SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

68.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04 i 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 40. Statuta Grada Vrbovsko (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13 ) Gradsko Vijeće Grada Vrbovsko, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014.godine usvaja

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja.

Grad Vrbovsko dužan je u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i Zakonima urediti planirati, organizirati i provoditi zaštitu i spašavanje na svom području.

Sustav zaštite i spašavanja Grada Vrbovsko čine redovne organizirane snage koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe ili velike nesreće.

Ustrojeni sustav zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog podrazumijeva planiranje, ustrojavanje, educiranje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i spašavanja sa ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama, te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Provoditelji aktivnosti zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovsko su:

- Vatrogasne snage - Dobrovoljna vatrogasna društva

- Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti - Dom zdravlja, društvo crvenog križa, veterinarska služba

- Državna uprave za zaštitu i spašavanje, Službe civilne zaštite, vatrogastva, sustava pozivanja 112

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, DUSZ (Županijski centar 112, Odjela za zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor) sa organiziranim operativnim snagama Civilne zaštite (timovi - postrojbe, povjerenici)

- Stožer zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog

- Članovi udruge građana, klubova organizacija koji se određenim oblikom ZS bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani, kao imatelji specijalističkih znanja od značaja za sustav ZS - Gorska služba spašavanja, lovci, planinari i mediji.

- Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera ZS (za zaštitu okoliša, građevinske, komunalne, interventne službe hidro sustava, energetskog, vodoprivrednog, šumarstva, održavanja putova itd.).

ANALIZA STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKO

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, te novih podzakonskih akata donešenih na temelju navedenog Zakona o zaštiti i spašavanju, Grad Vrbovsko je realizirao slijedeće aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja:

Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog donijelo je Odluku o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog.

Gradonačelnik Grada Vrbovskog donio je Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja KL: 810-01/13-01-2.

Gradsko Vijeće na sjednici održanoj 20. prosinca 2013.god. usvojilo je izrađene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za period 2014-2017. godine na području grada Vrbovskog KL: 810-03/09-01-5.

Gradsko Vijeće usvojilo je Procjenu ugroženosti stanovništva , materijalnih i kulturnih dobara koja je prihvaćena od strane DUZS (Službene novine Primorsko - goranske županije 12/11), a u tijeku je ažuriranje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća kao i plana zaštite i spašavanja.

U proračunu Grada Vrbovskog za 2014.god osigurana su sredstva za zimsku službu u iznosu 668.000,00 kuna.

Gradonačelnik Grada Vrbovskog temeljem članka 19. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Vrbovskog (SNPGŽ 04/14 i 33/14 ) donio je Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. studenog 2014. god do 15 travnja 2015. god, Odluku o zimskoj službi na području Grada Vrbovskog KLASA: 340-03/14-01-28, te imenovao Stožer zimske službe za 2014/2015 god.

Za djelatnost vatrogastva u 2014. god. u Proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 410.500,00 kn .

Za ažuriranje plana Zaštite i spašavanja , nabavu opreme za postrojbu civilne zaštite i naknade za elementarnu nepogodu osigurano je 327.000,0, kn.

Na sjednici Stožera ZS svi članovi upoznati su sa realiziranim zadaćama sukladno Programu.

Plan zaštite i spašavanja usvojen je na Gradskom Vijeću KL: 810-01/11-01-3, od 29.studenog 2011.god. i objavljen u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Gradsko vijeće donijelo je odluku o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja grada Vrbovskog , temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 4., 5., 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08). Na sjednici održanoj

22.12. 2014. Odlukom Gradskog vijeća u Stožer zaštite i spašavanja izvršena je izmjena člana Stožera koji čine:

1.Borivoj Dokmanović,
zamjenik gradonačelnika - načelnik stožera

2.Nikolina Osojnički
(Komunalac d.o.o.Vrbovsko) - član

3.Nikolina Mamula, (Vode d.o.o. Vrbovsko) - član

4.Nevenko Žagar,
(voditelj Odsjeka za kom. sustav) - član

5.Ljubomir Cindrić (voditelj odsjeka za
proračun i gospodarstvo) - član

6.Željko Šporer ( PUZS Rijeka ) - član

7.Marjana Magdić, ( Dom zdravlja Vrbovsko) - član

8.Damir Krizmanić (PP Vrbovsko) - član

9.Dalibor Mareković (zapovjednik
vatrogasne postrojbe Grada ) - član

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Po informaciji Županijskog centra 112 o nastaloj ugrozi Gradonačelnik Grada Vrbovsko poziva Stožer zaštite i spašavanja, odnosno donosi Odluku o aktiviranju Stožera zaštite i spašavanja.

Gradonačelnik poziva članove Stožera po planu pozivanja , telefonskim putem, putem teklićkog sustava, te putem županijskog centra 112.

Mjesto okupljanja članova stožera je Ured gradonačelnika, Ulica hrvatskih branitelja 1, Vrbovsko.

ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Temeljem zakona o zaštiti i spašavanju i članka 17. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/ 08) predstavničko tijelo Grada Vrbovsko je po odredbama

usvojene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na sjednici održanoj 01.kolovoza. 2013. imenovalo je Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Vrbovskog u slijedećem sastavu:

-Šein Brinjak (predsjednik Gradskog
Vijeća) - zapovjednik

-Milica Kovačević,
(direktorica Komunalac d.o.o) - član

-Maja Žuteg , (Komunalac d.o.o.) - član

-Marina Tonković, ( Gradska uprava) - član

-Igor Ivanišević, (Gradska uprava) - član

-Renzo Selimović, (PP Vrbovsko) - član

-Tihomir Umiljenović, (liječnik Doma
zdravlja Vrbovsko) - član

-Filip Mareković, (vatrogasna zajednica
Grada Vrbovskog) - član

Odlukom gradonačelnika Grada Vrbovskog KL: 810-01/ 12-01-9 od 03. prosinca 2012. osnovana je Postrojba opće namjene civilne zaštite. Tim civilne zaštite broji ukupno 23 pripadnika .

Imenovanje pripadnika postrojbe izvršeno je popunom iz redova vojnih obveznika koji su služili civilni vojni rok, a po popisu dostavljenom od strane Područnog odjela za poslove obrane Rijeka.

Na zahtjev Stožera zaštite i spašavanja gradonačelnik Grada Vrbovskog mobilizira zapovjedništvo Civilne zaštite putem naloga, telefonskim pozivom ili teklićkim sustavom Županijskom centru 112. Mjesto okupljanja zapovjedništva je Vatrogasni dom DVD-a Vrbovsko, Ivana Gorana Kovačića 18, u Vrbovskom.

DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja i civilne zaštite za područje Grada Vrbovskog određen je na temelju Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara.

Nakon uključivanja u sustav zaštite i spašavanja svih resursa na području Grada Vrbovsko sukladno Procjeni, formirat će se nedostajuće snage u smislu ustrojavanja postrojbi civilne zaštite.

Za provođenje mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana, te osiguranja prehrane istih, potrebno je osposobiti i opremiti Društvo crvenog križa, koje će uz pomoć Odjela Zaštite i spašavanja, PUZS Rijeka formirati skupinu za osiguranje smještaja, hrane i pitke vode.

Povjerenici civilne zaštite biti će imenovani na razinama gradova i općina sukladno donesenim Procjenama ugroženosti.

Sa svim davateljima materijalno-tehničkih sredstava ili usluga koje će se koristiti u provođenju mjera zaštite i spašavanja bit će potrebno zaključiti ugovor o korištenju istih.

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće informiranosti o zaštiti i spašavanju na području Grada Vrbovsko, stručne službe trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći, te pridržavanju određenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanja ako do istih dođe.

U lipnju 2014.god. u organizaciji DUZS provedeno je osposobljavanje pripadnika opće postrojbe civilne zaštite kroz tečaj prve pomoći kao i pokazne vježbe postavljanja šatorskog naselja koju su provodili pripadnici postrojbe opće namjene civilne zaštite grada Vrbovskog uz stručnu pomoć pripadnika Specijalističke postrojbe civilne zaštite.

Tijekom 2014. god. proračunskim sredstvima izvršena je nabava oprema za pripadnike opće postrojbe civilne zaštite koja je pripadnicima predana na korištenje.

Građane je i dalje potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112 i u kojem slučajevima se treba obratiti Županijskom centru 112.Upoznavanje građana provođeno je i do sada putem sredstava javnog informiranja putem svakodnevnih priopćenja Županijskog centra 112.

Izrađen je Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara. Plan operativne provedbe programa aktivnosti za područje i financijski plan za provođenja zadaća iz programa vezanih za pripremu i provedbu protupožarne sezone.

ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNIM PLANOVIMA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

Osnovne planske smjernice i zahtjevi zaštite i spašavanja u planiranju prostora koji se primjenjuju u Prostorno planskoj dokumentaciji Grada Vrbovsko su:

- planiranje uvjeta za ravnomjerni demografski razvoj

- planiranje intenzivnijeg razvoja nerazvijenih dijelova, dislokacija industrije od gradskih naselja

- policentričnim razvojem mreže naselja postići ravnomjernu izgrađenost prostora izgrađenih struktura

- planiranim uređenjem prostora poboljšati infrastrukturu i komunikacijske uvjete

- stanovništvo u svim nivoima planiranja obuhvatiti mjerama zaštite i spašavanja što je novina u pristupu planiranja i uređenje prostora

Grad Vrbovsko i Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u postupku donošenja prostornih planova vodi računa o ugradnji i specifičnih smjernica i zahtijeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja. Prostorni planovi moraju sadržavati:

- Mjere kojima se osigurava što bolja zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjuje njihova izloženost i povredivost od identificiranih opasnost, mogućih katastrofa, velikih nesreća i akcidenata

- Mjere zaštite od poplave

- Mjere koje omogućavaju zaštitu od štetnog djelovanja voda, ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizišta

- Mjere zaštite od požara otvorenog prostora

- Mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa i nesreća

- Mjere koje omogućuju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje)

- Mjere zaštite od epidemija i epizotija

- Mjere zaštite od tuče i suša

-Mjere zaštite od iscrpljenja ili uništenja pojedinih prirodnih resursa i ekoloških zagađenja.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

- Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog.

- Službe i pravne osobe koje imaju zadaću u sustavu zaštite i spašavanja a imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slu

čajevima angažiranja prema svojim operativnim planovima.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihove opremljenosti i osposobljenosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja:

- Vatrogasne snage: Vatrogasna zajednica Grada Vrbovsko.

- Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Vrbovsko.

VATROGASTVO

Okosnicu zaštite i spašavanja Grada Vrbovsko čine članovi vatrogasne zajednice. Grad Vrbovsko naročito vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga Grada Vrbovsko. Vatrogasne snage u Gradu Vrbovsko čine slijedeća vatrogasna društva:

- Dobrovoljna vatrogasna društva:Vrbovsko, Severin na Kupi, Plemenitaš- Blaževci, Gomirje, Lukovdol, Željezničar - Moravice, Jablan i Veliki Jadrč.

Vatrogasne postrojbe raspolažu vatrogasnim vozilima ( navalna vozila, auto cisterne, vozila za gašenje šumskih požara, vozila za intervencije prilikom prometnih nesreća, vozila za prijevoz ljudi i zapovjedna vozila).

U veljači 2014. god područje Grada Vrbovskog bilo je zahvaćeno ledenom kišom koja je uzrokovala ledolom čime nastaju brojni problemi kako u prometu zbog brojnih stabala koja su padala na cestu tako i na elektroopskrbnoj mreži. Župan Primorsko -goranske županije proglasio je elementarnu nepogodu za područje cijelog Gorskog kotara, a time i Grada Vrbovskog.

Gradonačelnik u dogovoru sa zapovjedništvom aktivira sve raspoložive snage Vatrogasne zajednice, svakog DVD-a na području njihovog djelovanja i pripadnike društava od značaja za pomoć pri elementarnim nepogodama. Uz pripadnike DVD-a, djelatnici Komunalca d.o.o., Vlastitog pogona Grada Vrbovskog i Hrvatskih šuma d.o.o. aktivno učestvuju na uklanjanju prepreka sa prometnicama kako na nerazvrstanim tako i državnim i županijskim cestama na području Grada. Organizirano je dežurstvo u vatrogasnoj središnjici, a vatrogasci i pripadnici specijalističke postrojbe civilne zaštite kao i dobrovoljci izlazili su na teren i vršili uklanjanje porušenih stabala sa prometnica i objekata. Opskrba el. energijom bila je onemogućena na području Grada nekoliko dana. Ti problemi su rješavani agregatima DVD-a, Komunalca d.o.o., i agregata DUZS veće snage koji su se koristili na vodocrpilištima dok su agregati manje snage korišteni za opskrbu kućanstava

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Za 2014. godinu Proračunom su osigurana sredstva za udruge od značaja za sustav zaštite i spašavanja u slijedećim iznosima: Gradskom društvu Crvenog križa 90.000,00 kn, HPD Željezničar 500,00 kn, Planinarsko društvo »Kozarac« 1.000,00 kn , UZOR Vrbovsko 4.000,00 kn, Hrvatska gorska služba spašavanja 10.000,00 kn, Higijeničarska služba 65.000,00 kn.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog za period 2014, predlaže se zaključak:

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebama Grada Vrbovskog. Sve redovne snage ZS, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za ZS ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu pravovremenu pomoć građanima Grada Vrbovskog. Vatrogasne snage zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani zakonom i podzakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i obučenost na potrebnoj razini. Vatrogasne postrojbe su u ovom trenutku najbrojnija i najbolje organizirana snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog. I dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanju obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih snaga ZS u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na području Grada Vrbovskog. Osnovne mjere koje treba poduzimati u cilju i unapređenja organizacije zaštite i spašavanja su:

- temeljem plana zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog ostvariti utjecaj i postavljati zahtjeve kod izrade prostornih i urbanističkih planova općina i gradova sa ciljem integralnog ugrađivanja mjera zaštite i spašavanja u planska rješenja i projektantske smjernice uređivanja prostora,

- predvidjeti upoznavanje najšireg stanovništva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje građana za osobnu uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja, brošura, letaka i slično,

- pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje prilikom nepogoda i nesreća.

Klasa: 810-03/14-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr