SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 3. Petak, 25. veljače 2005.
GRAD OPATIJA
3

3.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 58. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 1. veljače 2005. godine donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže i nadzire Grad Opatija, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Grada Opatije koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/03).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 008-01/05-01/01

Ur. broj: 2156/01-01/01-05-1

Opatija, 1. veljače 2005.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Ranko Vlatković, dipl. oec., v.r.

KATALOG INFORMACIJA GRADA OPATIJE

UVODNE NAPOMENE

Upravna tijela Grada Opatije u posjedu imaju brojne informacije, većinom u pisanom obliku, u originalu ili fotokopiji.

Ovaj Katalog informacija uz nazive upravnih tijela, sadrži i osnovne vrste informacija koje ta tijela, s obzirom na djelokrug, posjeduju.

UPRAVNA TIJELA I VRSTE INFORMACIJA

1. Ured Gradskog poglavarstva

1.1. Akti Gradskog vijeća i bivše Skupštine općine Opatija (statuti, proračuni, odluke, pravilnici, poslovnici, rješenja, zaključci, programi i sl.);

1.2. Zapisnici Gradskog vijeća i zapisnici o radu stalnih i povremenih radnih tijela Gradskog vijeća;

1.3. Zapisnici i akti Gradskog poglavarstva (odluke, zaključci, rješenja, pravilnici, naredbe i sl.);

1.4. Izborna dokumentacija o izborima za Gradsko vijeće i mjesnu samoupravu;

1.5. Podaci o mjesnim odborima i njihovim tijelima;

1.7. Natječajna dokumentacija i odluke o javnoj nabavi;

i drugi podaci i informacije iz nadležnosti Ureda.

2. Upravni odjel za samoupravu i upravu

2.1. Informacije vezane uz planiranje proračuna i njegovo izvršavanje;

2.2. Informacije vezane uz financiranje korisnika proračuna;

2.3. Podaci o socijalnom programu Grada Opatije;

2.4. Podaci vezani uz organizaciju i ustrojstvo predškolskog odgoja i obrazovanja;

2.5. Podaci vezani uz financiranje programa iz oblasti kulture i športa;

2.6. Podaci o načinu financiranja osnovnog školstva;

2.7. Podaci o financiranju i provođenju programa u školstvu izvan državnog pedagoškog standarda i stipendije;

2.8. Informacije o ustrojstvu i načinu djelovanja ustanova kulture;

2.9. Informacije o funkcioniranju web stranica Grada Opatije;

2.10. Informacije o priredbama i manifestacijema pod pokroviteljstvom Grada Opatije;

2.11. Informacije vezane uz naplatu proračunskih prihoda;

2.12. Informacije o poticanju razvoja poduzetništva;

i drugi podaci i informacije iz nadležnosti upravnog odjela.

3. Upravni odjel za prostorno uređenje i Upravni odjel za komunalni sustav

3.1. Informacije vezane uz prostorno planiranje;

3.2. Informacije vezane uz komunalnu infrastrukturu (održavanje i izgradnja, priključenje na komunalnu infrastrukturu);

3.3. Informacije vezane uz promet;

3.4. Informacije o radu trgovina i ugostiteljskih objekata;

3.5. Informacije vezane uz korištenje javnih površina;

3.6. Informacije vezane uz komunalni red;

3.7. Informacije vezane uz imovinsko-pravne odnose;

3.8. Informacije vezane uz gradsku imovinu;

3.9. Informacije vezane uz stambenu problematiku;

3.10. Informacije vezane uz zakup poslovnog prostora;

3.11. Informacije vezane uz komunalna potraživanja (komunalna naknada i komunalni doprinos);

3.12. Informacije o dodjeli koncesija na pomorskom dobru;

3.13. Informacije o ustrojstvu i načinu djelovanja komunalnih društava;

3.14. Informacije vezane uz spomeničku rentu;

i drugi podaci i informacije iz nadležnosti upravnih odjela.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr