SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
GRAD KRK

63.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Odluke o izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/14), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) i suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: 350-02/14-13/46, URBROJ: 531-05-14-2 od 17.12.2014. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena Urbanističkog plana uređenja
UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)

I. UVODNE ODREDBE

Glava I.

Donose se Izmjene Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13), što ga je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Gradom Krkom.

Glava II.

Izmjene Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) sastavni su dio ove Odluke, a sastoje se od grafičkog dijela plana te priloga.

II - GRAFIČKI DIO PLANA sadrži:

-kartografski prikaz broj 3b: »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene planskih mjera zaštite - Oblici korištenja«.

III - PRILOZI:

III-1 OBRAZLOŽENJE

III-2 SAŽETAK ZA JAVNOST

III-3 IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Glava III.

Izmijenjeni dijelovi iz Glave II. ove Odluke postaju sastavni dio Plana, ali nisu predmet objave.

II. ZAVRŠNE ODREDBE

Glava IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage kartografski prikaz broj 3b: »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene planskih mjera zaštite - Oblici korištenja« Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13).

Glava V.

Izmjene Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) su izrađene u 6 izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostave Krk, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Glava VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-03/14-01/1

UR. BROJ: 2142/01-01-14-49

Krk, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51500&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr