SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD RIJEKA
15

10.

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004. - 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 07/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. siječnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama
Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela
športsko-rekreacijskog područja Kantrida

Članak 1.

U Odluci o Detaljnom planu uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/04) u članku 2. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 34,09 ha, od čega kopnena površina iznosi 8,37 ha, a morska površina iznosi 25,72 ha.«

Članak 2.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Na građevnoj čestici oznake K1-1 najveća dozvoljena tlocrtna bruto površina etaže građevine iznosi 250ovršine gradivog dijela građevne čestice.«

Članak 3.

U članku 24. stavku 1. podstavku 5. riječi »građevinu športskog hotela« zamjenjuju se rječima »polivalentnu građevinu športske namjene«.

Članak 4.

U članku 33. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Na dijelovima građevnih čestica oznake R1-2 i KP-1 dozvoljava se izgradnja spojne građevine - tople veze, za potrebe redovnog korištenja postojećeg bazena tijekom izvođenja radova na izgradnji bazenskog kompleksa.

Nakon izgradnje cjelokupnog bazenskog kompleksa spojnu građevinu iz stavka 2. ovoga članka potrebno je ukloniti.«

Članak 5.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Na građevnoj čestici oznake R1-5 dozvoljava se gradnja polivalentne građevine športske namjene.

Unutar građevine iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se uređenje prostora za šport i pružanje usluga u funkciji športa, prostora za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, prostora za smještaj sportaša i nautičara, prostora za spremanje plovila te garažnih/parkirališnih prostora.

Prostor za šport potrebno je urediti kao športsku dvoranu za odvijanje dvoranskih športova i to: gimnastike, squasha, badmintona, stolnog tenisa, fitnessa, body buildinga i slično te uređenje prostora za športske klubove. Prostor namijenjen pružanju usluga u funkciji športa potrebno je urediti kao salon za masažu sportaša i nautičara, prostor za obavljanje djelatnosti sportske medicine, prostor za edukaciju sportaša (škole ronjenja, jedrenja i surfanja) i slično.

Najmanje 16 0rađevinske bruto razvijene površine građevine mora biti uređeno kao prostor za šport i prostor za pružanje usluga u funkciji športa.

Najviše 4 0rađevinske bruto razvijene površine građevine može biti uređeno kao prostor za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, a površina jednog trgovačkog prostora može iznositi najviše 100 m2.

Prostor za smještaj sportaša i nautičara potrebno je planirati u dijelu građevine orijentiranom na more prema višim smještajnim kategorizacijama za hotel, motel i slično.

Unutar prostora za smještaj plovila dozvoljeno je spremanje športskih i klupskih plovila te obavljanje servisne djelatnosti održavanja plovila i nautičke opreme (popravak jedara, servisiranja navigacijskih uređaja i slično) kojom se ne stvara buka i ne onečišćuje okoliš.

Unutar građevine planirana je gradnja garaže s najmanje 100 parkirališnih mjesta, a najmanje 46 parkirališnih mjesta potrebno je osigurati na parkiralištu izvan građevine.

Na neizgrađenom dijelu građevne čestice dozvoljava se uređenje kolno-manipulativnih površina, površina za parkiranje vozila i pješačkih površina.«

Članak 6.

U članku 37. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Na građevnim česticama iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se postava tuševa, kabina i sanitarnih uređaja.

Na građevnoj čestici oznake R2-6 dozvoljava se gradnja manjih otvorenih bazena, igrališta uz more te postava acquagana i slične urbane opreme plaže.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 7.

U članku 50. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Na građevnoj čestici oznake R1-5 izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se gradnja javnih pješačkih stuba koje služe povezivanju obalne šetnice i prve etaže polivalentne građevine športske namjene.

Najveća dozvoljena širina pješačkih stuba iz stavka 2. ovoga članka iznosi 4,0 m.«

Članak 8.

U članku 70. stavku 1. riječi »građevine multifunkcionalnog športskog hotela« zamjenjuju se riječima »polivalentne građevine športske namjene«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Dijelove građevine na građevnoj čestici iz stavka 1. ovoga članka potrebno je urediti kao garažni odnosno parkirališni prostor uz osiguranje broja parkirališnih/garažnih mjesta sukladno kriterijima iz članka 134. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03) te članka 36. stavka 8. i članka 72. Odluke.«

Članak 9.

U članku 72. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»Parkirališna mjesta za potrebe građevne čestice oznake L2-1 potrebno je osigurati unutar javnog parkirališta planiranog za gradnju na građevnoj čestici oznake U-9.

Parkirališna mjesta za potrebe smještaja motocikla, bicikla i autobusa bazenskog kompleksa potrebno je osigurati na građevnoj čestici oznake PP-11 sukladno točki 2.1. Tekstualnog obrazloženja Plana i kartografskom prikazu broj 3.«

Članak 10.

Iza članka 72. dodaje se novi članak 72a. koji glasi:

»Članak 72a.

Sanitarne uređaje za potrebe plaže planirane za uređenje na građevnim česticama oznake R2-1, R2-3, R2-4 i R2-5 potrebno je smjestiti u suterenskom dijelu građevine bazenskog kompleksa planiranog za gradnju na građevnoj čestici oznake R1-1, a sanitarne uređaje za potrebe plaže planirane za uređenje na građevnim česticama oznake R2-6, R2-7 i R2-8 potrebno je smjestiti unutar građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake K1-1.«

Članak 11.

U članku 76. stavku 2. veznik »i« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi »U-8« dodaju se riječi »i U-9«.

Članak 12.

U članku 85. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Postojeće privezište na građevnim česticama oznake L1- 1, L1-3 i L1-4 namijenjeno je smještaju manjih plovila najveće dozvoljene duljine 6,0 m, a najveći dozvoljeni broj priveza iznosi 215 priveza.

Na građevnoj čestici oznake L1-2 planirana je gradnja novog privezišta namijenjenog smještaju plovila najveće dozvoljene duljine 12,0 m, a najveći dozvoljeni broj priveza iznosi 10 priveza.

Privezište iz stavka 3. ovoga članka potrebno je opremiti novim privezima, navozom, radnim platoom i bazenom za »travel sub lift.«

Članak 13.

U članku 91. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Do izgradnje cjelovitog bazenskog kompleksa, odvodnja otpadnih voda iz garažne građevine dozvoljava se izvesti tlačnim cjevovodom sa spojem na postojeći kolektor u trupu Istarske ulice, a odvodnju oborinskih voda s garažne građevine te kolno pješačke i pješačke površine priključenjem u sistem odvodnje oborinskih voda postojećeg otvorenog bazena.«

Članak 14.

U članku 121. stavak 2. briše se.

Članak 15.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. Odluke, koji čine njegov sastavni dio, mijenjaju se i dopunjuju kako je utvrđeno Elaboratom »Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida« koji čini sastavni dio ove Odluke i nije predmetom objave.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/22

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 25. siječnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=118&mjesto=51000&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr