SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

54.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12 i 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U OPĆINI PUNAT U 2015. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini (u daljnem tekstu: Program) utvrđuje se opseg i troškovi održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Općine Punat za:

1. Održavanje oborinske odvodnje

2. Održavanje javne rasvjete

3. Održavanje zelenih površina

4. Održavanje javnih površina

5. Održavanje nerazvrstanih cesta

6. Uređenje plaža

7. Komunalne djelatnosti od lokalnog značenja

Održavanje komunalne infrastrukture iz ovog Programa financira se iz sredstava komunalne naknade, ekološke pristojbe, boravišne pristojbe i ostalih prihoda.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini sadrži:

* opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

* iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata iz članka 1. na području Općine Punat i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.

II. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVRŠINA

Članak 3.

Na području Općine Punat tijekom 2015. godine obavljat će se održavanje građevina oborinske odvodnje s javnih površina:

1. Održavanje slivnika i odvodnja oborinskih voda

Vrsta radova:

U održavanju slivnika i zatvorenih kanala oborinske odvodnje i otvorenih kanala oborinske odvodnje čistit će se i ispirati slivnici i perforirani rubnjaci, troškovi oborinske odvodnje kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 15.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-05/14-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-14-20

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Općinskog vijeća

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr