SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

69.

Na temelju članka 6. i 28. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09., 43/10. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada Vrbovskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), sastav, način i postupak izbora članova i njihovih zamjenika, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 3.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Vrbovskog koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Vrbovskog, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih

imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Savjet mladih broji sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Mladi koji mogu biti birani u Savjet mladih su osobe iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.

Postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura.

Javni poziv za isticanje kandidatura objavljuje se na web stranicama Grada Vrbovskog i u službenom glasilu Grada, najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.

Članak 6.

Javni poziv za isticanje kandidatura mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Članak 7.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva iz članka 5. ove Odluke, ističu udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Ako je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 20 mladih.

Ovlašteni predlagatelji iz stavka 1. ovoga članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Članak 8.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja (u daljnjem tekstu: Odbor) u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

Kandidatura iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži slijedeće podatke:

-naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

-podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište odnosno boravište),

-obrazloženje kandidature.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz članka 7. stavka 2. ove Odluke, kandidatura mora, osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište odnosno boravište).

Članak 9.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor dostavlja Gradskom vijeću te ih objavljuje na web stranicama Grada Vrbovskog.

Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na popisu navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijava.

Popis važećih kandidatura sadrži:

- naziv predlagatelja,

- ime i prezime kandidata,

- datum i godinu rođenja kandidata.

Članak 10.

Gradsko vijeće, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura iz članka 9. stavka 2. ove Odluke, raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Članak 11.

Gradsko vijeće bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Vrbovskog.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

Na glasačkom listiću su prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 7 kandidata.

Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 7. na rang listi dobivenih glasova.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Članak 12.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranicama Grada Vrbovskog.

III. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 13.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine.

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. Prestankom mandata člana Savjeta mladih mandat prestaje i zamjeniku člana Savjeta mladih.

Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:

-ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta mladih u godini dana,

-na osobni zahtjev.

Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši 30 godina života, nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

Članak 14.

Ako se prije isteka mandata broj članova Savjeta mladih spusti ispod 2/3 broja iz članka 4. stavka 1. ove Odluke, Gradsko vijeće provest će postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih.

Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe glave II. ove Odluke kojima se uređuje izbor članova Savjeta mladih.

Mandat članova Savjeta mladih izabranih u postupku dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta mladih koji su izabrani u postupku redovitog izbora.

Članak 15.

Gradsko vijeće će raspustiti Savjet mladih ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

IV. KONSTITUIRANJE, DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 16.

Savjet mladih mora se konstituirati najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Gradskog vijeća.

Na prvoj sjednici, članovi Savjeta mladih biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih većinom glasova svih članova.

Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih.

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na web stranicama Grada Vrbovskog.

Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Gradsko vijeće objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Članak 17.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,

- u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Vrbovskog, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Vrbovskog te način rješavanja navedenih pitanja,

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Vrbovskog,

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada Savjeta mladih,

- po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Vrbovskog na sjednice Savjeta mladih,

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 18.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 19.

Način rada Savjeta mladih pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Članak 20.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik. Zamjenik ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članak 21.

Član Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

Članak 22.

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih:

-saziva i vodi sjednice Savjeta mladih,

-predstavlja Savjet mladih prema Gradu Vrbovskom i prema trećim osobama,

-obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovom Odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 23.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, općim aktima Grada Vrbovskog te Poslovniku o radu Savjeta mladih, Savjet mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s te dužnosti i izbor novog predsjednika Savjeta mladih.

Postupak razrješenja predsjednika Savjeta mladih pokreće se natpolovičnom većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta mladih sukladno stavku 1. ovoga

članka, Gradsko vijeće može pisanim putem, u suglasju s odredbama Poslovnika o radu Savjeta mladih, uputiti Savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta mladih.

Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, općim aktima Grada Vrbovskog te Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s te dužnosti i izbor novog zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Članak 24.

Odluka o razrješenju predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Članak 25.

Savjet mladih može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 26.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih (u daljnjem tekstu: Program rada) za svaku kalendarsku godinu.

Program rada Savjet mladih priprema u suradnji sa Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Vrbovskog.

Program rada mora sadržavati sljedeće aktivnosti:

-sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

-konzultiranje s organizacijama mladih o temama za mlade,

-suradnju s tijelima Grada Vrbovskog u politici za mlade,

-suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Program rada može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, u suglasju s propisanim djelokrugom rada Savjeta mladih.

Programom rada utvrđuju se programske i druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti te rokovi njihova izvršavanja.

Članak 27.

Program rada Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi Program rada te ga podnosi na odobravanje Gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako se Programom rada za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, Program rada mora sadržavati i financijski plan, a sredstva se na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu Grada Vrbovskog.

Članak 28.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje gradonačelniku Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na web stranicama Grada Vrbovskog.

V. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 29.

Grad Vrbovsko osigurava financijska sredstva za rad i Program rada Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Financijska sredstva za rad i Program rada Savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Grada Vrbovskog na temelju odobrenog Programa rada Savjeta mladih.

Članak 30.

Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu putnih troškova vezani za rad u Savjetu.

Članak 31.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/07).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-01/14-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr