SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

66.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13 ), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog
za 2015. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Vrbovskog za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Grad), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti gradonačelnika Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu gradonačelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i od Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine te rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Račun financiranja sastoji se od primitaka od financijske imovine i zaduživanja te od izdataka za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija i davanje kapitalnih pomoći za razdoblje od 2015. do 2017. godine, razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Uplaćeni a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu.

Članak 4.

Proračunski korisnici Gradska knjižnica »Ivana Gorana Kovačića« Vrbovsko i Dječji vrtić »Bambi« Vrbovsko namjenske prihode i primitke, te vlastite prihode koje ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, izuzetno nisu obvezni uplaćivati ih u Proračun jer Grad Vrbovsko nije izgradio informacijske preduvjete za praćenje prihoda svojih korisnika i izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Članak 5.

Nakon donošenja Proračuna, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog, dužan je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.

Članak 6.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 7.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 8.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Gradskom vijeću izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 %.

Članak 9.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je gradonačelnik.

Članak 10.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Upravnom odjelu Grada Vrbovskog isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog. Gradonačelnik utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaća zaposlenih, osim u slučaju ograničenja reguliranih posebnim propisima.

Materijalna prava zaposlenih djelatnika u ustanovama koje su proračunski korisnici Grada Vrbovskog reguliraju se s navedenim ustanovama. Iz Proračuna Grada Vrbovskog isplaćivat će se iznosi sukladno planiranim sredstvima u Proračunu.

III. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 11.

U proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 50.000,00 kn.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za davanje pozajmica.

IV. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 12.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

V. UPRAVLJANJE DUGOM, FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 13.

Tekuće otplate glavnice duga Grada, iskazane u Računu financiranja Proračuna u iznosu od 271.500,00 kn, te pripadajuće kamate u iznosu od 72.000,00 kn, iskazane u Razdjelu 002 Komunalni sustav i gospodarstvo, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Utvrđuje se da se Grad Vrbovsko u 2015. godini može zadužiti do iznosa od 2.640.000,00 kn utvrđenog u Računu financiranja Proračuna. Zaduženje se odnosi na bankarski kredit za investicije koje su planirane u Proračunu Grada Vrbovskog u 2015. godini.

Članak 14.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja gradonačelnik.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju donosi gradonačelnik.

Članak 15.

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada upravljaju tijela gradske uprave te pravne osobe (ustanove i trgovačka društva) kojih je Grad osnivač.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih tijela gradske uprave.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu ( »Narodne novine« 87/08, 136/12 ) uz proračun za 2015. godinu donosi se i projekcija za slijedeće dvije proračunske godine.

Članak 17.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2015. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2015. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2015. godinu.

Članak 18.

Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada do 15.ožujka 2016. godine financijsko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz Proračuna za 2015. godinu.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-01-10

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr