SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

43.

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13), a u svezi s odredbom članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 35/09, 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih
izmjena i dopuna UPU 3 - građevinsko područje
naselja N 1 - centralno naselje Punat

Članak 1.

Donosi se Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU 3 - građevinsko područje naselja N 1 - centralno naselje Punat.

Članak 2.

Članak 7. Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU 3 - građevinsko područje naselja N 1 - centralno naselje Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/13) mijenja se i glasi:

»Ciljevi i programska polazišta izrade Izmjena i dopuna UPU 3 - građevinskog područja naselja N 1 su sljedeći:

1. omogućiti postojećim kampovima daljnji razvitak unutar svojih sadašnjih granica i prema zakonski propisanoj proceduri bez potrebe izrade DPU;

2. omogućiti realizaciju stambenih zgrada namijenjenih programu poticane stanogradnje (POS) na k.č. 8612/1, 8613/1, 8613/2, 8613/3, 8614/1, 8614/2 i 8652/2 sve k.o. Punat uz osigurane kvalitetne uvjete smještaja i gradnje, a ujedno predvidjeti lokaciju i dati uvjete gradnje i smještaja doma za starije i nemoćne;

3. utvrditi planske uvjete smještaja i daljnjeg razvoja svih programa gospodarske i trgovačke namjene s osobitim naglaskom na ugostiteljsko-turističkim građevinama, zonama i sadržajima u svim dijelovima naselja. Posebnu pozornost obratiti uvjetima smještaja, uređenja i gradnje pratećih sadržaja ugostiteljstva unutar priobalnog dijela naselja uz uređene plaže;

4. dodatno valorizirati i redefinirati uvjete razvoja lučkog područja i povećanja broja vezova sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima;

5. utvrditi detaljne uvjete rekonstrukcije svih vrsta i tipologija građevina, posebno unutar svih dijelova naselja;

6. redefiniranje uvjeta rješavanja potrebnog broja parkirališnih mjesta uz moguće prijedloge novih površina za stalne i sezonske korisnike;

7. usklađenje i redefiniranje planskog izričaja, osobito u dijelu provedbenih odredbi za gradnju, te usklađenje grafičkog i tekstualnog dijela UPU;

8. utvrđivanje zona namjene, te uvjeta i načina gradnje, prema zakonskim odredbama, ali i sukladno posebnostima lokalnih uvjeta, postojeće gradnje i drugih planskih odredbi;

9. u domeni zaštite javnog ali i privatnog interesa, na razini cijelog naselja preispitati i provjeriti omogućavanje kontinuiteta pješačkih i kolnih komunikacija, te uvjeta uređenosti dijelova građevinskih područja. Poticati faznost u realizaciji prometnica koja ujedno jamči i provedivost i dalju urbanizaciju;

10. izmjenama plana omogućiti ispravke tehničkih pogrešaka postojećeg UPU.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/06

Ur. broj: 2142-02-01-14-8

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr