SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD RIJEKA
15

14.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2005. godini (»Narodne novine« broj 185/04) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 27. siječnja 2005. godine, donijelo je

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja osnovnih škola
Grada Rijeke u 2005. godini

Članak 1.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2005. godini (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2005. godini.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana.

Tabelarni prikaz iz stavka 2. ovoga članka nije predmet objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/13

Ur. broj: 2170-01-10-05-4

Rijeka, 27. siječnja 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr