SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD OPATIJA

53.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09, 7/ 13 i 17/13) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 15. 12. 2014. godine donosi

P R O G R A M
Projekta »Grad Opatija - prijatelj djece« za razdoblje
od 2015. do 2019. godine

Program aktivnosti projekta »Grad Opatija - prijatelj djece« temelji se na pravilima Akcije »Gradovi i općine - prijatelji djece« koju su pokrenuli Savez Društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, povodom desete godišnjice usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta 1999. godine i ostvarenim rezultatima u razdoblju od uključivanja u akciju do danas, Strategije za dječja prava 2012-2015. Vijeća Europe i Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine.

Program obuhvaća najznačajnija područja i unutar njih aktivnosti sukladne kriterijima potrebnim za očuvanje dobivenog prestižnog i obvezujućeg naslova »Grad Opatija - prijatelj djece« s ciljem osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece u našoj sredini. Zajednički ciljevi i smjernice s Nacionalnom strategijom jesu:

-osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci, sustavno praćenje potreba djece

(tjelesno i mentalno zdravlje)

-osiguranje financijskih sredstva za ostvarivanje prava djece u vrijeme gospodarske recesije

-unaprjeđenje i osiguranje sustavnog praćenja djelotvornosti različitih mjera namijenjenih djeci i roditeljima (Izvor: prilagođeno iz Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine).

Grad Opatija stekao je naziv »Grad Opatija prijatelj djece« 20. studenog 2005. godine. Zahvaljujući akciji Gradovi i općine - prijatelji djece, a u suradnji gradske uprave, ustanova, institucija i neprofitnih organizacija učinjeni su veliki pomaci u poboljšanju kvalitete života djece (uređena su nova dječja igrališta, dječja plaža, skate park, izrađen je Registar za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima, otvorena je radionica za djecu s teškoćama u razvoju, postavljen je mjerač brzine kod škole, uređen je prilaz za automobile kod škole, sagrađena je Sportska dvorana Marino Cvetković... ). Promocija participacije djece kao jednog od strateških ciljeva Strategije Vijeća Europe o pravima djece (2012-2015) provodi se kroz program Dječje participacije Društva Naša djeca Opatija (Dječji forumi, Dječji tim, susreti djece sa saborskim zastupnicima, Pisanje poruka djece odraslima, Dječji javni skup) i projekt Dječje gradsko vijeće kao jednu od osmišljenih aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u lokalnu zajednicu kojim se informira djecu o dječjim pravima, o položaju djece u svijetu te potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave. Predstavnici DGV-a i DF - a sudjeluju na raznim svjetskim konferencijama, kongresima, susretima, forumima i projektima o dječjim pravima i dječjoj participaciji. Sustavnom promocijom dječjih prava i dječje participacije (edukativne radionice, sudjelovanje u kampanjama vezanim uz senzibiliziranje javnosti na prava i potrebe djece u svijetu) svake godine uključuje sve veći broj djece u razne aktivnosti i događanja. Opremljen je defektološki, logopedski i sociopedski kabinet u Školi i Društvu Naša djeca, osnovan je centar za organizirano slobodno vrijeme djece Happy Time, pokrenuto je organizirano čuvanje djece tijekom ljetnih praznika, organizirana je razmjena školskih udžbenika i drugo. Dosadašnja ulaganja i napori rezultirali su visokim standardima u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, kulturnim i sportskim aktivnostima djece te u ostvarivanju socijalnih prava i zdravstvene zaštite djece. Osigurani su institucionalni i izvaninstitucionalni oblici potpore odgoju i obrazovanju djece predškolske i školske dobi. Provode se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta života djece i kojima se stvaraju uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije, uz naglasak na važnost kontinuiteta rada s djecom. Osim toga, ulaže se u poticanje humanosti i volonterstva među djecom (Natječaj za Naj dječje djelo »Srce moje i ruke tvoje nek' cijeli svijet dobrotom osvoje«), program produženog boravka (160 učenika), jačanje ljudskih kapitala važnih za razvoj i društvenu uključenost djece (stručna služba, pomoćnici u nastavi, školski preventivni program), izvannastavne aktivnosti i projekte u školi, program pomoći u učenju, rad s darovitom djecom. Odlukom o socijalnoj skrbi omogućena je besplatna marenda/produženi boravak/udžbenici/predškolski program, pomoć djeci s teškoćama u razvoju, programi preventivne zdravstvene zaštite, savjetodavni programi. Slobodno vrijeme djece se podupire organizacijom sportskih i kulturnih aktivnosti, stvaranjem prostornih uvjeta za provođenje slobodnog vremena i drugo. Kako se potrebe djece mijenjaju, potrebno je kontinuirano pratiti te promjene i truditi se stalno pridonositi poboljšanju kvalitete života djece. U dugoročnom programu navedene su prepoznate potrebe djece, planirane aktivnosti namijenjene djeci te nositelji aktivnosti po pojedinim programskim područjima, uz naglasak na jačanje međusektorske suradnje i praćenje uspješnosti.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Sve spomenute aktivnosti za ostvarivanje prava i potreba djece sustavno će se pratiti i prema potrebi proširivati po prioritetnim programskim područjima. Predviđena je evaluacija (unutrašnja i vanjska), kvalitativnim i kvantitativnim metodama.

Temeljem dugoročnog Programa svake se godine prilikom donošenja Proračuna Grada Opatije donosi operativni dokument, Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za narednu godinu.

Program Projekta »Grad Opatija - prijatelj djece« za razdoblje 2015. - 2019. godine će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-01/14-01/34

URBROJ: 2156/01-01-14-1

Opatija, 15. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine PGŽ 25/09, 30/09 i 7/13) i Programa Projekta »Grad Opatija - prijatelj djece« za razdoblje 2015.-2019. godine, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 15. 12. 2014. godine donosi

IZVEDBENI PLAN OSTVARIVANJA
PRAVA I POTREBA DJECE GRADA OPATIJE
ZA 2015. GODINU

Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije temelji se na dugoročnom Programu Projekta

»Grad Opatija - prijatelj djece« za razdoblje 2015.-2019. godine, odnosno mjerama za podizanje kvalitete života djece u Opatiji i ostvarenim rezultatima od uključivanja u Akciju »Gradovi i općine - prijatelji djece« do danas. Područja koja su obuhvaćena ovim Izvedbenim planom obuhvaćaju aktivnosti programiranja i planiranja za djecu, financijska sredstva te podršku i potporu udrugama za djecu, a najvažnije međusektorsku suradnju te praćenje provedbe i uspješnosti. Naredna godina, 2015. godine obilježavamo Europsku godine razvitka - prva europska godina snažne globalne dimenzije temeljene na ljudskim pravima, održivosti okoliša i socijalnoj koheziji. Cilj ovog obilježavanja je borba protiv globalnog siromaštva za izgradnju postojanijeg, mirnijeg, naprednijeg i pravednijeg svijeta odražavajući međuovisnost bogatijih i siromašnijih zemalja. Iskustva u demokratskoj praksi pokazuju da su globalni ciljevi najuspješniji ukoliko se primjenjuju na lokalnoj razini. Stoga se Grad Opatija priključuje ovim naporima, a posebno u javnim politikama prema djeci i za djecu.

Izvedbenim planom za 2015. godinu planiraju se nove aktivnosti sukladne utvrđenom dugoročnom programu i to kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Planirane aktivnosti realizirati će se u dinamici i prema raspoloživim sredstvima nositelja aktivnosti.

Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2015. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-01/14-01/34

URBROJ: 2156/01-01-14-1

Opatija, 15. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr