SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD RIJEKA
15

9.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. siječnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja stambenog bloka Rujevica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja stambenog bloka Rujevica (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1.

Ukupna površina područja obuhvata Plana iznosi oko 7,42 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

3.1.3. Javna parkirališta

3.1.4. Trgovi i veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti i način gradnje

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

7.1 Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površinaM 1:1000

2.Prometna, komunalna i telekomunikacijska
infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastruktura M 1:1000

2.2. Odvodnja otpadnih voda M 1:1000

2.3. Vodoopskrba M 1:1000

2.4. Plinoopskrba M 1:1000

2.5. Elektroopskrba i javna rasvjeta M 1:1000

2.6. Telekomunikacijska mreža M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Uvjeti gradnje

4.1. Etažnost i građevni pravci M 1:1000

4.2. Građevne čestice i regulacijski pravci M 1:1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Stambena namjena (S)

2) Mješovita namjena - pretežito stambena namjena (M1)

3) Javna i društvena namjena - visoko učilište (D5)

4) Poslovna namjena - komunalno servisna namjena - reciklažno dvorište (K3)

5) Javne zelene površine - javni park (Z1)

6) Zaštitne zelene površine (Z)

7) Javno parkiralište (P)

8) Komunalna i telekomunikacijska infrastrukturna mreža - trafostanica (TS)

9) Prometna i ulična infrastrukturna mreža

Cesta nadmjesnog značenja

Glavna gradska ulica

Gradska ulica

Pristupna ulica

Pješačka površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazom broj 3 i 4.

Članak 6.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u katastarske planove Državne geodetske uprave Područnog ureda za katastar Rijeka.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 7.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4.2.

Površina građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti prikazani su u točki 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 8.

Dozvoljava se usklađivanje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

Članak 9.

Najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« iznosi 800ovršine građevne čestice, a najmanja dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 450ovršine građevne čestice.

Članak 10.

Najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice na području namjene »Komunalna i telekomunikacijska infrastrukturna mreža - trafostanica« iznosi 600ovršine građevne čestice.

Najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice na području namjene »Poslovna namjena - komunalno servisna namjena (K3) - reciklažno dvorište« iznosi 150ovršine građevne čestice.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 11.

Veličina i površina građevina prikazane su u točki 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 12.

Najveća dozvoljena visina građevine, u smislu ove Odluke, podrazumijeva:

- kod građevine s kosim krovom, visinu mjerenu uz rub građevine od najniže kote zaravnatog okolnog zemljišta do gornjeg ruba krovnog vijenca građevine,

- kod građevine s ravnim krovom, visinu mjerenu uz rub građevine od najniže kote zaravnatog okolnog zemljišta do gornjeg ruba konstrukcije ravnog krova.

Suteren je etaža građevine koja je najviše polovicom volumena sa najviše tri strane ukopana u teren.

Podrum je etaža građevine bez vanjskog pristupa koja je sa sve četiri strane najmanje polovicom volumena ukopana u teren.

Članak 13.

Najveća dozvoljena visina građevine određena je kartografskim prikazom broj 4.1.

Najveća dozvoljena visina i najveći dozvoljeni broj etaža novoplanirane građevine određuje se kako slijedi:

- za višestambenu građevinu najveća dozvoljena visina iznosi 21,0 m, a najveći dozvoljeni broj etaža iznosi 2S+P+5+M,

- za građevinu reciklažnog dvorišta najveća dozvoljena visina iznosi 3,0 m, a najveći dozvoljeni broj etaža iznosi jednu etažu.

Članak 14.

Postojeću obiteljsku samostojeću stambenu građevinu dozvoljeno je rekonstruirati unutar postojećih garabita.

2.3. Namjena građevina

Članak 15.

Na području namjene »Stambena namjena« dozvoljava se gradnja višestambene građevine te rekonstrukcija postojeće višestambene i obiteljske građevine.

U prizemlju obiteljske građevine dozvoljava se prenamjena stambenog prostora u poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kojom se ne remeti javni red i mir i ne narušava zaštita okoliša.

Članak 16.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« dozvoljava se gradnja višestambene građevine.

Suterenske etaže građevina planiranih za gradnju na građevnim česticama oznake 1P i 2P potrebno je urediti kao parkirališni prostor sa ukupno oko 193 parkirališna mjesta.

Članak 17.

Na području namjene »Poslovna namjena - komunalno servisna namjena - reciklažno dvorište« dozvoljava se gradnja građevine za obavljanje komunalno-servisne djelatnosti, uređenje uredskog prostora, sanitarno-garderobnog prostora te gradnja i uređenje platoa za sortiranje komunalnog otpada.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uređenje parkirališnih i manipulativnih površina, zelenih površina te uređenje kolnog pristupa teretnim vozilima.

Članak 18.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - visoko učilište« dozvoljava se rekonstrukcija građevine unutar postojećih gabarita uz obvezno poštivanje postojećeg arhitektonskog izraza.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 19.

Najmanja dozvoljena udaljenost gradivog dijela građevne čestice do ruba građevne čestice na području namjene »Stambena namjena« iznosi 4,0 m, a najmanja dozvoljena udaljenost građevine reciklažnog dvorišta do javno-prometne površine iznosi 6,0 metara.

Članak 20.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.1.

Građevina se s najmanje 1/2 svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše +/ - 1,50 m.

Članak 21.

Najmanja dozvoljena udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca za obiteljsku i višestambenu građevinu iznosi 6,0 m.

Članak 22.

Izvan gradivog dijela građevne čestice, a ispred obveznog građevnog pravca, dozvoljena je gradnja ulazne nadstrešnice, kolonade, trijema, balkona te postavljanje konstrukcije za tendu, pergolu, reklamnog panoa, montažnog, svjetlećeg i drugog elementa, pod uvjetom da ne ugrožava promet.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljena je gradnja ograde najveće dozvoljene visine 1,50 m.

Članak 23.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se postava privremenih objekata sukladno Planu lokacija za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama za gradsko područje B - kiosci (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/98, 23/00, 21/02 i 7/04).

Unutar građevne čestice građevine (okućnice) ne dozvoljava se postava privremenog objekta.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 24.

Oblikovanje građevine potrebno je uskladiti s morfološkim osobinama područja i vrstom građevine.

Oblikovanje građevina potrebno je izvesti primjenom suvremenog arhitektonskog izraza.

Članak 25.

Pri oblikovanju građevina na području namjene »Stambena namjena« i »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« potrebno je:

- uvažavati elemente ambijentalne arhitekture,

- fasadu izvesti žbukom i/ili kamenom, betonom i metalom u svijetlim tonovima,

- stubišta izvesti unutar građevine.

Članak 26.

Vrsta krova nije određena.

Krov obiteljske i višeobiteljske stambene građevine može biti dvostrešni i višestrešni te se dozvoljava gradnja krovnih terasa.

Najveća dozvoljena površina krovne terase iznosi 40% ukupne površine krova.

Krov garaže ili dijela suterenske etaže građevine može se izvesti kao prohodna terasa.

Pokrov kosog krova potrebno je izvesti kupom kanalicom ili mediteran crijepom.

Najveći dozvoljeni nagib krovnih ploha kosog krova iznosi 23 stupnja.

Na krovu građevine dozvoljena je postava sunčanih kolektora bez promjene nagiba krova.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 27.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Prilikom uređenja okućnice najmanje 300ovršine građevne čestice potrebno je urediti ukrasnim raslinjem.

Članak 28.

Postojeće visoko zelenilo potrebno je sačuvati i dopuniti autohtonim raslinjem.

Članak 29.

Ogradu, potporni i obložni zid (podzid), terasu i stubište potrebno je graditi na način kojim se ne narušava okoliš građevine.

Osnovni materijal za gradnju ograde je kamen, kovano željezo, metal i živica.

Najveća dozvoljena visina ograde na građevnoj čestici obiteljske i višestambene građevine prema javno-prometnoj površini iznosi 1,50 m.

Članak 30.

Smještaj vozila unutar obuhvata ovoga Plana potrebno je osigurati sukladno točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskim prikazima broj 2.1. i 4.1.

Broj parkirališnih/garažnih mjesta određuje se kako slijedi:

a) s obzirom na površinu stana;

- za stan do 59 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za stan od 60 m2 do 100 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta,

- za stan neto razvijene površine veće od 101 m2 potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta;

b) s obzirom na vrstu djelatnosti:

- za komunalno-servisnu djelatnost, na 40 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za uredsku djelatnost, na 30 m2 brutto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za trgovačku djelatnost, na 25 m2 brutto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.

1.4. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 31.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1. i 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Na građevnoj čestici ceste nadmjesnog značenja i gradske ulice planirana je gradnja cjelokupnog prometnog profila, s elementima poprečnog presjeka: kolnikom, nogostupom, ugibalištem za vozila javnog prijevoza, drvoredom te cestovnom i uličnom opremom.

Na građevnoj čestici iz stavka 2. ovoga članka dozvoljava se uređenje dijela kolnika za stajalište javnog gradskog prijevoza, dostavu i opskrbu, parkiranje u posebnom režimu i slično.

Članak 32.

Svaka građevna čestica mora imati priključak na javnu prometnu površinu.

Mjesto priključka građevine na javnu prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.1.

Članak 33.

Najmanja dozvoljena širina kolnika za jednosmjernu cestu iznosi 4,50 m, a najmanja dozvoljena širina kolnika za dvosmjernu cestu iznosi 6,0 m.

Najmanja dozvoljena širina nogostupa za novoplaniranu cestu iznosi 1,60 m, a ako se sadi drvored najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 3,0 m.

Članak 34.

Režim prometa utvrđen Planom nije obvezan.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

Članak 35.

Na građevnim česticama oznake GP8 i GP8a planirana je rekonstrukcija dijela Vukovarske ulice, kao glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja oznake Ž-5025.

Članak 36.

Na građevnim česticama oznake GP1a, GP1b, GP1c planirana je rekonstrukcija Ulice Branimira Markovića, kao gradske sabirne ulice.

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

Članak 37.

Na području obuhvata Plana gradske ulice jesu:

- Ulica Hahlić,

- Ulica Plase,

- Ulica Predgrad.

Na građevnim česticama oznake GP2, GP2.1 i GP2.3 planirana je rekonstrukcija Ulice Hahlić.

Na građevnim česticama oznake GP5 i GP6 planirana je rekonstrukcija Ulice Predgrad i Ulice Plase.

Na građevnim česticama oznake GP4 i GP4.1 planirana je gradnja gradske ulice.

Članak 38.

Na području obuhvata Plana pristupna ulica je Čepička ulica.

Na građevnim česticama oznake GP2.2, GP3, GP7 i GP9 planirana je gradnja i uređenje pristupne ulice.

Članak 39.

Situacijski i visinski elementi trasa i križanja te poprečni profili s tehničkim elementima cesta na području obuhvata ovoga Plana, određeni su u točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.1.3. Javna parkirališta

Članak 40.

Gradnja i uređenje javnih parkirališta određena je kartografskim prikazom broj 2.1.

Javna parkirališta dozvoljeno je graditi kako slijedi:

- na građevnoj čestici oznake GP4 dozvoljena je gradnja i uređenje parkirališta s oko 104 parkirališna mjesta,

- na dijelu građevne čestice oznake JP2a dozvoljena je gradnja i uređenje parkirališta s oko 4 parkirališna mjesta.

Na dijelu građevne čestice oznake JP2 dozvoljena je rekonstrukcija postojećeg parkirališta te uređenje oko 96 parkirališnih mjesta.

3.1.4. Trgovi i veće pješačke površine

Članak 41.

Gradnja i uređenje pješačkih površina: trga, pješačke staze i javnog stubišta određeno je kartografskim prikazom broj 3. i točkom 2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Na građevnim česticama oznake JP3, JP3.1 i JP3.3 planirana je gradnja i uređenje trga i javnog stubišta, a na građevnoj čestici oznake JP1 dozvoljena je rekonstrukcija postojećeg trga i javnog stubišta.

Na građevnim česticama oznake JP3.2, JP4, JP5, JP6, JP7, JP8, JP9 te na dijelu građevnih čestica oznake JP2 i JP2a dozvoljava se gradnja i uređenje pješačke staze.

Najmanja dozvoljena širina pješačke staze i javnog stubišta iznosi 4,0 m.

Članak 42.

Pješačke površine iz članka 41. ove Odluke potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, granitnom kockom, betonskim elementom, pločom i slično te opremiti urbanom i likovnom opremom.

Na pješačkoj površini dozvoljava se postava nadstrešnice i pergole.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 43.

Gradnju, rekonstrukciju i opremanje prometne mreže potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu 2.1 i točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 44.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.6 i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 45.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.2. do 2.5 i točkom 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno u sklopu ceste i ulice, pješačke i javne zelene površine.

Članak 46.

Mjesto priključenja novih građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te na javnu prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.

Članak 47.

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 48.

Odvodnju otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 49.

Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.5. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 50.

Opskrbu plinom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 51.

Na građevnim česticama oznake JZ1, JZ8 i JZ11 dozvoljava se gradnja i uređenje javnog parka.

Na građevnim česticama iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se gradnja pješačkih staza, stubišta, manjih rekreacijskih i dječijih igrališta, sjenica te postava urbane i likovne opreme.

Najveća dozvoljena visina potpornog i/ili obložnog zida iznosi 1,50 m.

Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka ako je visina potpornog i/ili obložnog zida veća od 1,50 m tada je zid potrebno izvesti terasasto i terasu ozeleniti.

Javni park potrebno je urediti kao jedinstveno oblikovanu cjelinu.

Članak 52.

Na građevnim česticama oznake JZ2, JZ3, JZ4, JZ4.1, JZ5, JZ6, JZ7, JZ9 i JZ10 dozvoljava se uređenje površina kao zaštitnih zelenih površina.

Članak 53.

Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće vrijedno zelenilo te ga dopunjavati autohtonim bjelogoričnim i crnogoričnim raslinjem i grmovima.

Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stabala.

5. Uvjeti i način gradnje

Članak 54.

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama oznake 1P, 2P, 3P, 4P, 5P i 6P može se pristupiti nakon gradnje/rekonstrukcije javnog parkirališta na građevnoj čestici oznake JP2, gradnje prometnice na građevnoj čestici oznake GP4 te rekonstrukcije prometnice na građevnim česticama oznake GP2 i GP2.1, raskrižja na građevnoj čestici oznake GP1b te objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

6. Mjere provedbe plana

Članak 55.

Prije gradnje višestambenih građevina planiranih za gradnju na građevnim česticama oznake 1P, 2P, 3P, 4P, 5P i 6P obvezno je provesti arhitektonski natječaj.

7. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Članak 56.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 65 dB, a za noć 50 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) te podzakonskim propisima kojima se regulira zaštita od buke.

Članak 57.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obavezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97-ispr).

Članak 58.

Zaštita voda provodi se sukladno odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 6/94 i 12/95).

Područje obuhvata Plana nalazi se unutar III. zaštitne zone izvorišta pitke vode.

Članak 59.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana potrebno je provoditi sukladno Studiji kanalizacije sustava riječkog područja (Elaborat broj 5100-1- 514994/96 izrađen od strane Instituta Građevinarstva Hrvatske - Poslovnog centra Rijeka u Rijeci 1996/97 godine), Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98) i Pravilniku o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacije kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94).

Članak 60.

Postavljanje spremnika za odlaganje komunalnog otpada dozvoljava se na pješačkoj površini na način kojim se neće ugroziti korištenje iste, a unutar zelene površine izgradnjom proširenja u obliku niše.

Ne dozvoljava se postava spremnika za odlaganje komunalnog otpada u zoni raskrižja cesta.

Zbrinjavanje otpada na javnoj pješačkoj površini, unutar parka i druge zelene površine potrebno je provoditi postavom košarica za otpad u sklopu urbane ili parkovne opreme.

7.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 61.

Građevine koje su Planom predviđene za uklanjanje utvrđene su kartografskim prikazom broj 4.2.

Članak 62.

Postojeće građevine koje se nalaze uz već izgrađene ceste i ulice te u zaštitnim koridorima planiranih cesta i ulica mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se rekonstrukcijom ne izvodi dogradnja prema cesti odnosno ulici.

Članak 63.

Rekonstrukcija postojeće građevine koja se nalazi na manjim udaljenostima od onih propisanih ovom Odlukom može se izvesti na način da se takvom rekonstrukcijom ne smanjuju postojeće udaljenosti od granice građevne čestice i susjednih građevina.

Članak 64.

Građevina, čija namjena nije u suglasju s namjenom određenom ovim Planom, može se rekonstruirati unutar postojećih gabarita samo radi nužnog održavanja građevine.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 65.

Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94).

Dozvoljava se uređenje skloništa kao dvonamjenskog.

Članak 66.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i

normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 67.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 68.

Izvornici Plana se čuvaju u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije.

Članak 69.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine njegov sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 70.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/1

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 25. siječnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=118&mjesto=51000&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr