SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

99.

Na temelju članka 74. stavak 2. i članka 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.), članka 17. stavak 1. i članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, broj 76/93., 11/99. i 38/09.), članka 32. stavak 1. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14.), te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak, 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
I TEHNIČKOJ KULTURI
za Grad Crikvenicu za 2015. godinu

Članak 1.

Javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2015. godinu obuhvaćaju djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u sportu i tehničkoj kulturi koje su od interesa za Grad Crikvenicu i koje se ovim Programom utvrđuje kao javne potrebe, a odnose se na djelovanje udruga u sportu i tehničkoj kulturi, sa svrhom obavljanja sportskih djelatnosti, djelovanja udruga na organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, uključivanja djece, mladih i ostalih građana u sportske programe, optimalnog korištenja gradskih sportskih objekata, pripremanja i sudjelovanja sportskih natjecanja čime se pridonosi poticanju i promicanju sporta, zatim obogaćivanja stečenih i upoznavanje novih vještina i znanja u području tehničke kulture, korisnog i sadržajnog provođenja slobodnog vremena djece, mladih i odraslih osoba, razvijanja prijateljstva i zajedništva, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.), čime se pridonosi poticanju i promicanju tehničke kulture.

Cilj programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi je zadovoljavanje potreba za sportom i tehničkom kulturom građana Crikvenice, omogućavanje najvećem broju mlađih uzrasnih kategorija bavljenje sportom i rekreacijom te poboljšanje kvalitete crikveničkoga sporta i tehničke kulture kao i poboljšanje uvjeta za razvoj sporta i tehničke kulture.

Članak 2.

U 2015. godini Grad Crikvenicu sufinancirat će javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi kako slijedi:

-troškove realizacije programa udruga s područja Grada koje djeluju na području sporta i tehničke kulture,

-ostale aktivnosti u sportu (manifestacije i obilježavanja u sportu, stipendiranje vrsnih sportaša),

-kapitalna ulaganja u sportu.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u proračunu Grada Crikvenice za 2015. godinu.

Članak 3.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ove Odluke obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice i Odluci o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu.

Plan iz stavka 1. ovog članka sadržava financijske pokazatelje i namjene, nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 4.

Raspodjela financijskih sredstava za realizaciju programa udruga s područja Grada koje djeluju na području sporta i tehničke kulture vršit će se prema kriterijima i na način utvrđen člankom 10. i 15. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga i klubova Grada Crikvenice donesenog 4. kolovoza 2014.god. (KLASA:612-01/14-01/10, UR. BROJ: 2107/01- 04/01-14-5), a sukladno tablici 1. i tablici 2. ovog Programa i Proračunu Grada Crikvenice za 2015. godinu.

Troškovi iz stavka 1. ovog članka za koja se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Crikvenice (prihvatljivi troškovi) jesu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. g.

KLASA: 612-01/14-01/21

UR.BROJ: 2107/01-04/01-14-2

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr