SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

70.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 22. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Grada Vrbovskog

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu Grada), način izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije te troškovi izdavanja.

Članak 2.

Službeno glasilo Grada izdaje se u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Grada Vrbovskog, donosi Gradsko vijeće Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Vijeće), a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuju obvezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne

samouprave, kao i svih drugih akata Vijeća, Gradonačelnika Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) i njihovih radnih tijela, čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom Grada Vrbovskog i drugim propisima.

Naziv službenog glasila Grada je »Službene novine Grada Vrbovskog« (u daljnjem tekstu »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Vijeća i gradonačelnika za koje Vijeće ili gradonačelnik odrede da će se objaviti, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata gradskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo čine tri člana, i to pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, predstojnik Ureda gradonačelnika te voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo.

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Sjedište uredništva je u zgradi Grada u Vrbovskom, Ulica hrvatskih branitelja 1.

Članak 5.

»Službene novine« se obvezno izdaju nakon svake sjednice Vijeća.

Akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje u roku od tri (3) radna dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave odluku donosi uredništvo.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Grada.

»Službene novine« se obvezno i besplatno dostavljaju u digitalnom obliku, a po potrebi i u tiskanom obliku:

1.)Primorsko-goranskoj županiji,

2.)Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji,

3.)Digitalno - informacijskom uredu Vlade Republike Hrvatske,

4.)Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u proračunu Grada.

Članak 9.

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog.

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana nakon objave.

Klasa: 021-05/14-01-8

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr