SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

52.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09.,150/11., 144/12 i 19/ 13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09., 31/01.- ispravak i 43/10 i 8/13) Gradskog vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
u nastavnoj godini 2014./2015.

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2014./2015. (Službene novine PGŽ, broj 27/14) u članku 3. st.1 iznosi od »50%« zamjenjuju se iznosima od »25%«, u st. 2. iznos od »30%« zamjenjuje se iznosom »15%«, u st. 3. iznos od »100%« zamjenjuje se iznosom od »50%«.

Članak 2.

U članku 4. Odluke riječ »četiri« zamjenjuje se riječju »dva«.

Članak 3.

U članku 6. Odluke st. 2. mijenja se i glasi:

»Grad Vrbovsko može privremeno ili trajno prekinuti sufinanciranje troškova prijevoza učenika ukoliko više neće moći osigurati sredstva potrebna za sufinanciranje prijevoza.«

Dodaje se st. 3. koji glasi:

»U roku od osam dana od dana nastupanja okolnosti iz st. 2. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog o tome će o obavijestiti korisnike.«

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. godine temeljem koje će se donijeti nova rješenja o sufinanciranju prijevoza.

Klasa: 551-10/14-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr