SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

48.

Na temelju članka 117 st. 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj, 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi Općine Ravna Gora

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se financiranje socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi, uvjeti za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, prava iz socijalne skrbi, povrat isplaćenih iznosa i naknada štete, nadležnost i postupak i način obavljanja djelatnosti socijalne skrbi na području Općine Ravna Gora.

Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvarivati na teret Općine Ravna Gora ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Značenje pojedinih izraza (pojmova) koji se koriste u ovoj Odluci propisani su u članku 4. Zakona o socijalnoj skrbi u daljnjem tekstu: Zakon.

Članak 2.

U Proračunu Općine Ravna Gora osiguravaju se financijska sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu i posebnom propisu.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom, te visina i opseg prava može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Općine osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi iz članka 15. stavak 1. t. 1. ove Odluke na koje je Općina obvezna Zakonom.

Radno sposobnom samcu ili članu kućanstva koji ostvaruje prava na temelju uvjeta propisana ovom Odlukom, ukidaju se odobrena prava ako se ne odazove pozivu Općine Ravna Gora za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.

Članak 3.

Svatko je prema svojim sposobnostima dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je prema zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se na mogu sami o sebi brinuti.

Članak 4.

Smatra se da u smislu ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti sredstvima od prodaje imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Članak 5.

Smatra se da, u smislu ove Odluke, osoba može sama sebe uzdržavati ako nije evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ako je u razdoblju od šest mjeseci prije pokretanja postupka odbila ponuđeno zaposlenje, odnosno ako ima prilike privremenim, sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti drugi prihod.

Članak 6.

Tko ne može osigurati uzdržavanje sam svojim radom, pravima koja proizlaze iz rada ili osiguranja, prihodima od imovine ili iz drugih izvora odnosno naknadama ili primanjima prema drugim propisima ili pomoću osoba koje su ga obavezne uzdržavati ili na drugi način, ima prava na pomoć pod uvjetima utvrđenim Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 7.

Osoba koja ostvaruje prava iz sustava socijalne skrbi ne može korištenjem ovih prava postići bolji materijalni položaj od osobe koja sredstva za život stječe radom ili na temelju prava koja proizlaze iz rada.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Na temelju Zakona korisnici socijalne skrbi su:

-samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način,

-dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,

-trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život,

-obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška,

-odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama,

-odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima,

-osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama,

-osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti,

-beskućnik,

-druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.

Članak 9.

Korisnik socijalne skrbi dužan je službenoj osobi dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava i pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava na novčane naknade kao i tijekom korištenja prava.

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno.

Članak 10.

Samac ili obitelj koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu nemaju pravo na pomoći propisane ovom Odlukom za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretninama.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 11.

Prava iz socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom može ostvariti korisnik ako ispunjava slijedeće uvjete:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebne i ostale uvjete

a) Socijalni uvjet

Članak 12.

Korisnik socijalne skrbi ispunjava socijalni uvjet ako, na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava i to:

-zajamčena minimalna naknada

-naknada za troškove stanovanja

-pravo na troškove ogrjeva

-jednokratne naknade

-naknade u vezi s obrazovanjem

-pravo na doplatak za pomoć i njegu

-pravo na osobnu invalidninu

-status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

-naknada do zaposlenja.

b) Uvjet prihoda

Članak 13.

Korisnik ispunjava uvjet prihoda ukoliko ima mjesečne prihode u sljedećim iznosima:

-samac, čiji prihod ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna,

-dvočlana obitelj, čiji prihod ne prelazi 2.000,00 kuna,

-tročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi 2.500,00 kuna,

-četveročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi 3.000,00 kuna.

-ako obitelj ima više od četiri člana, za svakog daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava se za 400,00 kuna.

Prihodom se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) ostvarena u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog poreza i prireza.

Ukoliko prihodi propisani za pojedinog korisnika prelaze iznose propisane stavkom 1. ovog članka, Kolegij načelnika može uz prethodno mišljenje Odbora za socijalna pitanja Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Odbor), u izuzetnim i naročito opravdanim slučajevima i bez obzira na propisani uvjet prihoda, korisniku na njegov pismeno obrazložen zahtjev uz dodatne dokaze kojima dokazuje tu svoju potrebu, odobriti neko od prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

Članak 14.

c) Posebni i ostali uvjeti

Posebni uvjet ispunjavaju:

-dijete, udovica, roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata,

-dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu)

-hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja sukladno zakonu)

-ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

-dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata

-dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata.

Ostale uvjete ispunjavaju:

-slijepe i gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe s oštećenjima organizma od 70% naviše, nepokretne osobe, djeca s posebnim potrebama, dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici i osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost.

Članak 15.

U prihod u smislu članka 30. stavka 2. Zakona ne uračunava se:

-naknada za podmirenje troškova stanovanja koju odobrava jedinica lokalne samouprave

-naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne (regionalne) samouprave

-novčana naknada za tjelesno oštećenje

-ortopedski dodatak

-doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona i propisima iz mirovinskog osiguranja

-osobna invalidnina sukladno odredbama ovoga Zakona

-doplatak za djecu

-državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema posebnim propisima

-novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu

-stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života

-naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika

-iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe

-iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5.000,00 kuna godišnje

-iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda

-iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb

-iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb

-nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja

-novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

-novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje

-osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji

-osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata

-novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima te jedinice

-primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

U prihod u smislu članka 30. stavka 2. Zakona ne uračunavaju se pomoći i naknade koje osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju odluka predstavničkih tijela, do iznosa zajamčene minimalne naknade.

Iznos prihoda iz članka 30. stavka 2. Zakona umanjuje se za iznos koji na temelju propisa kojim se uređuju obiteljski odnosi član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član toga kućanstva.

Kao dokaz o visini prihoda koristi se potvrda o visini dohotka/imovnom stanju Porezne uprave, potvrda poslodavca o visini plaće, potvrda o visini mirovine kao i izjave podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva o imovini kojom raspolažu.

Svi članovi obitelji moraju dokazati svoj status (zaposlen, nezaposlen, učenik, student, umirovljenik). Svaki nezaposlen podnositelj zahtjeva mora biti uredno prijavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Učenici i studenti dokazuju svoj status odgovarajućim potvrdama škole ili fakulteta.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 16.

Prava u sustavu socijalne skrbi Općine Ravna Gora utvrđena ovom Odlukom su:

1.Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

2.Pravo na jednokratnu novčanu pomoć,

3.Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova prehrane učenika osnovnih škola,

4.Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova smještaja djece u dječji vrtić,

5.Pravo na socijalne stipendije učenika i studenata,

6.Pravo na pomoć invalidima i hendikepiranim osobama,

7.Pravo na jednokratnu pomoć starijim osobama,

8.Pravo na jednokratnu novčanu pomoć svakom novorođenom djetetu sa prebivalištem na području općine Ravna Gora,

9.Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola

10.Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta stanovanja do sjedišta škole i natrag, za djecu iz obitelji s troje i više djece i za djecu s poteškoćama u razvoju.

O pravima iz stavka 1. ovog članka na prijedlog Odbora za socijalna pitanja Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Odbor) odlučuje Kolegij Općinskog načelnika.

Članak 17.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Korisnik prava na socijalnu skrb može tijekom godine ostvariti najviše tri (3) pojedinačna prava iz socijalne skrbi.

Pravo na socijalnu skrb u smislu ove Odluke imaju hrvatski državljanin, stranac ili osoba bez državljanstva koji imaju prebivalište na području općine Ravna Gora.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne može ostvariti korisnik ako:

-samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.),

-je samac ili član kućanstva u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu zajamčene minimalne naknade i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava,

-je samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade propisane Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva,

-je samac ili član kućanstva vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti,

-samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe,

-je obitelj ili samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja,

-radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje, a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 24. stavka 2. Zakona ili

-može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

1.Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom i ovom Odlukom, ako plaćanje za podmirenje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Troškovi stanovanja u smislu Zakona i ove Odluke odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, drva, grijanje, vodu, odvodnju te druge troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade koji podnese Zahtjev za ostvarenje tog prava.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu koje samac ili kućanstvo dobiva rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Pravo na naknadu troškova stanovanja pod uvjetima predviđenim Zakonom i ovom Odlukom ima hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općina Ravna Gora te stranac ili osoba bez državljanstva ako ima stalni boravak na području Općine Ravna Gora.

Samac ili član kućanstva koji ima u vlasništvu drugi stan ili kuću i druge nekretnine, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti, te vrijedne pokretnine (plovila, automobili, umjetnička djela i sl.) nema pravo na naknadu za troškove stanovanja.

Pravo na naknadu troškova stanovanja može se odobriti samcu ili članu kućanstva iz stavka 6. ovog članka pod uvjetima propisanim člankom 28. ove Odluke.

Novčana pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvaruje se na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela, (u daljnjem tekstu: Odjel), a odobreni novčani iznos isplaćuje se podnosiocu zahtjeva ili korisniku na njegov žiroračun, tekući račun ili štednu knjižicu.

Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva može se jednom godišnje osigurati 3 m3 drva plaćanjem troškova ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je uslugu izvršila.

U posebno opravdanim slučajevima, iznimno se može odobriti pravo na naknadu troškova stanovanja samcu ili kućanstvu bez uvjeta iz članka 28. ove Odluke.

Članak 19.

2.Jednokratna novčana pomoć

Jednokratna novčana pomoć priznaje se korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji zbog trenutačnog stanja ili zbog trajnih teških okolnosti (bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode, izvanrednih troškova izazvanih požarom, nesrećom i slično) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe, odnosno razriješiti posljedice takvih stanja i okolnosti.

Jednokratnu novčanu pomoć korisnik ostvaruje prvenstveno Rješenjem Centra socijalne skrbi (Jednokratna naknada), a ako traženu pomoć ne dobije od navedenog tijela ili odobreni iznos nije dostatan za podmirenje potrebe, istu može ostvariti na teret Općine Ravna Gora.

Jednokratna novčana pomoć iz stavka 1. ovoga članka može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u novcu, a iznimno kao pomoć u naravi kada se utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi namjenski, odnosno da postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski.

Novčani iznos jednokratne novčane pomoći na prijedlog Odbora donosi Kolegij Općinskog načelnika.

U hitnim slučajevima, odobrenje o dodjeli jednokratne pomoći samostalno donosi Općinski načelnik.

Jednokratnu naknadu može koristiti samo jedan član obitelji ili kućanstva.

Jednokratna naknada ostvaruje se na način da Odjel, na temelju rješenja isplaćuje odobreni novčani iznos korisniku ili podnosiocu zahtjeva ili na njegov žiro račun, tekući račun, štednu knjižicu, a u posebnim slučajevima može se isplatiti korisniku ili podnosiocu zahtjeva na ruke.

Ukoliko se odobrena novčana sredstva koriste za ulaganje u nužno stambeno zbrinjavanje korisnika, obvezno se primjenjuje odredbe članka 28. ove Odluke.

Sukladno Zakonu, Općina Ravna Gora će jednom mjesečno sa Centrom za socijalnu skrb razmjenjivati podatke o odobrenim jednokratnim naknadama i pomoćima.

3. Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova prehrane učenika osnovnih škola

Članak 20.

Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova prehrane učenika osnovnih škola (u daljnjem tekstu: prehrana učenika), je pomoć koja se odobrava korisniku, obitelji koja ispunjava uvjete propisane u člancima 11, 12 i 13 ove Odluke.

Ako obitelj ima dvoje djece koja istovremeno pohađaju osnovnu ili srednju školu ostvaruje pravo na podmirivanje 50% troškova prehrane učenika za drugo dijete, a za treće i svako slijedeće dijete ostvaruje pravo na podmirenje troškova od 100% troškova prehrane koju plaća korisnik.

Općina Ravna Gora snositi će 100% troškova prehrane učenika za djecu iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade.

Pravo na prehranu učenika ostvaruje se samo za vrijeme trajanja nastavne godine.

Pravo na prehranu učenika koristi se na način da se odobrena novčana sredstva za svakog učenika izravno uplaćuju na račun osnovne škole.

4. Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću

Članak 21.

Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću je pomoć koja se odobrava za djecu koja pohađaju dječji vrtić, a čiji roditelji ili staratelji nisu u mogućnosti plaćati propisanu cijenu troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću.

Troškovi boravka u iznosu od 100% iznosa koji plaća korisnik, odobravaju se korisnicima zajamčene minimalne naknade, samohranim roditeljima koji sami skrbe o djetetu, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, roditeljima ili starateljima koji ispunjavaju uvjete propisane u člancima 11. 12 i 13. ove Odluke.

Ako obitelj ima dvoje djece koja istovremeno pohađaju dječji vrtić, osnovnu školu ili srednju školu, ostvaruje pravo na sufinanciranje u iznosu od 50% troškova boravka za jedno dijete, a za treće i svako slijedeće dijete ostvaruje pravo na podmirenje troškova od 100% troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću koju plaća korisnik.

Pravo na podmirenje troškova boravka u dječjem vrtiću u iznosu od 100% cijene koju plaća korisnik, može ostvariti i korisnik za dijete s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno postojanje tjelesnog i/ili mentalnog oštećenja i/ili psihičke bolesti, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom.

Pravo na troškove boravka ostvaruje se samo za vrijeme trajanja smještaja djeteta u dječji vrtić, a koristi se na način da se novčana sredstva izravno uplaćuju na račun davatelja usluge.

5.Pravo na socijalne stipendije učenika i studenata

Članak 22.

Pravo na socijalne stipendije učenika i studenata na području Općine Ravna Gora utvrđeno je Odlukom o socijalnim stipendijama Općine Ravna Gora u kojoj su propisani prava i obveze korisnika stipendija na području Općine Ravna Gora

6. Pravo na pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

Članak 23.

Pravo na pomoć invalidima i hendikepiranim osobama je novčana potpora namijenjena osobama sa invaliditetom radi stvaranja uvjeta za izjednačavanje mogućnosti za njihovu uključivanje u svakodnevni život.

Pravo na pomoć invalidima i hendikepiranim osobama ima osoba sa utvrđenim dugotrajnim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima, koja sprječavaju njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta zbog čega postoji potreba za određenom potporom u obavljanju aktivnosti za uključivanje u svakodnevni život.

Pravo na pomoć ostvaruje podnositelj zahtjeva koji ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom.

Pravo na pomoć nema osoba na koju se odnose propisi iz članka 54. stavka 2. i 3. Zakona.

Iznos novčane pomoći, na prijedlog Odbora, odobrava Kolegij načelnika, a isplaćuje se na žiro račun, korisnika ili podnosioca zahtjeva ili na žiro račun zakonskog zastupnika te osobe.

7. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć starijim i invalidnim osobama

Članak 24.

Pravo na novčanu pomoć starijim i invalidnim osobama je novčana pomoć koja se dodjeljuje osobama koje imaju 80 godina života i više te invalidnim osobama, a koji imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. ove Odluke.

Iznos novčane pomoći starijim osobama svojom odlukom donosi Kolegij Općinskog načelnika, a isplaćuje se u vrijeme božićnih blagdana izravno na ruke korisnicima.

8. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć svakom novorođenom djetetu s prebivalištem na području općine Ravna Gora

Članak 25.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu za svako novorođeno dijete imaju, roditelji ili jedan od roditelja s prebivalištem na području Općine Ravna Gora.

Novčani iznos naknade za novorođeno dijete u obitelji iznosi: 1.500,00 kuna za prvo dijete, 2.000,00 kuna za drugo dijete, a za treće i svako sljedeće dijete 2.500,00 kuna.

Uz zahtjev se prilažu:

a) Dokaz o državljanstvu (Domovnica ili osobna iskaznica ili putovnica) - za roditelja podnositelja zahtjeva,

b) Dokaz o prebivalištu (Uvjerenje o prebivalištu) - za oba roditelja i dijete, navedena u zahtjevu (ne starije od 6 mjeseci) ili jednog roditelja u slučaju da je samohrani roditelj uz naznaku od kada živi na istoj adresi,

c) Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list - za dijete navedeno u zahtjevu i svako dijete u obitelji (s upisanim datumima rođenja roditelja, sve potrebne promjene u dokumentima u slučaju razvoda braka ili sklapanja braka ili promjene imena ili prezimena)

d) Kartica tekućeg računa ili kartica žiro računa - roditelja podnositelja zahtjeva

e) Ostali dokumenti ovisno o okolnostima (pravomoćna presuda o razvodu braka, pravomoćno rješenje o posvojenju ili uvjerenje o istom ili ostali dokumenti) preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za svakog roditelja i izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete.

Zahtjev za ostvarivanje Prava na jednokratnu novčanu pomoć svakom novorođenom djetetu sa prebivalištem na području općine Ravna Gora podnosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana rođenje djeteta.

Navedeni iznos isplaćuje se na tekući račun ili žiro račun roditelja.

9. Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola

Članak 26.

Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika može ostvariti korisnik, odnosno korisnik-roditelj za potrebe djeteta s posebnim potrebama pod uvjetima predviđenim u člancima 11, 12 i 13 ove Odluke.

Mogućnost korištenja pomoći za sufinanciranje troškova školskih udžbenika ima i roditelj (skrbnik, udomitelj) uz uvjet da:

-roditelj, podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području općine,

-je učenik iz obitelji u kojoj roditelji (skrbnik, udomitelj) nisu primili plaću u protekla tri mjeseca što dokazuju odgovarajućom potvrdom poslodavca.

-je učenik iz obitelji s troje i više djece od koje najmanje troje pohađaju osnovnu ili srednju školu pod uvjetom da žive u zajedničkom kućanstvu.

Ako obitelj ima dvoje djece koja istovremeno pohađaju osnovnu ili srednju školu, ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova nabave udžbenika u iznosu od 50% troškova za jedno dijete, a za treće i svako slijedeće dijete ostvaruje pravo na podmirenje troškova od 100% troškova nabave udžbenika koju plaća korisnik.

Odobreni iznos novčane pomoći isplaćuje se na tekući račun ili žiro račun korisnika ili podnosioca zahtjeva, ili na tekući račun ili žiro račun zastupnika te osobe.

Pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika ne može se ostvariti ako je ona već ostvarena preko drugog nadležnog tijela.

10. Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta stanovanja do sjedišta škole i natrag, za djecu iz obitelji s troje i više djece i za djecu s poteškoćama u razvoju.

Članak 27.

Mogućnost korištenja pomoći za subvenciju prijevoza mogu koristiti obitelji s troje i više djece uz uvjet da učenici i oba roditelja /staratelja/skrbnika/ imaju prebivalište na području Općine, da žive u zajedničkom kućanstvu, da ispunjavaju uvjete propisane ovom Odlukom, da su redovni učenici, odnosno da su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pomoć za subvenciju prijevoza mogu koristiti roditelji / staratelji, skrbnici/ invalidnog djeteta i djeteta s teškoćama u razvoju koji redovito pohađa dječji vrtić, nastavu u osnovnoj ili srednjoj školi ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi.

Pravo na pomoć za subvenciju troškova prijevoza obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku i priznaje se u iznosu od 50% najniže cijene za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju.

Ako korisnik za prijevoz koristi osobno vozilo, pomoć za subvenciju prijevoza priznaje se u iznosu od 50% cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva.

Pomoć za subvenciju prijevoza mogu koristiti roditelji / staratelji, skrbnici/ invalidnog djeteta i djeteta s teškoćama u razvoju koji redovito pohađa dječji vrtić, nastavu u osnovnoj ili srednjoj školi ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi.

Zahtjev za subvenciju prijevoza dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu uz sljedeće dokumente:

-izvadak iz matice rođenih za svu djecu u kućanstvu,

-uvjerenje o prebivalištu za svakog odraslog člana kućanstva,

-uvjerenje o upisu u obrazovnu ustanovu,

-rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznavanju prava na doplatak za

djecu za tekuću godinu

-uvjerenje, (rješenje nadležne ustanove) da je utvrđeno postojanje tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti,

-potvrda prijevoznika o cijeni vozne karte javnog prijevoza za dionicu za koju se traži subvencioniranje.

V. POVRAT I ISPLAĆENIH IZNOSA I NAKNADA ŠTETE

Članak 28.

Općina Ravna Gora ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime prava iz članka 18. i 19. ove Odluke.

Povrat iznosa iz stavka 1. ovog članka osigurava se upisom zabilježbe tražbine na drugim nekretninama korisnika (osim stana ili kuće u kojoj živi on i članovi njegovog kućanstva) čijom prodajom može osigurati sredstva za uzdržavanje sebe i članova svoje obitelji, a tu drugu nekretninu nije u mogućnosti prodati ili iznajmiti.

Na temelju pravomoćnog rješenja o priznavanju prava iz članka 18. i 19, vrši se upis zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u vlasništvu odraslog korisnika u korist Općine Ravna Gora.

Zabilježba iz stavka 2. ovog članka briše se na temelju suglasnosti Općine Ravna Gora kada se izvrši naplata potraživanja na imovini korisnika ili se otpiše dug.

Za slučaj smrti korisnika prava iz članka 18. i 19. ove Odluke, kojem su u cijelosti ili dijelom isplaćivani iznosi iz sredstava općinskog proračuna, Općina Ravna Gora ima pravo na povrat iznosa isplaćenih sredstava od njegovih nasljednika do visine vrijednosti naslijeđene imovine.

Za slučaj da korisnik prava iz članka 18. i 19. ove Odluke, kojem su u cijelosti ili djelom isplaćivani iznosi iz sredstava općinskog proračuna, darovanjem otuđi svoju imovinu, Općina Ravna Gora ima pravo od daroprimca na povrat iznosa isplaćenih po osnovi priznatog prava.

Općina Ravna Gora neće podići tužbu radi povrata iznosa iz stavaka 5. i 6. ovoga članka ako bi ostvarivanjem tražbine nasljednici i članovi njegove obitelji te daroprimac i članovi njegove obitelji ostali bez imovine, odnosno prihoda potrebnog za podmirenje osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba.

Općina Ravna Gora ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime prava iz članka 18. i 19. ove Odluke od osobe koja je po zakonu dužna uzdržavati korisnika.

Članak 29.

Korisnik kojem je priznato pravo iz socijalne skrbi dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene prijaviti centru za socijalnu skrb svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili opseg prava.

Korisnik koji je na temelju rješenja Odjela ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili je morao znati da su neistiniti odnosno netočni ili nije prijavio promjenu koja utječu na gubitak ili visinu pomoći u određenom roku, a ostvario je pomoć na koju nije imao pravo ili je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada, dužan je vratiti neosnovano primljenu pomoć i nadoknaditi počinjenu štetu Općini.

Kada se utvrde okolnosti iz stavka 1. ovog članka, putem pisane obavijesti, poziva se korisnik ili osobu koja je podnijela zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi da neosnovanu primljenu pomoć vrati u roku od osam dana od dostave obavijesti.

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 30.

Poslove u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Odjel u suradnji sa Odborom za socijalna pitanja Općine Ravna Gora.

Odbor je stručno radno tijelo koje je sastavljeno od predsjednika i četiri člana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Ravna Gora sa zadaćom obavljanja poslova u vezi sa ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

Odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik Odbora te na njima razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi za ostvarivanje pojedinog prava te daje prijedlog zaključka Kolegiju načelnika, o visini isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti za svaki pojedini slučaj, obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daje prijedloge, mišljenje na prijedlog Proračuna Općine Ravna Gora u dijelu prava i oblika pomoći iz ove Odluke, prati stanje na svom području i obavlja i druge poslove iz oblasti socijalne skrbi.

Članak 31.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi pokreće se na zahtjev korisnika, bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu ili drugog oblika materijalne pomoći podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora na propisanom obrascu uz koji se prilaže pisana izjava podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva o imovini te pisana izjava podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva o dopuštenju da se izvrši uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku te ostalim ostvarenim prihodima.

Uvjet za razmatranje Zahtjeva za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć su uredno podmirene obveze podnositelja zahtjeva ili korisnika, odnosno njegovog zajedničkog domaćinstva prema Općini Ravna Gora i tvrtkama u njezinom vlasništvu.

Članak 32.

Uz Zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom ostvarenja prava, podnositelj je dužan na traženje Odbora ili Odjela predočiti sljedeće dokaze:

Dokumentacija za dokazivanje socijalnog uvjeta:

-rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,

-potvrda o zadnjem primitku sredstava Centra (preslika uz predočenje izvornika)

-rješenja Centra za socijalnu skrb o ostvarenim pravima na druge pomoći, naknade i potpore na koje korisnik ostvaruje pravo na temelju Zakona (preslike uz predočenje izvornika).

Dokumentacija za dokazivanje uvjeta prihoda:

-uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu svih članova obitelji ili kućanstva,

-potvrda o visini dohotka Porezne uprave za sve punoljetne članove obitelji ili kućanstva,

-izvod iz matice rođenih podnositelja zahtjeva, a u slučaju razvoda braka potrebno je priložiti i rješenje o razvodu od nadležnog suda,

-potvrde o prihodima svih članova obitelji ili kućanstva u zadnja tri mjeseca,

-ovjerenu prijavu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili dokaz o nezaposlenosti,

-potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova da članovi obitelji ili kućanstva nemaju u vlasništvu registrirano motorno vozilo

-zaposleni - izvješće o plaći, obrazac IP ili isplatne liste (preslike uz predočenje izvornika)

-vlasnici obrta - porezno rješenje ili potvrdu o visini dohotka

-umirovljenici - zadnji odrezak od mirovine (preslika uz predočenje izvornika)

-učenici i studenti - potvrda o redovitom školovanju, studiranju,

-kućanice - potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu člana osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju,

-žena na porodiljnom dopustu - potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o naknadi za vrijeme porodnog dopusta,

-vojne i civilne žrtve rata - rješenje nadležnog tijela o visini opskrbnine (rješenje uz predočenje izvornika).

Dokumentacija za dokazivanje posebnih - ostalih uvjeta:

-rješenje nadležnog tijela o statusu sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata kojim se utvrđuje invalidnost od najmanje 20% (preslika uz predočenje izvornika),

-za umirovljene osobe odrezak od mirovine (preslika uz predočenje izvornika).

-rješenje nadležnog tijela o postojanju tjelesnog oštećenja od najmanje 70% (preslika uz predočenje izvornika).

Članak 33.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom, u prvom stupnju, uz mišljenje Odbora odlučuje Kolegij načelnika.

Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno sredstava za isplatu pomoći utvrđenih ovom Odlukom, Kolegij načelnika će privremeno obustaviti isplatu istih ili odobriti isplatu u umanjenom iznosu, razmjerno postotku ostvarivanja proračunskih prihoda, a ako prihodi budu trajno smanjeni predložiti će Općinskom vijeću izmjene Programa pomoći građanima i kućanstvima.

Članak 34.

U slučaju potrebe Odbor može povremeno preispitati činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom te ukoliko su se okolnosti promijenile Odjel će donijeti novo rješenje kojim će se korisniku prava utvrditi prestanak tih prava.

Odbor ima pravo i obavezu nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena. Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Odjela uskratiti će se ostvarivanje tih prava.

Članak 35.

Protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora iz članka 17. ove Odluke može se izjaviti žalba jedinici područne (regionalne) samouprave.

Protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora o priznavanju drugih prava iz socijalne skrbi određenih ovom Odlukom može se podnijeti žalba Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade Primorsko goranske županije.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja kojim je priznato pravo na novčanu naknadu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se prema odredbama Odluke o socijalnoj skrbi koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

U postupku povodom žalbe podnesene protiv rješenja donesenog prije dana stupanja na snagu ove Odluke, primijeniti će se odredbe Odluke o socijalnoj skrbi koja je bila na snazi u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja.

Na sve odredbe koje nisu propisane ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/10).

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/14-01/5

Ur.broj: 2112/07-01-14-4

Ravna Gora, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr