SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

44.

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 11. stavka 2., članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Punat

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o komunalnim djelatnostima određuju se djelatnosti od lokalnog značenja koje se pod uvjetima utvrđenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu smatraju komunalnim djelatnostima, određuju se djelatnosti koje se povjeravaju bez javnog natječaja na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine, komunalne djelatnosti za koje se pravo obavljanja, te izgradnja i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja tih djelatnosti može steći koncesijom i komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Punat, a koje se mogu povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora te se utvrđuju uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje obavljanja određenih komunalnih poslova na temelju ugovora.

KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČENJA

Članak 2.

Osim komunalnih djelatnosti iz članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Punat određuju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat,

2. uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk«

3. higijeničarska služba

4. dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora

5. prigodno ukrašavanje Općine

Pod poslovima nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat razumijeva se djelatnost naplate parkiranja, kontrole naplate, održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije, opreme parkirališta, organizacijski i drugi poslovi na javnim parkiralištima i zatvorenim javnim parkiralištima.

Pod poslovima premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila podrazumijeva se podizanje i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila specijalnim vozilom »pauk«, temeljem naredbe ovlaštene osobe u ograđeno, uređeno i čuvano parkiralište na području općine.

Pod higijeničarskom službom razumijeva se redovan obilazak područja Općine Punat i uklanjanja životinjskih lešina i otpada životinjskog podrijetla, hvatanje pasa i mačaka lutalica na području Općine i izlazak na teren po pozivu nadležne službe Općine Punat, nadležne veterinarske inspekcije ili građana, vezano uz pojavu životinja za koje se sumnja da su oboljele od zaraznih bolesti.

Pod provođenjem mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora razumijeva se provođenje mjera u tim djelatnostima sukladno posebnoj odluci koja uređuje mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina.

Pod prigodnim ukrašavanjem Općine razumijeva se ukrašavanje i osvjetljavanje

Općine za državne blagdane i druge manifestacije.

NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Na području Općine Punat u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu komunalne djelatnosti obavljaju:

1. trgovačka društva u djelomičnom, odnosno pretežitom vlasništvu Općine Punat,

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i

3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

1. TRGOVAČKA DRUŠTVA U DJELOMIČNOM ODNOSNO PRETEŽITOM VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

Članak 4.

Komunalne djelatnosti povjeravaju se bez javnog natječaja na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima u vlasništvu Općine i to:

1. Ponikve voda d.o.o.

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

2. Ponikve eko otok Krk d.o.o.

- održavanje čistoće - u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

- odlaganje komunalnog otpada

3. KD Črnika d.o.o.

- održavanje čistoće - u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina (komunalna higijena, skupljanje sitnog otpada, čišćenje snijega)

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- tržnice na malo,

- održavanje groblja - u dijelu koji se odnosi na održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika,

- poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat

Članak 5.

Trgovačka društva iz članka 4. ove Odluke, komunalne djelatnosti obavljaju na temelju ove Odluke, posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti, te ostalih akata usvojenih od nadležnih tijela trgovačkih društava.

Članak 6.

Povjerene poslove navedene u članku 4. ove Odluke trgovačka društva obvezna su samostalno obavljati i neposredno organizirati temeljem utvrđenih godišnjih programa održavanja usvojenih od strane Općinskog vijeća, te ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti koje sklapaju s načelnikom Općine Punat.

Povjerene poslove trgovačka društva iz članka 4. ove Odluke obvezna su:

- izvršavati temeljem utvrđenih godišnjih programa sa planom rada koje su obvezna dostaviti Općini Punat najkasnije do 15. listopada tekuće godine za iduću godinu,

- Općini Punat podnositi mjesečno izvješće o ravnomjernom izvršenju Programa do 5. datuma u mjesecu za protekli mjesec.

Općina Punat, u skladu sa svojim ovlastima, ima pravo stručnog nadzora izvršenja povjerenih poslova dodijeljenih trgovačkim društvima iz članka 4. ove Odluke.

U slučaju da se utvrdi nedostatak nad obavljenim komunalnim poslom iz pojedinog programa, trgovačkom društvu koje je nositelj ugovorenog posla obustavit će se isplata financijskih sredstava do visine vrijednosti neobavljenih poslova.

2. KONCESIJE

Članak 7.

Pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji obavljaju slijedeće djelatnosti:

1. prijevoz pokojnika,

2. održavanje groblja - u dijelu koji se odnosi na ukop pokojnika

3. obavljanje dimnjačarskih poslova

4. uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk«

5. održavanje javne rasvjete - u dijelu koji se odnosi na održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka ove Odluke, koncesijom se može steći pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1., točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka.

Članak 8.

Koncesije iz članka 7. ovog članka daju se na rok od 5 godina.

Članak 9.

Za komunalne djelatnosti iz članka 7. ove Odluke Općinsko vijeće utvrđuje pripremne radnje i postupak davanja koncesije, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o koncesijama, posebnom odlukom.

3. UGOVOR O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA

Članak 10.

Komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Punat mogu temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, obavljati pravne i fizičke osobe nakon provedenog javnog natječaja ili prikupljanja ponuda i to:

- održavanje nerazvrstanih cesta - u dijelu koji se odnosi na tekuće održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih prometnica te presvlačenje makadamskih kolnika asfaltom,

- podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

- higijeničarska služba

- dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora

- prigodno ukrašavanje Općine

Članak 11.

Opseg komunalnih djelatnosti iz članka 10. ove Odluke odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđen godišnjim programima za svaku sljedeću godinu.

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova, a koje se iz opravdanih, objektivnih razloga mogu pojaviti u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, a u skladu sa izmjenama u Programu održavanja komunalne infrastrukture, može se ugovoriti dodatak ugovora s izvoditeljem poslova.

Uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja

Članak 12.

Za komunalne djelatnosti iz članka 10. ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova:

- ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od 4 godine,

- ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i to: potvrdom porezne uprave o stanju duga. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave poziva na prikupljanje ponuda,

- ponuditelj mora dokazati da je ispunio sve obveze prema Općini Punat. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave poziva na prikupljanje ponuda,

- ponuditelj mora dokazati da je kadrovski i tehnički opremljen za obavljanje posla za koji se provodi postupak prikupljanja ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti (reference za obavljanje komunalnih djelatnosti - oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi)

- ukoliko naručitelj to zahtijeva ponuditelj je dužan dostaviti kvalitetnu garanciju za uredno ispunjenje ugovora, za sve vrijeme na koje je ugovor sklopljen (bezuvjetna garancija banke s obvezom plaćanja »na prvi pismeni poziv i bez prigovora«),

- ponuditelj mora dokazati da ovlaštena osoba za zastupanje nije pravomoćno osuđena te da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala (izjava da direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za gospodarska kaznena djela prema gospodarskom kriminalitetu u Kaznenom zakonu - odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu). Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave poziva na prikupljanje ponuda,

- kada to ocijeni potrebnim Općina Punat može zatražiti od ponuditelja druge dokaze radi utvrđivanja sposobnosti ponuditelja.

Općinski načelnik Općine Punat donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja.

Općinski načelnik Općine Punat osniva stručno povjerenstvo koje provodi javno prikupljanje ponuda ili raspisuje natječaj za povjeravanje komunalnih poslova.

Javni natječaj iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se u »Narodnim novinama«, dok se poziv za prikupljanje ponuda obavlja pozivom najmanje 3 pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti ili se objavljuje u dnevnom tisku i na službenim stranicama Općine Punat.

Općinsko vijeće nakon provedenog postupka, na prijedlog načelnika donosi odluku o izboru ponuditelja kome će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova.

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje komunalnih poslova smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi ukupno najnižu cijenu.

Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova s izabranim ponuditeljem sklapa načelnik.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sadržava odredbe o raskidu, a naročito u slučaju ako se povjereni komunalni poslovi ne obavljaju kvalitetno ili na štetu Općine Punat i građana. Odluku o raskidu donosi načelnik na prijedlog obavlja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, a o razlozima raskida načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.

OBVEZE OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 13.

Trgovačka društva iz članka 4. ove Odluke i pravne ili fizičke osobe iz članka 7. i 10. ove Odluke dužni su trajno i kvalitetno pružati usluge odnosno obavljati poslove komunalnih djelatnosti koje su im povjerene te u tu svrhu moraju održavati u stanju funkcionalne sposobnosti objekte i uređaje koji omogućavaju obavljanje djelatnosti. Osim toga obvezni su na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i posebnih propisa osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i osigurati javnost rada.

O prekidu usluga do kojih dođe radi više sile ili drugih razloga koje trgovačko društvo nije moglo spriječiti izvršavanjem dužnosti iz prethodnog stavka, trgovačko društvo dužno je odmah obavijestiti Upravni odjel za komunalne djelatnosti i korisnike te usluge, te poduzeti neophodne mjere za otklanjanje uzroka prekida ili na drugi način osigurati pružanje usluga, odnosno obavljanje djelatnosti.

Članak 14.

Kad nastupe okolnosti iz članka 12. stavak 2. ove Odluke trgovačko društvo uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, dužno je bez odlaganja:

a. odrediti način odnosno red prvenstva pružanja usluga

b. utvrditi odgovarajuće mjere za nastavljanje djelatnosti

c. utvrditi razloge i eventualnu odgovornost za prekid obavljanja odnosno pružanja usluga

Odluke iz prethodnog stavka moraju se odmah javno objaviti.

FINANCIRANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 15.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, osiguravaju se iz cijene komunalne usluge, iz komunalne naknade, općinskog proračuna i drugih sredstava po posebnim propisima.

Članak 16.

Ukoliko trgovačko društvo, odnosno pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti u smislu ove Odluke ne obavljaju povjerene djelatnosti na način kojim se štiti interes Grada i građana, načelnik je dužan pokrenuti postupak raskida koncesijskog ugovora ili ugovora o povjeravanju komunalnih poslova odnosno postupak za izmjenu ove Odluke te oduzimanje prava obavljanja određene djelatnosti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti:

1. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 48/12);

2. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/13).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-14-9

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr