SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

52.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/0, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13-pročišćeni tekst), članka 7. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 9. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/03 i 20/03-pročišćeni tekst), na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju javne ustanove
Dječji vrtić u Delnicama

Članak 1.

U Odluci o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić u Delnicama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 24/98),

»U članku 1. stavku 2. Odluke o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić u Delnicama od 12. lipnja 1998. godine, riječi »Ante Starčevića 4«, zamjenjuju se riječima »Trg 138. brigade HV 4«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. Odluke broj »1«, zamjenjuje se brojem »1a.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Ovom se Odlukom uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu predškolski odgoj) od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu kao dio sustava odgoja i obrazovanja na području Grada Delnica.

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno Zakonu.

Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Organi Dječjeg vrtića su Upravno vijeće i Odgojiteljsko vijeće.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 7 članova.

Četiri člana upravnog vijeća bira osnivač iz redova javnih radnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a ostali članovi upravnog vijeća biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića.

Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine.

Način rada i donošenje odluka Upravnog vijeća utvrđuje se ovim aktom o osnivanju te statutom.

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:

-Odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanih aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,

-Predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,

-Predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,

-Odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,

-Odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,

-Obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Stručno tijelo dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o snivanju i statutom dječjeg vrtića.

Djelokrug i način rada odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje statutom dječjeg vrtića«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:

-predlaže godišnji plan i program rada

-brine o provođenju odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,

-obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće dječjeg vrtića u skladu sa zakonom i statutom.

Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića.

Ravnatelja dječjeg vrtića čiji je osnivač Republika Hrvatska imenuje i razrješava ministar nadležan za obrazovanje.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića.

Ako ravnatelj ne ispunjava ovim Zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, osnivač dječjeg vrtića, na prijedlog upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno ovom Zakonu.

Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a dječji vrtić dužan je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća.

Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje upravno vijeće na način uređen statutom dječjeg vrtića.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Članak 6.

U članku 6. stavci 3. i 8. se brišu.

Članak 7.

U članku 9. u stavku 1. broj »5.000,00«, zamjenjuje se brojem »20.000«.

U članku 9. u stavku 2. broj »5.000,00«, zamjenjuje se brojem »20.000«.

Članak 8.

U članku 11. u stavku 1. Iz riječi »sadržaja« dodaje se novi podstavak koji glasi:

»-djeca rane i predškolske dobi«.

Članak 9.

U članku 12. stavku 1. riječ »i podružnica« se briše.

Članak 10.

Ova Odluka dostavlja se nadležnom Ministarstvu radi ocjene njezine sukladnosti sa Zakonom.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluka stavlja se van snage Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić u Delnicama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 29/14)

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-02/98-01/05

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-14-03

Delnice, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=51300&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr