SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD RIJEKA
15

11.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00 i 114/01), Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97 i 174/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. siječnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
u zakup poslovnog prostora

Članak 1.

U članku 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/ 01 - pročišćeni tekst, 06/01, 10/02 i 07/04) iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. odobrava sklapanje novog ugovora o zakupu sa sadašnjim zakupnikom poslovnog prostora nakon isteka ugovora o zakupu, sukladno odredbama Zakona i ove Odluke.«

Dosadašnja točka 7. postaje točka 8.

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odobrenje za izmjenu i/ili dopunu asortimana u poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti trgovine daje Odjel gradske uprave za poduzetništvo.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka Odjel gradske uprave za poduzetništvo može dati pod uvjetom da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva.«

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14a. koji glasi:

»Članak 14a.

Iznimno od odredbe članka 13. ove Odluke, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ponudit će se sklapanje novog ugovora o zakupu najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.

Ponuda iz stavka 1. ovoga članka dostaviti će se zakupniku pisanim putem.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana, raspisat će se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 1. ovoga članka.

Rok iz stavka 3. ovoga članka počinje teći danom predaje pismena pošti.«

Članak 4.

U članku 16. stavku 2. broj »94/01« zamjenjuje se brojem »174/04«.

Članak 5.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Za poslovne prostore u kojima je predviđeno obavljanje zdravstvene i obrazovne djelatnosti, za uredske prostore veće od 100 m2, te u drugim slučajevima kada to Poglavarstvo ocijeni opravdanim, može se odrediti da ugovor o zakupu može sklopiti više osoba (zajednički zakup).«

Članak 6.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Visina zakupnine za slobodni poslovni prostor utvrđuje se u postupku javnog natječaja na način da zakupnina ne može biti niža od osnovne zakupnine utvrđene člankom 25. i 30. ove Odluke.

Visina zakupnine za poslovni prostor koji koristi sadašnji zakupnik kojem ističe ugovor o zakupu utvrđuje se sukladno članku 25. i 30. ove Odluke.

Visina zakupnine za poslovni prostor za koji sadašnji zakupnik nije prihvatio ponuđenu zakupninu u smislu članka 14a. ove Odluke utvrđuje se u postupku javnog natječaja, na način da početni iznos zakupnine ne može biti niži od zakupnine utvrđene u stavku 2. ovoga članka. Ako je iznos ugovorene zakupnine bio viši od iznosa zakupnine utvrđenog sukladno članku 25. i 30. ove Odluke, iznos zakupnine utvrđuje se u visini ugovorene zakupnine.

Izuzetno od odredbe stavka 1. i 3. ovoga članka, Poglavarstvo može smanjiti iznos zakupnine utvrđen sukladno članku 25. i 30. ove Odluke, u slučaju kada se licitacija ne provede ni nakon tri objavljena javna natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.«

Članak 7.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Zakupnina za poslovni prostor određuje se po 1 m2 korisne površine, a prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

Zakupnina za poslovni prostor utvrđuje se kako slijedi:

TABELA UTVRĐIVANJA ZAKUPNINE

Članak 8.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Zakupnina po 1m2 korisne površine za otvoreni poslovni prostor kao pripadajući dio zatvorenog poslovnog prostora određuje se u visini od 50 0znosa zakupnine utvrđene odredbom članka 25. i 30. ove Odluke.

Pod otvorenim poslovnim prostorom, u smislu ove Odluke, smatra se poslovni prostor kojem nije moguć prilaz izvan zatvorenog poslovnog prostora i koji je isključivo u funkciji tog poslovnog prostora.«

Članak 9.

Popis ulica po zonama iz članka 28. stavka 2. Odluke mijenja se i glasi kako je utvrđeno u prilogu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 10.

U članku 31. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugovor o zakupu može se sklopiti u trajanju dužem od 10 godina, u slučaju kada Poglavarstvo ocijeni da bi to bilo od izuzetnog interesa za razvoj Grada.«

Članak 11.

Zakupnicima poslovnog prostora kojima su ugovori o zakupu poslovnog prostora istekli nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 174/04) do stupanja na snagu ove Odluke, te zakupnicima kojima ugovori o zakupu ističu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, ugovori će se produžiti najkasnije do 31. svibnja 2005. godine.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/9

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 25. siječnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

POPIS ULICA PO ZONAMA

LUX (L) ZONA

ULICA

ANTE STARČEVIĆA

BAZARIGOV PROLAZ

GNAMBOVA

JADRANSKI TRG

JELAČIĆEV TRG od broja 11 dalje

KORZO

POŠTANSKI PROLAZ

SOKOL KULA do broja 5

TRG IVANA KOBLERA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE

I.A ZONA

ULICA

ADAMIĆEVA

ANDRIJE MEDULIĆA

ANTONIJA DE RENA

ANTUNA DALMATINA

BAČVARSKA

CIOTTINA do 18 parni, do 9 neparni

DOLAC

ĐURE ŠPORERA

ERAZMA BARČIĆA

FIUMARA

FRANA KURELCA

FRANA SUPILA

FRANJE BRENTINIJA

GORNJA VRATA

GRIVICA

HANIBALA LUCIĆA

IGNACIA HENCKEA

IVANA DEŽMANA

IVANA ZAJCA

JANEZA TRDINE

JEDRARSKA

JELAČIĆEV TRG do broja 9

KAPUCINSKE STUBE

KAROLINE BELINIĆ

KIRIN KULA

KOVAČKA

KROJAČKA

KRUŽNA

LUPETINE

MARINA DRŽIĆA

MARKA MARULIĆA

MATAČIĆEVA

MATIJE GUPCA

MILANA SMOKVINE TVRDOG

MLJEKARSKI TRG

PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA

PAVLINSKI TRG

PETRA HEKTOROVIĆA

PETRA ZORANIĆA

PODHUMSKIH ŽRTAVA

POD KAŠTELOM

POD VOLTUN

PUT VELE CRIKVE

RADE ŠUPIĆA

RIBARSKA

RIVA

RIVA BODULI

RUDOLFA STROHALA

SCARPINA

SOKOL KULA od broja 6 dalje

SLOGIN KULA

SPLITSKA

STARA VRATA

STIPANA KONZULA ISTRANINA

STROSSMAYEROVA do 11 neparni, do 18 parni

ŠETALIŠTE A. K. MIOŠIĆA do broja 6

ŠIME LJUBIĆA

ŠIŠMIŠ

ŠKOLSKI PROLAZ

TITOV TRG

TRG IVANA KLOBUČARIĆA

TRG MATIJE VLAČIĆA FLACIUSA

TRG RIJEČKE REZOLUCIJE

TRG SVETE BARBARE

TRG ŠIME KOŽIĆA

TKALAČKA

TRNININA

TRPIMIROVA

ULJARSKA

USKI PROLAZ

UŽARSKA

VATROSLAVA LISINSKOG

VERDIJEVA

VESLARSKA

WENZELOVA

ZADARSKA

ZAGRABAČKA

ZANCHI

ZANONOVA

I.B ZONA

ULICA

AGATIĆEVA

ALDA COLONNELA

ALESSANDRA MANZONIJA do broja 6

BELI KAMIK

BLAŽA POLIĆA

BRAJDA

CIOTTINA od 20 parni, od 11 neparni

DEMETROVA

FIORELLA LA GUARDIE

IVANA GROHOVCA

KALAFATI

KREŠIMIROVA do broja 24A

KRIŽANIĆEVA

MUZEJSKI TRG

PARK NIKOLE HOSTA

POMERIO

STROSSMAYEROVA od 13 neparni, od 20 parni

SLAVIŠE VAJNERA ČIČE od broja 1 do 5

SLAVKA CINDRIĆA

ŠETALIŠTE A. K. MIOŠIĆA od broja 7 dalje

ŠKOLJIĆ

ŽABICA

ŽRTAVA FAŠIZMA

II. ZONA

ULICA

ALESSANDRA MANZONIJA od 7 dalje

BAŠTIJANOVA do 18 parni, do 19 neparni

BRAĆE BRANCHETTA

BRAJŠINA

CAMBIERIEVA

FINDERLEOVE STUBE

FRANKOPANSKI TRG

FRANJE RAČKOGA do 3 neparni, do 34 parni

GLAVINIĆEVA

HAUSZMANOV TRG

IVANA RENDIĆA

IVANA FILIPOVIĆA

IVE MARINKOVIĆA

JOSIPA RAČIĆA

JOSIPA ZAVRŠNIKA

KALVARIJA

KREŠIMIROVA od broja 26 do 38

LAGINJINA do broja 38A

LORENZOV PROLAZ

MILANA BUTKOVIĆA

MOŠE ALBAHARIJA

NIKOLE TESLE

NIKOLE CARA

OMLADINSKA ULICA

PARK NIKOLE HOSTA osim brojeva 4 i 5

POTOK

PRVOG MAJA

RUŽIĆEVA do broja 6 parni, do 19 neparni

SENJSKIH USKOKA

SLAVIŠE VAJNERA ČIČE od 6 dalje

STARI VOLJAK

STUBE ALBERTA ANĐELOVIĆA

STUDENTSKA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA

TRINAJSTIĆEVA

TIZIANOVA do broja 24

TRG VIKTORA BUBNJA

VIKTORA CARA EMINA

VJENCESLAVA NOVAKA

VODOVODNA do 10 parni, do 25 neparni

ŽELJEZNIČKI PROLAZ

III. ZONA

ULICA

ALEKSANDRA MAMIĆA

ANDRIJE PERUČE

ANTE KOVAČIĆA

BAŠTIJANOVA od 20 parni, od 21 neparni

BOSILJKE RAKIĆ

BOŽE MILANOVIĆA

BULEVAR OSLOBOĐENJA

DELTA

DERENČINOVA

FRANCA PREŠERNA

FRANJE PARAVIĆA

FRANJE RAČKOGA od 5 neparni, od 36 parni

FUĆKOVO

GAJEVA

GIORDANA BRUNA

GIMNAZIJSKE STUBE

GUNDULIĆEVA

JANKA POLIĆA KAMOVA do broja 24 (samo parni)

KRANJČEVIĆEV KLANAC

KUMIČIĆEVA do 6 parni, do 11 neparni

KVATERNIKOVA od 58-64 parni, od 49-67 neparni

LAGINJINA od broja 39 dalje

LJUDEVITA MATEŠIĆA

MARTINA KONTUŠA od 22 parni, od 45 neparni

MIĆI VOLJAK

MIRKA FRANELIĆA

MORETIJEV PROLAZ

OSJEČKA

PUT VINKA VALKOVIĆA - POLETA

PETRA KOBEKA

RUĐERA BOŠKOVIĆA

RIKARDA KATALINIĆA - JERETOVA

RUŽIĆEVA od 8 parni, od 21 neparni

SILVIJA BAČIĆA

SLAVKA KRAUTZEKA

STANE VONČINE

STJEPANA VIDULIĆA

STUBE MARKA REMSA

ŠET. IVANA GORANA KOVAČIĆA

ŠET. XIII. DIVIZIJE do 19 neparni, do 24 parni

ŠVALBINA

TRG BRAĆE MAŽURANIĆ

TRSATSKE STUBE

TIZIANOVA od broja 25 dalje

UKMAROVE STUBE

USPON IRENE TOMEE

USPON LADISLAVA TOMEE

USPON VLADE BUKOVCA

VIDIKOVAC

VITEZOVIĆEVA

VODOVODNA od 27 neparni, od 12 parni

VOLČIĆEV TRG

VRAZOV PRIJELAZ

VUKOVARSKA do 43 neparni, do 60 parni

ZDENKA PETRANOVIĆA od 23 neparni, od 30 parni

IV. ZONA

ANTE PILEPIĆA

ANTUNA BARCA

BALDE FUĆKA

BRAČKA

BRAĆE BAČIĆ

BRAĆE CETINA

BRAĆE FUĆAK

BRAĆE STIPČIĆ

BRANIMIRA MARKOVIĆA

BRIG

BUJSKA

CAVTATSKA

CRESKA

CVETKOV TRG

DR. FRANA KRESNIKA

DR. ZDRAVKA KUČIĆA

DRAŽIČKA

DRENOVSKI PUT

FRANJE BELULOVIĆA

FRANJE ČANDEKA

FUŽINSKA

GIUSEPPEA CARABINA

GIUSEPPEA DUELLA

GIUSEPPEA SMOLIKARA

HEGEDUŠIĆEVA

ISTARSKA

IVANA ČIKOVIĆA BELOG

IVANA LUPISA

IVANA MATETIĆA RONJGOVA

JANKA POLIĆA KAMOVA

JOŽE VLAHOVIĆA

KALINA

KOZALA

KREŠIMIROVA od broja 52A do 60G

KRNJEVO

KUMIČIĆEVA od 8 parni, od 13 neparni

LABINSKA

LIBURNIJSKA

LOVRANSKA

LUDVETOV BREG

LUKI

LUKOVIĆI

LUŽINE

MARČI

MARIJANA STEPČIĆA

MARTINKOVAC

MATE BALOTE

MEDOVIĆEVA

MEŠTROVIĆEVA

MIHAČEVA DRAGA

MIHANOVIČEVA

MILUTINA BARAČA

MIRE BAN RADUNE

NASELJE VULKAN

OKTAVIJANA VALIĆA

OPATIJSKA

PEHLIN

PETRA JURČIĆA

PETRA ZRINSKOGA

PIONIRSKA

POD JELŠUN

POD OHRUŠVOM

PODMURVICE

PODPINJOL

PORTIĆ

PULAC

PULSKA

RATKA PETROVIĆA

RUDOLFA TOMŠIĆA

SAVE JUGO BUJKOVE

SRDOČI

STANKA FRANKOVIĆA

SV. KRIŽ

SV. KUZAM

SVILNO

ŠET. XIII DIVIZIJE od broja 21 neparni, do 26 parni

ŠKURINJSKA CESTA

TIJANI

VERE BRATONJE

VITOMIRA ŠIROLE PAJE

VLADIVOJA I MILIVOJA LENCA

VUKOVARSKA od broja 62 parni, od 45 neparni

XIX. UDARNE DIVIZIJE

ZAMETSKA

ZVONIMIROVA

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr