu obitelji (osim supružnika kojima pripada jedna soba) izuzev umirovljenika, pod uvjetom da stanuje u tom stanu najmanje 10 godina neprekidno,

b)stan ili dio stana daje u najam odnosno u podnajam ili ako se stan koristi za druge namjene,

c)ako na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću za odmor ili drugu kuću ili stan, te koji stambeni prostor koristi bez valjane pravne osnove.

2. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA

Članak 14.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c)posebni uvjet - dijete osobe iz članka 11. stavka 1. podtočke 3. i 4.ove Odluke,

Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Općina u 100% iznosu pune mjesečne cijene boravka.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka razumijeva se mjesečna cijena usluga dječjeg vrtića do visine iznosa mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk.

3. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA MARENDE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 15.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnoj školi, može ostvariti Korisnik za učenika, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet korištenja doplatka za djecu,

d) posebni uvjet - dijete osobe iz članka 11. ove Odluke.

Troškove marende iz stavka 1. ovog članka snosi Općina u 100% iznosu mjesečne cijene.

4. PRAVO NA KORIŠTENJE BESPLATNOG JAVNOG PRIJEVOZA ZA STUDENTE

Članak 16.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu može ostvariti redoviti student, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet - dijete osobe iz članka 11. ove Odluke.

Članak 17.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza za studente, u pravilu, vrijedi do kraja akademske godine,

Članak 18.

Korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza dužan je, radi produljenja odnosno nastavka korištenja tog prava, predočiti i dostaviti potrebne isprave odnosno dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava, početkom svake akademske godine.

5. PRAVO NA POMOĆ ZA KUPNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA (POMOĆ U NARAVI)

Članak 19.

Pravo na pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda može ostvariti samac ili obitelj ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

-socijalni uvjet,

-uvjet prihoda.

Pravo na pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda sastoji se u mjesečnom iznosu pomoći u obliku novčanog bona u prodavaonici s kojom Općina ima zaključen ugovor, i to za:

-samca 200,00 kn

-dvočlanu obitelj 250,00 kn

-obitelj sa tri ili više članova 300,00 kn

6. PRAVO NA STALNU NOVČANU POMOĆ

Članak 20.

Pravo na stalnu novčanu pomoć može ostvariti osoba:

-starija od 65 godina,

-potpuno nesposobna za rad,

-čiji prihod ostvaren u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev ne prelazi iznos od 500,00 kuna za samca, 750,00 kn za dvočlanu obitelj i 1.200,00 kuna za tročlanu obitelj,

-koja nije ostvarila uzdržavanje od osoba koje su je dužne izdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, odnosno ukoliko obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti pružati uzdržavanje,

-koja to pravo ne može ostvariti temeljem rješenja Centra.

Uvjeti iz stavka 1. ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

Visina stalne novčane pomoći utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna za samca i 500,00 kuna za obitelj.

7. PRAVO NA POMOĆ UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA

Članak 21.

Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija.

Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola ako u posljednjem razredu osnovne škole odnosno u prethodnom razredu srednje škole imaju opći uspjeh najmanje 3,5.

Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti studenti prve godine studija s općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 3,5 ili redoviti studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,0.

Članak 22.

Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti iz članka 21. ove Odluke, ako ispunjavaju jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet - djeca osoba iz članka 11. ove Odluke.

Mjesečni iznos pomoći učenicima i studentima utvrđuje Općinski načelnik u svakoj školskoj odnosno akademskoj godini ovisno o broju kandidata i visini osiguranih sredstava.

8. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE
POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 23.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema, prijevoz i ukop pokojnika) može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti i osoba - poznanik umrlog, u slučaju kada umrli nije imao rodbinu, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta, ako ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, odnosno osoba iz stavka 2. ovoga članka, ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra ili iz drugih izvora, ili ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od obveznopravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju ili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju).

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se obitelj, rodbina pokojnika, odnosno osoba iz stavka 2. ovoga članka oslobađa od plaćanja računa ili dijela računa za te troškove.

9. PRAVO NA POMOĆ U FINANCIRANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

Članak 24.

Općinski načelnik može odobriti plaćanje troškova smještaja u dijelu ili cijelosti u psihijatrijskoj bolnici ili u ustanovi socijalne skrbi.

U psihijatrijsku bolnicu smještaju se osobe koje su kronični psihijatrijski bolesnici temeljem nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjavaju uvjet prihoda tj. ukoliko nemaju dovoljno sredstava za plaćanje troškova smještaja, ali uz mogućnost da se Općina uknjiži na nekretnine u Korisnikovu vlasništvu. Isto vrijedi i za smještaj u ustanove socijalne skrbi (domove za starije).

b) DRUGI OBLICI POMOĆI

Članak 25.

Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeći oblici pomoći:

-jednokratna novčana pomoć,

-prigodni pokloni za blagdane.

Pomoći iz stavka 1. ovog članka može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet.

1. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

Članak 26.

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane za tešku bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavku osnovnih predmeta u kućanstvu i sl.

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti do najviše 2.000,00 kuna godišnje.

2. PRIGODNI POKLONI ZA BLAGDANE

Članak 27.

Općinski načelnik, na prijedlog Odbora za socijalnu skrb, može prigodom božićnih i uskršnjih blagdana odobriti samcu ili obitelji prigodne poklone u novcu ili u naravi.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 28.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja, te putem Centra.

Članak 29.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti Upravnom odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 30.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, u pravilu do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će Korisnik započeti s ostvarivanjem prava.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Upravni odjel može odlučiti da Korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev.

Članak 31.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Upravni odjel, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

O žalbi protiv rješenja Upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 32.

U tijeku ostvarivanja prava Korisnik je dužan, u pravilu, svaka tri mjeseca, a najmanje jednom godišnje, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava, ako ovom Odlukom za ostvarivanje pojedinih prava nije određen kraći rok.

Upravni odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava utvrditi i kraći rok od roka određenog u stavku 1. ovoga članka.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Upravni odjel će donijeti novo rješenje.

Korisnik je dužan Upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Članak 33.

Upravni odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 34.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

-na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

-ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 56/08, 33/09, 6/10, 50/13 i 35/14).

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/11

UR.BROJ: 2142-06-14-01-14

Omišalj, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr