SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD OPATIJA

64.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93., 29/97, 47/99 i 35/08) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 30/09 i 07/13) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 15. prosinca 2014. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske
knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija, uz uvjet da se u naslov iza riječi »Viktor Car Emin« doda riječ »Opatija« i da se u članku 24. stavku 1. riječ »Osnivač« zamijeni s riječima »Gradsko vijeće Grada Opatije«.

II.

Ovaj će se zaključak objaviti u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 012-03/14-01/01

UR.BROJ: 2156/01-01-14-2

Opatija, 15. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr