SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

64.

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09.,43/10. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 22. prosinca 2014. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi
za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Socijalni program) utvrđuju se oblici, obim i način pružanja pomoći radi zaštite životnog standarda, zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i suzbijanja neprihvatljivog ponašanja mladeži kao i pronatalitetne mjere na području Grada Vrbovskog u 2015. godini.

Članak 2.

Socijalnim programom utvrđuju se i osiguravaju sljedeći oblici pomoći i programi:

1. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

2. pravo na besplatni boravak djece u vrtiću,

3. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima,

5. pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja,

5.1. pomoć za troškove najamnine,

5.2. pomoć za troškove pričuve

5.3. pomoć za troškove komunalne naknade,

5.4. pomoć za troškove električne energije,

5.5. pomoć za troškove vode i otpadnih voda,

5.6. pomoć za troškove odvoza kućnog smeća,

5.7. pomoć za troškove ogrjeva.

6.pravo na pomoć za troškove prijevoza učenika srednjih škola,

7.pravo na jednokratne novčane pomoći,

8.pravo na jednokratne novčane pomoći za nabavu udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola,

9.pravo na organiziranu zdravstvenu njegu u kući,

10.pravo na pomoć u prehrani,

11.pravo na pomoć za pogrebne troškove,

12.pravo na stipendiranje učenika i studenata,

13.pravo na pomoć - hitne intervencije, poboljšanje uvjeta stanovanja soc. ugroženim

14.sredstva za programe humanitarnih udruga i programe udruga građana,

15.sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi,

16.»Pomoć u kući starijim osobama«

17.pronatalitetni program: pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2015. godinu.

Sredstva za realizaciju pomoći za troškove ogrjeva sukladno članku 117. Zakona o socijalnoj skrbi osigurat će i doznačiti u Gradski proračun Primorsko-goranska županija.

Sredstva za realizaciju programa »Pomoć u kući starijim osobama« osiguravaju se temeljem Ugovora o suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i mladih, ugovora o sufinanciranju programa od strane Primorsko-goranske županije, te iz Proračuna Grada Vrbovskog za 2015. godinu.

Članak 4.

Za realizaciju Socijalnog programa iz članka 2. osim točke 16. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 998.895,00 kuna, a raspoređuju se za:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 551-01/14-01-15

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr