SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

56.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/08, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13), članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nerazvrstane ceste broj NCV-04 Hambarište - odvojak do kamenoloma i to k.č. 649/3, k.o. Gomirsko Vrbovsko, površine 31 hvat upisane u zk.ul. 507 Zemljišno-knjižnog odjela Vrbovsko, Općinskog suda u Ogulinu iz razloga što ona u naravi više ne predstavlja javno dobro u općoj uporabi - nerazvrstanu cestu već čini dio kuće i okućnicu i trajno je prestala potreba korištenja k.č. 649/3, k.o. Gomirsko Vrbovsko kao dijela nerazvrstane ceste.

Članak 2.

Na nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Ogulinu - Zemljišnoknjižni odjel Vrbovsko, temeljem ove Odluke prema odredbi članka 103. stavak 3. Zakona o cestama izvršiti bri

sanje upisa statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Grada Vrbovskog.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/14-01-14

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr