SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

98.

Na temelju članka 1. stavak 1. i članka 9a. stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/ 05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak, 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA KULTURI
za Grad Crikvenicu za 2015. godinu

Članak 1.

Javne potrebe u kulturi Grada Crikvenice za 2015. godinu obuhvaćaju kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u kulturi koje su od interesa za Grad Crikvenicu, a koje se ovim Programom utvrđuje kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije što doprinose razvitku i promicanju kulturnog života, te investicijsko održavanje, adaptacije i zahvati na objektima kulture.

Svrha programa javnih potreba u kulturi je omogućiti redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi, podupiranje kulturno umjetničkog amaterizma te udruga i programskih djelatnosti izvan ustanova u kulturi.

Cilj programa javnih potreba u kulturi je zadovoljavanje kulturnih potreba građana Crikvenice ovisno o njihovim individualnim sklonostima i željama te obogaćivanje kulturnoga života i podizanje kulturne ponude grada kao i poboljšanje materijalnih uvjeta za razvoj kulture.

Članak 2.

U 2015. godini Grad Crikvenicu sufinancirat će javne potrebe u kulturi kako slijedi:

-redovne djelatnosti ustanova u kulturi (Gradska knjižnica Crikvenica, Centar u kulturi »Dr. I. Kostrenčić«, Muzej Grada Crikvenice),

-programske djelatnosti ustanova u kulturi,

-programi kulture koji se provode izvan ustanova u kulturi te

-programi kapitalnih ulaganja u kulturi.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u proračunu Grada Crikvenice za 2015. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba kulturi Grada Crikvenice i Odluci o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu.

Plan iz stavka 2. ovog članka sadržava financijske pokazatelje i namjene, nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovoga Programa ostvarivat će se do visine sredstava planiranih u proračunu Grada Crikvenice za 2015. godinu, prema priljevu sredstava u proračun.

Članak 5.

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima sredstava na temelju ugovora, a ustanovama u kulturi kojih je osnivač Grad Crikvenica natemelju zahtjeva i priloženih računa.

Ugovorom se utvrđuju programi/projekti/aktivnosti koje se sufinanciraju, temeđusobna prava i obveze davatelja i primatelja financijskih potpora.

Članak 6.

Korisnici sredstava proračuna s kojima se zaključuje ugovor obvezni su Upravnom odjelu dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku sredstava za proteklu godinu u roku određenim pozivom Upravnog odjela za dostavu izvješća.

Ukoliko korisnici sredstva proračuna ne postupe kako je određeno prethodnim stavkom, može im se obustaviti isplata sredstava.

Članak 7.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 3. ovog Programa. Ukoliko Upravni odjel ocjeni da se sredstva ne koriste u skladu s odobrenom namjenom, može obustaviti ili ne izvršiti isplatu sredstava.

Članak 8.

Upravni odjel podnosi izvješće o ostvarenju ovog Programa gradonačelniku Grada Crikvenice.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 612-01/14-01/21

UR.BROJ: 2107/01-04/01-14-1

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr