SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
GRAD KRK

62.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Odluke o izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/14), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) i suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: 350-02/14-14/5, URBROJ: 531-05-14-2 od 17.12.2014. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena Detaljnog plana uređenja
dijela poslovne »Zone 29«
na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

I. UVODNE ODREDBE

Glava I.

Donose se Izmjene Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/ 07 i 9/12), što ga je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Gradom Krkom.

Glava II.

Izmjene Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (u nastavku Odluke: Plan), sastavni su dio ove Odluke a sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela plana te priloga.

I- TEKSTUALNI DIO PLANA sadrži

- Odredbe za provođenje

II - GRAFIČKI DIO PLANA sadrži kartografske prikaze:

1. Detaljna namjena površina

2.1. Prometna infrastrukturna mreža

2.2./2.3. Komunalna infrastrukturna mreža

Vodoopskrba/Odvodnja

2.4. Komunalna infrastrukturna mreža

Elektroopskrba

2.5. Komunalna infrastrukturna mreža

Telekomunikacije

3. Oblici korištenja i način gradnje

4. Uvjeti gradnje.

III - PRILOZI:

III - 1 OBRAZLOŽENJE

III - 2 SAŽETAK ZA JAVNOST

III - 3 IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Glava III.

Izmijenjeni dijelovi iz Glave II. ove Odluke postaju sastavni dio Plana, odnosno zamjenjuju odgovarajuće dijelove Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/07 i 9/12).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

U članku 9., stavku 2., podstavku 1. iza teksta: »- za građevnu česticu oznake K1-8 do« dodaje se tekst »K1-34 i«.

Članak 2.

U članku 10., stavku 2., podstavku 1. iza teksta: »- za građevne čestice oznake K1-8 do« dodaje se tekst »K1-34 i«.

Članak 3.

U članku 11., stavku 2., podstavku 1. iza teksta: »- za građevne čestice oznake K1-8 do« dodaje se tekst »K1-34 i«.

Članak 4.

U članku 21., stavku 2., podstavku 2. oznaka »K1-35« se briše.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Glava IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/ 07 i 9/12) i to kartografski prikazi:

1. Detaljna namjena površina

2.1. Prometna infrastrukturna mreža

2.2./2.3. Komunalna infrastrukturna mreža

Vodoopskrba/Odvodnja

2.4. Komunalna infrastrukturna mreža

Elektroopskrba

2.5. Komunalna infrastrukturna mreža

Telekomunikacije

3. Oblici korištenja i način gradnje

4. Uvjeti gradnje.

Glava V.

Izmjene Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku su izrađene u 6 izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostave Krk, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Glava VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-03/14-01/1

UR. BROJ: 2142/01-01-14-48

Krk, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51500&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr