SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

47.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), a u svezi odredbe članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Drugih izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Ravna Gora

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan iz članka 1. sadržan je u elaboratu Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koji se sastoji od:

I.Tekstualni dio (Odredbe za provođenje)

II. Grafički dio:

1.Korištenje i namjena površina, mjerilo 1:25000

2.Infrastrukturni sustavi i mreže, mjerilo 1:25000

2.a.Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav

2.b.Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski
sustav

2.c.Infrastrukturni sustavi i mreže - Pošta i telekomunikacije

3.Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, mjerilo 1:25000

3.a.Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora -
Uvjeti za korištenje i zaštitu

3.b.Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora -
Uvjeti za korištenje i uređenje

4.Građevinska područja naselja, mjerilo 1:5000
(sekcije 4/1 do 4/6)

III. Obvezni prilozi

Članak 3.

Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora izrađene su prema Odluci o izradi istih (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/13 i 21/14).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

Planom se na području Općine određuju sljedeće građevine od važnosti za državu:

1.Prometne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Željezničke građevine:

.Željeznička pruga za međunarodni promet:

-Rijeka - Karlovac - Zagreb i dalje

b) Cestovne građevine:

.Autocesta:

-Zagreb - Rijeka - s čvorištem Ravna Gora

.Državne ceste:

-D3: Rijeka (D8) - čvor Kikovica - Gornje Jelenje - Sopač - Stubica - Zdihovo

c) Građevine pošte i javnih telekomunikacija:

.Javne telekomunikacije:

-Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema

2.Građevine vodnogospodarskog sustava:

a) Građevine sustava vodoopskrbe:

.Regionalni vodoopskrbni sustav, vodozahvati površinskih i podzemnih voda, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje do stupnja sanitarne ispravnosti, glavni magistralni cjevovodi, vodospreme, industrijski transportni cjevovodi kapaciteta većeg od 250l/s:

-Podsustav Lokve

3.Energetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Elektroenergetske građevine:

.Dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje - postojeće:

*Prijenosni dalekovod 400 kV:

-TS Melina - TS Tumbri

b) Građevine za proizvodnju i transport nafte i plina:

.Naftovodi i produktovodi:

*magistralni naftovod za međunarodni transport: Omišalj - Sisak

*produktovod Rijeka - Karlovac - Sisak - Zagreb / Slavonski Brod -Vinkovci - granica R. Srbije

.Plinovod:

*međunarodni magistralni plinovod eksploatacijska polja na Sjevernom Jadranu - Pula - Viškovo - Zlobin - Delnice - Vrbovsko - Karlovac

*međunarodni magistralni plinovod LNG terminal - Zlobin - Rupa (granice sa Republikom Slovenijom)/ Karlovac - Zagreb-...,

*kao i svi priključni plinovodi do velikih proizvodnih, energetskih ili drugih postrojenja.

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

Planom se na području Općine određuju sljedeće građevine od važnosti za Županiju:

1.Cestovne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Osnovne županijske ceste:

.Ž 5034: Kupjak - Ravna Gora - Vrbovsko

.Ž 5069: Ž 5034 - Stari Laz - Mrkopalj (D 102)

2.Poštanske i telekomunikacijske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Pošta:

.Poštanski ured u Ravnoj Gori i Kupjaku

3.Građevine vodnogospodarskog sustava s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Građevine sustava vodoopskrbe (građevine i instalacije vodozahvata, crpljenja, pripreme, spremanja i transporta vode kapaciteta od 50 do 250 l/s) koji pripadaju podsustavima:

.Podsustav Lokve

b) Građevine sustava odvodnje otpadnih voda (građevine kapaciteta od 10.000 do 50.000 ES te manjeg kapaciteta od 10.000 sa većom osjetljivošću područja na kojem se nalaze):

.Sustav Ravna Gora

4.Elektroenergetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Distribucijski dalekovod 110 kV:

.HE Vinodol - HE Gojak

.TS Delnice - EVP Moravice

b) Planirana vjetroelektrana Poljička Kosa

5.Građevine plinoopskrbe s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) distribucijski sustav plinovoda sa pripadajućim objektima uključujući i redukcijske stanice (županijska plinska mreža)

b) Redukcijska stanica Ravna Gora

6.Građevine gospodarske namjene:

a) Poslovno-proizvodna zona Ravna Gora

2.2.1. GRAĐEVINE STAMBENE NAMJENE

Članak 6.

U članku 23. stavak 3. iza riječi »spremišta,« dodaje se riječ »bazeni«.

U članku 23. stavak 4. iza riječi »gospodarske,« dodaje se tekst »ugostiteljsko-turističke, sportske«.

Članak 7.

U članku 24. stavak 1., broj »7,0« mijenja se brojem »8,0«.

U članku 24. stavak 2., broj »3« mijenja se brojem »4«.

Članak 8.

Članak 25. mijenja se i glasi:

Maksimalna bruto razvijena površina obiteljske stambene građevine ne smije prelaziti 400 m2.

Članak 9.

U članku 26. stavak 4. dodaje se tekst koji glasi:

Bruto razvijena površina pomoćnih građevina ne može činiti više od 40% ukupne bruto razvijene površine obiteljske stambene građevine.

Članak 10.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

Udaljenost pomoćnih stambenih i pomoćnih poslovnih građevina od ruba građevne čestice iznosi minimalno 1 m.

Članak 11.

U članku 36.d. stavak 2. dodaje se tekst koji glasi:

Bruto razvijena površina pomoćne građevine ne može činiti više od 40% ukupne bruto razvijene površine višeobiteljske stambene građevine.

2.2.1. GRAĐEVINE STAMBENE NAMJENE

POSREDNA PROVEDBA PLANA

Članak 12.

Članak 39. mijenja se i glasi:

Posrednom provedbom provodi se građenje i uređenje površina u građevinskim područjima središnjeg naselja Ravna Gora za koje je ovim Planom propisan Urbanistički plan uređenja (UPU 1 središnjeg naselja Ravna Gora (N11)), a koji je na snazi.

2.2.3. GRAĐEVINE GOSPODARSKE NAMJENE

2.2.3.2. Građevine ugostiteljsko-turističke namjene

Članak 13.

U članku 56. stavak 3. riječi »osim kampa« se brišu.

Članak 14.

Članak 58. mijenja se i glasi:

Građevine ugostiteljsko-turističke namjene mogu se graditi pod sljedećim uvjetima:

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,5

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti iznosi 1,6

-naveća dopuštena katnost građevine je P0 (S)+P+2+Pk

-najveća dopuštena visina građevine je 12 metara

-maksimalni kapacitet građevine je 100 ležaja.

U sklopu građevinske čestice građevine ugostiteljsko- turističke namjene mogu se graditi pomoćne građevine i uređivati sportski tereni, terase, dječja igrališta, bazeni i slični sadržaji.

Članak 15.

U članku 58.a. stavak 1., tekst »6 metara« mijenja se tekstom »3 metra«.

U članku 58.a. stavak 2., broj »3« mijenja se brojem »1«.

2.3.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ZA IZDVOJENE NAMJENE

Članak 16.

Članak 69. mijenja se i glasi:

Neposrednom provedbom Plana gradi se unutar izdvojenog građevinskog područja sljedećih namjena:

.ugostiteljsko-turistička namjena - kamp (T3)

.izgrađeni dio poslovne namjene (K)

Članak 17.

Članak 70. mijenja se i glasi:

Planom su određena slijedeća izdvojena građevinska područja za gradnju kampa (T3):

-Ugostiteljsko-turistička namjena - kamp (T3)

-uz potok Sušica, površine 2,85 ha

-uz građevinsko područje naselja N11, površine 1,31 ha

Članak 18.

Članak 70.a. se briše.

Članak 19.

U članku 70.b briše se dio rečenice koji glasi: »- kamp uz potok Sušica«.

U članku 70.b dodaju se novi stavci koji glase:

Izgradnja kampova može se planirati i izvan građevinskog područja naselja. Prostor izvan građevinskog područja na kojem se namjerava graditi kamp može se planirati na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti tako da izgrađenost zgradama u obuhvatu zahvata u prostoru kampa nije veća od 10%.

Kampovi koji su Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 75/08, 45/09 i 11/ 14) razvrstani u vrstu ''kamp odmorišta'' ne moraju se planirati u T3 zonama, već se obzirom na svoju namjenu i druge značajke mogu planirati u zonama druge odgovarajuće namjene u građevinskom području kao i izvan građevinskog područja uz javne ceste ili kao dio tih cesta tj. kao prateća i uslužna infrastruktura te ceste.

Članak 20.

Iza članka 70.b. dodaje se članak 70.c. koji glasi:

Članak 70.c.

Unutar izgrađenog dijela poslovnih namjena (K) za koje propisana obveza izrade urbanističkog plana uređenja do donošenja istog, akt za građenje može se izdati za rekonstrukciju postojećih građevina i za građenje novih građevina prema uvjetima iz članka 73., 74. i 74.a. ovoga Plana. U izgrađenom dijelu izdvojenog građevinskog područja poslovne namjene (K) minimalna udaljenost građevina (građevinski pravac) od regulacijskog pravca iznosi 5 m.

Članak 21.

Iza članka 70.c. dodaje se članak 70.d. koji glasi:

Članak 70.d.

Građevinska čestica mora se priključiti na javnu prometnu površinu izravno ili kolnim pristupom minimalne širine 5,5 m. Priključak mora osigurati pješački i kolni pristup građevinskoj čestici i građevini.

Građevinska čestica mora se priključiti na vodove vodoopskrbe, odvodnje i elektroopskrbe. U građevinskim područjima za izdvojene namjene u kojima nije izgrađen sustav odvodnje, do njegove izgradnje, odvodnju treba riješiti sukladno Odluci o zaštiti izvorišta na području Gorskog kotara (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 08/14).

Članak 22.

Naslov »2.3.1.2. Vikend naselja« mijenja se i glasi:

»2.3.1.2. Ugostiteljsko-turistička namjena«

Članak 23.

Ispod naslova »2.3.1.2. Vikend naselja« dodaje se podnaslov »Vikend naselja (VN)«.

Članak 24.

U članku 75. stavak 1., alineja 1 mijenja se i glasi:

-VN1 »Suhi vrh«, površine 19,32 ha, od toga izgrađeno 3,31 ha

U članku 75. stavak 1., alineja 4 mijenja se i glasi:

-VN4 »Stari Laz«, površine 3,99 ha, od toga izgrađeno 0,63 ha

Članak 25.

Iza članka 75. dodaje se podnaslov »Turistička naselja (T2)« i članci 75.a. i 75.b. koji glase:

Turistička naselja (T2)

Članak 75.a.

Površine (zone) ugostiteljsko-turističke namjene (T2) izvan naselja su građevinska područja u kojima se planira izgradnja ugostiteljsko-turističkih građevina i uređenje površina koje su namijenjene smještaju, rekreaciji, zabavi i pružanju različitih vrsta usluga turistima, odnosno izgradnji građevina za odmor.

Planom su razgraničena građevinska područja turističkih naselja:

-T2

-»Novi Lazi«, površine 7,02 ha

-uz građevinsko područje naselja N12, površine 2,97 ha

-Stari Laz, površine 4,17 ha

Članak 75.b.

Turističko naselje (T2) je jedinstvena funkcionalna cjelina (građevna čestica) koju čini više samostalnih građevina u kojima su: recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadržaji.

Prilikom gradnje i uređenja građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene (T2), potrebno je pridržavati se slijedećih smjernica:

-građevina za smještaj gostiju može biti tipa hotel, aparthotel, pansion, turistički apartmani i/ili kamp

-maksimalni kapacitet smještajne građevine je 100 ležaja

-minimalna kategorija smještajne građevine je ***

-minimalna veličina građevne čestice za izgradnju građevine za smještaj gostiju je 2000 m2

-oblik građevne čestice mora biti određen na način da omogućava optimalno funkcioniranje (opskrba, servisni prostori i sl.) smještajne građevine, smještaj vozila te izgradnju pomoćnih građevina i uređenje površina u funkciji osnovne namjene, koje su nužne za osiguranje propisanog standarda smještajne građevine (min. ***)

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,4

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti iznosi 1,2

-građevina može imati najviše 6 etaža, od čega najviše 4 nadzemne (P+3)

-najveća dopuštena visina građevine je 14 metara

-u sklopu građevinske čestice građevine namijenjene smještaju mogu se graditi pomoćne građevine i uređivati tereni namijenjeni odvijanju sportskih aktivnosti vezanih uz zimske i ljetne sportove (mini skijalište, sanjkalište, tenis i sl.) i rekreacijskih aktivnosti (trim staze, dječja igrališta i sl.). Pri izračunu izgrađenosti građevne čestice ne uzima se u obzir površina sadržaja dobivenih uređenjem, ukoliko nisu natkriveni.

-udaljenost građevine za smještaj od granice građevne čestice ne može biti manja od 6 metara, odnosno pola visine građevina (h/2)

-pomoćne građevine ne smiju biti udaljene manje od 3 m od granice građevne čestice

-parkiranje i/ili garažiranje vozila rješava se na građevnoj čestici smještajne građevine

-ukoliko se planira izgradnja garaže, ona mora biti smještena unutar gabarita osnovne građevine. Iznimno, garaža se može smjestiti i izvan gabarita smještajne građevine u koliko se gradi kao ukopana građevina.

-ako se garažni prostori nalaze u podzemnoj (podrumskoj) etaži, ne računaju se u izgrađenost građevne čestice

-na 1000 m2 bruto razvijene površine smještajnih građevina potrebno je osigurati minimalno 20 parkirališnih ili garažnih mjesta. Optimalno je pri dimenzioniranju broja potrebnih mjesta koristiti standard od 40 parkirališnih ili garažnih mjesta na 1000 m2 bruto razvijene površine

-kod površina ugostiteljsko turističke namjene smještenih na terenu značajnog nagiba, posebnu pažnju potrebno je posvetiti odabiru tipa i oblikovanju građevine.

2.3.2. GRAĐEVINE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 26.

U članku 80. dodaje se novi stavak koji glasi:

Svako građenje mora biti u skladu sa Odlukom o zaštiti izvorišta na području Gorskog kotara (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 08/14) i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine«, broj 80/13 i 43/14).

2.3.2.1. Građevine infrastrukture

Članak 27.

U članku 83., stavak 1. tekst »sustava vodoopskrbe i odvodnje« mijenja se tekstom »vodnogospodarskog sustava«.

U članku 83., stavak 3. slovo u zagradi »(A)« mijenja se slovom »(E)«.

2.3.2.2. Zdravstvene i rekreacijske građevine

Članak 28.

U članku 85., stavak 3. mijenja se i glasi:

Uvjeti gradnje za ove građevine formiraju se prema slijedećim kriterijima:

-građevina mora imati kolni prilaz minimalne širine 3,0 metra

-maksimalna veličina građevine može iznositi do 800 m2 bruto razvijene površine. U ukupnu maksimalnu površinu građevine spadaju i potrebne površine za pomoćne gospodarske objekte.

-tlocrtna površina ovih građevina ne smije biti veća od 300 m2

-građevina ne smije imati više od 3 etaže

-najveća dopuštena visina iznosi 8 metara

-dopuštena je kao pomoćna djelatnost pružanje ugostiteljskih i/ili smještajnih usluga.

Članak 29.

U članku 87., stavak 2. mijenja se i glasi:

U sklopu ovih površina mogu se graditi ili postavljati samo prizemne građevine za prehranu i piće, sanitarije i spremišta za sportske rekvizite, skloništa i slično, koje su u funkciji dnevnog izletničkog turizma i održavanja manifestacija. Tlocrtna površina takvih građevina ne smije biti veća od 60 m2. Bruto razvijena površina

takvih građevina ne smije biti veća od 0,5% rekreacijske površine, a ne više od 60 m2. Građevina može imati i natkrivenu terasu čija površina ne smije prelaziti izgrađenu površinu.

2.3.2.3. Gospodarske građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti

Članak 30.

Članak 93. mijenja se i glasi:

Na poljoprivrednim površinama izvan građevinskih područja naselja, namijenjenim ratarskoj proizvodnji, dopuštena je gradnja, odnosno postavljanje privremenih građevina staklenika i plastenika. Uvjet za postavljanje ovih građevina je postojeći kolni prilaz širine najmanje 3,0 metra. Najmanja dozvoljena udaljenost građevina od ruba građevne čestice iznosi 3,0 metra. Najveća dopuštena visina građevine iznosi 4,5 metara. Uz staklenike i plastenike dopuštena je gradnja pratećeg - pomoćnog objekta za spremanje alata i strojeva, poljoprivredne opreme i slično, površine do 30 m2 tlocrtne bruto površine s maksimalno jednom etažom, bez smještajnih kapaciteta.

2.3.2.5. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina

Članak 31.

U članku 95. stavak 2., alineja 2 mijenja se i glasi:

-lokacija za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina mora biti udaljena minimalno od:

-građevinskih područja naselja, 500 m

-građevinskih područja ugostiteljsko-turističke i sportske namjene, 500 m

-građevinskih područja gospodarske namjene, 300 m

-građevina izvan građevnog područja, 200 m

-obale mora i voda, 1 000 m

-zaštićenih dijelova prirode i dijelova prirode predviđenih za zaštitu, 200 m.

Članak 32.

U članku 96. iza prvog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Prema članku 7. Odluke o zaštiti izvorišta na području Gorskog kotara (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 08/14) zahvat na predmetnoj lokaciji nije dozvoljen osim ukoliko se detaljnim hidrogeološkim radovima dokaže da su značajke iz članka 3. stavak 1. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine«, broj 66/11 i 47/13) u mikrozoni bitno drugačije od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se mikrozona nalazi.

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 33.

Članak 113. mijenja se i glasi:

Planom su određeni infrastrukturni koridori namijenjeni smještaju građevina i instalacija infrastrukturnih sustava:

. prometa

. telekomunikacija

. vodoopskrbe i odvodnje i

. energetike.

Infrastrukturni koridor je prostor rezerviran za smještaj građevina i instalacija pojedinog infrastrukturnog sustava, utvrđen unutar građevinskog područja i/ili izvan građevinskog područja na šumskim, poljoprivrednim i vodnim površinama.

Razgraničenje infrastrukturnih koridora za građevine pojedinog infrastrukturnog sustava vrši se prema kriterijima iskazanim u tablici 20.

Tablica 20: Kriteriji razgraničenja zaštitnih i planskih infrastrukturnih koridora (u metrima)

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 54.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-01/13-01/3

URBROJ: 2112/07-01-14-91

Ravna Gora, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51314&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr