SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

77.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PLAN
davanja koncesija na području općine Omišalj
za 2015. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Omišalj planira u 2015. godini dati sljedeću koncesiju:

1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj

-planirani broj koncesija: jedna koncesija,

-rok na koji se koncesija planira dati: 2 godine,

-početak koncesije: siječanj 2015. godine

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 5.000,00 kn (bez PDV-a),

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/ 12), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/09 i 52/11).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/11

UR.BROJ: 2142-06-14-01-13

Omišalj, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr